Module 7. Business models

ENGLISH

ROMÂNĂ

TÜRKÇE

POLSKI

ITALIANO

Module 7. Business models

What is a business model

The term business model refers to a company’s plan for making a profit. It identifies the products or services the business plans to sell, its identified target market, and any anticipated expenses. Business models are important for both new and established businesses.

By business model we mean a design for the successful operation of a business. It describes how you will reach customers, give them something they value, and make enough money from doing so to achieve your social impact.

They help new, developing companies attract investment, recruit talent, and motivate management and staff. Established businesses should regularly update their business models or they’ll fail to anticipate trends and challenges ahead. Business models help investors evaluate companies that interest them.

A business model is a high-level plan for profitably operating a business in a specific marketplace. A primary component of the business model is the value proposition. This is a description of the goods or services that a company offers and why they are desirable to customers or clients, ideally stated in a way that differentiates the product or service from its competitors.

Successful businesses have business models that allow them to fulfil client needs at a competitive price and a sustainable cost. Over time, many businesses revise their business models from time to time to reflect changing business environments and market demands.

When evaluating a company as a possible investment, the investor should find out exactly how it makes its money. This means looking through the company’s business model. Admittedly, the business model may not tell you everything about a company’s prospects. But the investor who understands the business model can make better sense of the financial data.

Types of business models

There are as many types of business models as there are types of business. For instance, direct sales, franchising, advertising-based, and brick-and-mortar stores are all examples of traditional business models. There are hybrid models as well, such as businesses that combine internet retail with brick-and-mortar stores or with sporting organizations like the NBA.

Each business model is unique within these broad categories. Consider the shaving industry. Gillette is happy to sell its Mach3 razor handle at cost or for a lower price in order to get steady customers for its more profitable razor blades. The business model rests on giving away the handle to get blade sales. This type of business model is actually called the razor-razorblade model, but it can apply to companies in any business that sells a product at a deep discount in order to supply a dependent good at a considerably higher price.

Some examples of business models are:

Cash Machine – a concept based on the so-called negative cash conversion cycle. It is based on the assumption that the business raises funds from customers faster than it has to pay its suppliers, partners and employees.

Integrator – under this concept, the organization controls all parts of the value chain. This allows it not only to have maximum control over every element of the business but also to react instantly to any changes in its environment.

Freemium – a model extremely popular in the Internet era. It assumes free access to a given service with the possibility of purchasing additional functionalities.

Open Business – i.e. collaboration of various entities in order to develop the most innovative solutions. This model assumes great openness and transparency of an organization that decides to share its activities and encourage other companies, also competitive, to cooperate.

 Subscription model – a one-time payment of a user for goods or services, paid on a regular basis. This model not only gives great comfort to the client (who does not have to make transactions all the time), but also to the organization that has the ability to precisely plan revenues.

User design – a model in which part of the value chain (mainly product design) is “outsourced” to the customers of the organization. Thanks to this, the company uses the creativity and talent of its recipients, and they have the opportunity to participate in the process of creating the product and gain additional gratification.

Pay What You Want – according to this model, it is the consumer who decides how much he can pay for the product. This allows the organization to establish a very close, trust-based relationship with it, as well as distinguish itself in highly competitive sectors.

Selling experiences – in a competitive market, we can no longer sell only a product or service. This model also assumes offering an additional “positive experience” for the consumer.

Razor and Blade – this model is based on the concept in which the basic product is offered at a low price, while the income for the organization is generated by the accessories necessary for its operation.

The complete Toolkit on Social Entrepreneurship

Course materials, workshop scenarios and much more

CLICK TO DOWNLOAD

 

The ENMIND Online Educational Platform

Training, support, exchange of opinions and much more

CLICK TO VISIT

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about social entrepreneurship?

CLICK to follow the ENMIND course and get your free certificate

Free online course | Social entrepreneurship | Certificate

 

Română

Modulul 7. Modele de afaceri

Ce este un model de afaceri

Termenul de model de afaceri se referă la planul unei companii de a obține profit. Acesta identifică produsele sau serviciile pe care întreprinderea intenționează să le vândă, piața țintă identificată și orice cheltuieli anticipate. Modelele de afaceri sunt importante atât pentru întreprinderile noi, cât și pentru cele deja stabilite.

Prin model de afaceri înțelegem un proiect pentru funcționarea cu succes a unei afaceri. Acesta descrie modul în care veți ajunge la clienți, le veți oferi ceva valoros și veți câștiga suficienți bani pentru a vă realiza impactul social.

Acestea ajută companiile noi, în curs de dezvoltare, să atragă investiții, să recruteze talente și să motiveze conducerea și personalul. Întreprinderile stabilite ar trebui să își actualizeze periodic modelele de afaceri, altfel nu vor reuși să anticipeze tendințele și provocările viitoare. Modelele de afaceri îi ajută pe investitori să evalueze companiile care îi interesează.

Un model de afaceri este un plan la nivel înalt pentru exploatarea profitabilă a unei afaceri pe o anumită piață. O componentă principală a modelului de afaceri este propunerea de valoare. Aceasta este o descriere a bunurilor sau serviciilor pe care le oferă o companie și a motivelor pentru care acestea sunt de dorit pentru clienți, în mod ideal, aceasta fiind formulată într-un mod care să diferențieze produsul sau serviciul de cel al concurenților săi.

Întreprinderile de succes au modele de afaceri care le permit să satisfacă nevoile clienților la un preț competitiv și la un cost sustenabil. De-a lungul timpului, multe întreprinderi își revizuiesc din când în când modelele de afaceri pentru a reflecta schimbarea mediului de afaceri și a cerințelor pieței.

Atunci când evaluează o companie ca posibilă investiție, investitorul ar trebui să afle exact cum își face banii. Acest lucru înseamnă să analizeze modelul de afaceri al companiei. Este adevărat că modelul de afaceri poate să nu vă spună totul despre perspectivele unei companii. Dar investitorul care înțelege modelul de afaceri poate înțelege mai bine datele financiare.

Tipuri de modele de afaceri

Există tot atâtea tipuri de modele de afaceri câte tipuri de afaceri există. De exemplu, vânzările directe, francizele, magazinele bazate pe publicitate și magazinele de vânzare cu amănuntul de cartier sunt toate exemple de modele de afaceri tradiționale. Există, de asemenea, modele hibride, cum ar fi afacerile care combină comerțul cu amănuntul pe internet cu magazinele de cartier sau cu organizații sportive precum NBA.

Fiecare model de afaceri este unic în cadrul acestor categorii generale. Luați în considerare industria de bărbierit. Gillette este fericită să vândă mânerul aparatului de ras Mach3 la preț de cost sau la un preț mai mic pentru a obține clienți constanți pentru lamele sale de ras mai profitabile. Modelul de afaceri se bazează pe oferirea mânerului pentru a obține vânzări de lame. Acest tip de model de afaceri se numește, de fapt, modelul briceagului de ras, dar se poate aplica companiilor din orice domeniu de activitate care vând un produs cu o reducere mare pentru a furniza un bun dependent la un preț considerabil mai mare.

Câteva exemple de modele de afaceri sunt:

Cash Machine – un concept bazat pe așa-numitul ciclu negativ de conversie a numerarului. Acesta se bazează pe ipoteza că afacerea obține fonduri de la clienți mai repede decât trebuie să plătească furnizorii, partenerii și angajații săi.

Integrator – în cadrul acestui concept, organizația controlează toate părțile lanțului valoric. Acest lucru îi permite nu numai să dețină un control maxim asupra fiecărui element al afacerii, ci și să reacționeze instantaneu la orice schimbare din mediul său.

Freemium – un model extrem de popular în era internetului. Acesta presupune accesul gratuit la un anumit serviciu, cu posibilitatea de a achiziționa funcționalități suplimentare.

Open Business – și anume colaborarea dintre diverse entități pentru a dezvolta cele mai inovatoare soluții. Acest model presupune o mare deschidere și transparență din partea unei organizații care decide să își împărtășească activitățile și să încurajeze alte companii, de asemenea competitive, să coopereze.

 Modelul de abonament – o plată unică a unui utilizator pentru bunuri sau servicii, plătită în mod regulat. Acest model oferă nu numai un mare confort clientului (care nu trebuie să facă tranzacții tot timpul), ci și organizației care are posibilitatea de a planifica cu precizie veniturile.

Proiectarea utilizatorilor – un model în care o parte a lanțului valoric (în principal proiectarea produselor) este “externalizată” către clienții organizației. Datorită acestui fapt, compania utilizează creativitatea și talentul destinatarilor săi, iar aceștia au posibilitatea de a participa la procesul de creare a produsului și de a obține o satisfacție suplimentară.

Plătiți cât doriți – conform acestui model, consumatorul este cel care decide cât poate plăti pentru un produs. Acest lucru permite organizației să stabilească cu acesta o relație foarte strânsă, bazată pe încredere, precum și să se distingă în sectoare foarte competitive.

Vânzarea de experiențe – pe o piață competitivă, nu mai putem vinde doar un produs sau un serviciu. Acest model presupune, de asemenea, oferirea unei “experiențe pozitive” suplimentare pentru consumator.

Razor and Blade – acest model se bazează pe conceptul în care produsul de bază este oferit la un preț scăzut, în timp ce venitul pentru organizație este generat de accesoriile necesare pentru funcționarea sa.

Instrumente pentru Antreprenoriat Social

Materiale de curs, scenarii de atelier și multe altele

CLICK PENTRU DESCARCARE

 

Platforma educațională online ENMIND

Training, suport, schimb de opinii și multe altele

CLICK SPRE PLATFORMĂ

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre antreprenoriatul social?

CLICK pentru a urma cursul ENMIND și pentru a obține un certificat gratuit

Curs online gratuit | Antreprenoriat social | Certificare 

 

Türkçe

Modül 7. İş Modelleri

İş modeli nedir

İş modeli terimi, bir şirketin kar elde etme planını ifade eder. İşletmenin satmayı planladığı ürün veya hizmetleri, belirlediği hedef pazarı ve öngörülen harcamaları tanımlar. İş modelleri hem yeni hem de yerleşik işletmeler için önemlidir.

İş modeli ile bir işletmenin başarılı bir şekilde yürütülmesine yönelik bir tasarımı kastediyoruz. Müşterilere nasıl ulaşacağınızı, onlara değer verdikleri bir şeyi nasıl sunacağınızı ve bunu yaparken sosyal etkinizi gerçekleştirmek için yeterli parayı nasıl kazanacağınızı açıklar.

Yeni ve gelişmekte olan şirketlerin yatırım çekmelerine, yetenekleri işe almalarına ve yönetim ile personeli motive etmelerine yardımcı olurlar. Yerleşik işletmeler iş modellerini düzenli olarak güncellemelidir, aksi takdirde gelecekteki eğilimleri ve zorlukları öngöremezler. İş modelleri yatırımcıların ilgilerini çeken şirketleri değerlendirmelerine yardımcı olur.

İş modeli, bir işletmenin belirli bir pazarda kârlı bir şekilde faaliyet göstermesine yönelik üst düzey bir plandır. İş modelinin birincil bileşeni değer önermesidir. Bu, bir şirketin sunduğu mal veya hizmetlerin ve bunların müşteriler veya müşteriler için neden cazip olduğunun, ideal olarak ürün veya hizmeti rakiplerinden farklılaştıracak şekilde ifade edildiği bir açıklamadır.

Başarılı işletmeler, müşteri ihtiyaçlarını rekabetçi bir fiyat ve sürdürülebilir bir maliyetle karşılamalarına olanak tanıyan iş modellerine sahiptir. Zaman içinde birçok işletme, değişen iş ortamlarını ve pazar taleplerini yansıtmak için iş modellerini zaman zaman revize eder.

Yatırımcı, bir şirketi olası bir yatırım olarak değerlendirirken, şirketin tam olarak nasıl para kazandığını öğrenmelidir. Bu, şirketin iş modeline bakmak anlamına gelir. Kuşkusuz, iş modeli size bir şirketin beklentileri hakkında her şeyi anlatmayabilir. Ancak iş modelini anlayan yatırımcı finansal verileri daha iyi anlamlandırabilir.

İş modeli türleri

İş türleri kadar çok sayıda iş modeli vardır. Örneğin, doğrudan satış, franchising, reklama dayalı ve tuğla ve harç mağazaları geleneksel iş modellerinin örnekleridir. İnternet perakendeciliğini fiziksel mağazalarla veya NBA gibi spor organizasyonlarıyla birleştiren işletmeler gibi hibrit modeller de vardır.

Her iş modeli bu geniş kategoriler içinde benzersizdir. Tıraş sektörünü ele alalım. Gillette, daha kârlı tıraş bıçakları için istikrarlı müşteriler elde etmek amacıyla Mach3 tıraş bıçağı sapını maliyetine veya daha düşük bir fiyata satmaktan mutluluk duymaktadır. İş modeli, bıçak satışları elde etmek için sapı vermek üzerine kuruludur. Bu tür bir iş modeli aslında tıraş bıçağı-tıraş bıçağı modeli olarak adlandırılır, ancak bağımlı bir malı çok daha yüksek bir fiyata tedarik etmek için bir ürünü derin bir indirimle satan herhangi bir işteki şirketler için geçerli olabilir.

Bazı iş modeli örnekleri şunlardır:

Nakit Makinesi – sözde negatif nakit dönüşüm döngüsüne dayanan bir kavramdır. İşletmenin tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına ödeme yapmak zorunda olduğundan daha hızlı bir şekilde müşterilerden fon topladığı varsayımına dayanır.

Bütünleştirici – bu konsept altında kuruluş değer zincirinin tüm parçalarını kontrol eder. Bu, yalnızca işletmenin her unsuru üzerinde maksimum kontrole sahip olmasını değil, aynı zamanda çevresindeki herhangi bir değişikliğe anında tepki vermesini de sağlar.

Freemium – İnternet çağında son derece popüler bir model. Ek işlevler satın alma olasılığı ile belirli bir hizmete ücretsiz erişimi varsayar.

Açık İşletme – yani en yenilikçi çözümleri geliştirmek için çeşitli kuruluşların işbirliği yapması. Bu model, faaliyetlerini paylaşmaya ve rekabetçi diğer şirketleri de işbirliği yapmaya teşvik etmeye karar veren bir kuruluşun büyük bir açıklık ve şeffaflık içinde olduğunu varsayar.

 Abonelik modeli – düzenli olarak ödenen mal veya hizmetler için bir kullanıcının bir kerelik ödemesi. Bu model sadece müşteriye (her zaman işlem yapmak zorunda olmayan) değil, aynı zamanda gelirleri tam olarak planlama yeteneğine sahip olan kuruluşa da büyük rahatlık sağlar.

Kullanıcı tasarımı – değer zincirinin bir kısmının (esas olarak ürün tasarımı) kuruluşun müşterilerine “dış kaynaklı” olduğu bir model. Bu sayede şirket, alıcılarının yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanır ve ürünü yaratma sürecine katılma ve ek memnuniyet kazanma fırsatına sahip olurlar.

İstediğini Öde – bu modele göre, ürün için ne kadar ödeyebileceğine karar veren tüketicidir. Bu, kuruluşun tüketiciyle çok yakın, güvene dayalı bir ilişki kurmasına ve son derece rekabetçi sektörlerde kendini farklılaştırmasına olanak tanır.

Deneyim satmak – rekabetçi bir pazarda artık sadece bir ürün veya hizmet satamayız. Bu model aynı zamanda tüketici için ek bir “olumlu deneyim” sunmayı da varsayar.

Jilet ve Bıçak – bu model, temel ürünün düşük bir fiyata sunulduğu konsepte dayanırken, kuruluşun geliri, çalışması için gerekli aksesuarlardan elde edilir.

Sosyal Girişimcilik Araç Kiti

Kurs materyalleri, atölye senaryoları ve çok daha fazlası

INDIRMEK IÇIN TIKLAYIN

 

ENMIND Çevrimiçi Eğitim Platformu

Eğitim, destek, fikir alışverişi ve çok daha fazlası

ZİYARET ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sizin gibi düşünen diğer insanlarla iletişime geçmek ister misiniz?

Çevrimiçi tartışma forumumuza katılmak için TIKLAYIN

Katılın | Ufkunuzu genişletin | Özgüven oluşturun

 

Sosyal girişimcilik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

ENMIND kursunu takip etmek ve ücretsiz sertifikanızı almak için TIKLAYIN

Ücretsiz çevrimiçi kurs | Sosyal girişimcilik | Sertifika

 

Polski

Moduł 7. Modele biznesowe

Czym jest model biznesowy

Określenie model biznesowy odnosi się do planu osiągnięcia zysku przez firmę. Określa on produkty lub usługi, które firma planuje sprzedawać, jej zidentyfikowany rynek docelowy oraz wszelkie przewidywane wydatki. Modele biznesowe są ważne zarówno dla nowych, jak i już istniejących przedsiębiorstw.

Przez model biznesowy rozumiemy projekt skutecznego działania firmy. Opisuje on, w jaki sposób dotrzesz do klientów, dasz im coś, co cenią i zarobisz na tym wystarczająco dużo pieniędzy, aby osiągnąć swój wpływ społeczny.

Pomagają one nowym, rozwijającym się firmom przyciągać inwestycje, pozyskiwać talenty oraz motywować kierownictwo i pracowników. Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku powinny regularnie aktualizować swoje modele biznesowe, w przeciwnym razie nie będą w stanie przewidzieć przyszłych trendów i wyzwań. Modele biznesowe pomagają inwestorom ocenić interesujące ich firmy.

Model biznesowy to wysokopoziomowy plan zyskownego prowadzenia działalności gospodarczej na określonym rynku. Podstawowym elementem modelu biznesowego jest propozycja wartości. Jest to opis towarów lub usług, które firma oferuje i dlaczego są one pożądane przez klientów lub klientów, najlepiej podany w sposób, który odróżnia produkt lub usługę od konkurencji.

Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy mają modele biznesowe, które pozwalają im zaspokajać potrzeby klientów po konkurencyjnej cenie i zrównoważonym koszcie. Z biegiem czasu wiele przedsiębiorstw co jakiś czas rewiduje swoje modele biznesowe, aby odzwierciedlić zmieniające się otoczenie biznesowe i wymagania rynku.

Oceniając firmę jako możliwą inwestycję, inwestor powinien dowiedzieć się dokładnie, jak zarabia ona swoje pieniądze. Oznacza to przejrzenie modelu biznesowego firmy. Co prawda, model biznesowy może nie mówić wszystkiego o perspektywach firmy. Ale inwestor, który rozumie model biznesowy, może lepiej zrozumieć dane finansowe.

Rodzaje modeli biznesowych

Istnieje tyle rodzajów modeli biznesowych, ile jest rodzajów biznesu. Na przykład sprzedaż bezpośrednia, franczyza, reklama oraz sklepy murowane to przykłady tradycyjnych modeli biznesowych. Istnieją również modele hybrydowe, takie jak firmy łączące sprzedaż internetową ze sklepami stacjonarnymi lub z organizacjami sportowymi, takimi jak NBA.

Każdy model biznesowy jest unikalny w ramach tych szerokich kategorii. Rozważmy przemysł golenia. Firma Gillette chętnie sprzedaje rączkę do maszynki Mach3 po kosztach lub za niższą cenę, aby zdobyć stałych klientów na swoje bardziej dochodowe żyletki. Model biznesowy opiera się na oddawaniu rączki, aby uzyskać sprzedaż żyletek. Ten rodzaj modelu biznesowego jest faktycznie nazywany modelem brzytwa-ostrze, ale może mieć zastosowanie do firm w każdej branży, która sprzedaje produkt z głębokim upustem, aby dostarczyć zależne dobro po znacznie wyższej cenie.

Przykładowe modele biznesowe to:

Cash Machine – koncepcja oparta na tzw. ujemnym cyklu konwersji gotówki. Opiera się ona na założeniu, że biznes pozyskuje środki od klientów szybciej niż musi zapłacić swoim dostawcom, partnerom i pracownikom.

Integrator – w ramach tej koncepcji organizacja kontroluje wszystkie elementy łańcucha wartości. Dzięki temu może nie tylko mieć maksymalną kontrolę nad każdym elementem biznesu, ale także błyskawicznie reagować na wszelkie zmiany w otoczeniu.

Freemium – model niezwykle popularny w dobie Internetu. Zakłada on bezpłatny dostęp do danej usługi z możliwością dokupienia dodatkowych funkcjonalności.

Open Business – czyli współpraca różnych podmiotów w celu wypracowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Model ten zakłada dużą otwartość i transparentność organizacji, która decyduje się dzielić swoimi działaniami i zachęcać do współpracy inne firmy, również konkurencyjne.

 Model subskrypcyjny – jednorazowa zapłata użytkownika za towar lub usługę, opłacana regularnie. Model ten daje nie tylko duży komfort klientowi (który nie musi cały czas dokonywać transakcji), ale także organizacji, która ma możliwość precyzyjnego planowania przychodów.

User design – model, w którym część łańcucha wartości (głównie projektowanie produktu) jest “outsourcowana” do klientów organizacji. Dzięki temu firma wykorzystuje kreatywność i talent swoich odbiorców, a oni sami mają możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia produktu i uzyskania dodatkowej gratyfikacji.

Pay What You Want – według tego modelu to konsument decyduje, ile jest w stanie zapłacić za produkt. Dzięki temu organizacja może nawiązać z nim bardzo bliską, opartą na zaufaniu relację, a także wyróżnić się w bardzo konkurencyjnych sektorach.

Sprzedaż doświadczeń – na konkurencyjnym rynku nie możemy już sprzedawać tylko produktu lub usługi. Model ten zakłada również oferowanie dodatkowego “pozytywnego doświadczenia” dla konsumenta.

Razor and Blade – model ten opiera się na koncepcji, w której produkt podstawowy oferowany jest po niskiej cenie, natomiast dochód dla organizacji generują akcesoria niezbędne do jej funkcjonowania.

Przedsiębiorczość społeczna

Materiały szkoleniowe, scenariusze warsztatów i wiele innych

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

Internetowa Platforma Edukacyjna ENMIND

Szkolenia, wsparcie, wymiana opinii i wiele więcej

KLIKNIJ, ABY ODWIEDZIĆ 

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości społecznej?

KLIKNIJ, aby wziąć udział w kursie ENMIND i otrzymać bezpłatny certyfikat

Darmowy kurs online | Przedsiębiorczość społeczna | Certyfikat

 

Italiano

Modulo 7. Modelli di business

Che cos’è un modello di business

Il termine modello di business si riferisce al piano di un’azienda per ottenere un profitto. Identifica i prodotti o i servizi che l’azienda intende vendere, il mercato di riferimento e le spese previste. I modelli di business sono importanti sia per le imprese nuove che per quelle già affermate.

Per modello di business intendiamo un progetto per il funzionamento di successo di un’azienda. Descrive il modo in cui raggiungerete i clienti, darete loro qualcosa di valore e guadagnerete abbastanza da raggiungere il vostro impatto sociale.

Aiutano le nuove aziende in via di sviluppo ad attrarre investimenti, a reclutare talenti e a motivare il management e il personale. Le aziende consolidate dovrebbero aggiornare regolarmente i loro modelli di business, altrimenti non riusciranno ad anticipare le tendenze e le sfide future. I modelli di business aiutano gli investitori a valutare le aziende di loro interesse.

Un modello di business è un piano di alto livello per gestire con profitto un’azienda in un mercato specifico. Una componente primaria del modello di business è la proposta di valore. Si tratta di una descrizione dei beni o dei servizi che un’azienda offre e del motivo per cui sono desiderabili per i clienti o i committenti, idealmente formulata in modo da differenziare il prodotto o il servizio dalla concorrenza.

Le aziende di successo hanno modelli di business che consentono loro di soddisfare le esigenze dei clienti a un prezzo competitivo e a un costo sostenibile. Nel corso del tempo, molte aziende rivedono di tanto in tanto i loro modelli di business per riflettere i cambiamenti del contesto aziendale e le richieste del mercato.

Quando si valuta un’azienda come possibile investimento, l’investitore deve scoprire esattamente come guadagnare. Ciò significa esaminare il modello di business dell’azienda. Certo, il modello di business non può dire tutto sulle prospettive di un’azienda. Ma l’investitore che comprende il modello di business può dare un senso migliore ai dati finanziari.

Tipi di modelli di business

Esistono tanti tipi di modelli di business pere quante sono le tipologie di business. Per esempio, la vendita diretta, il franchising, i negozi basati sulla pubblicità e i negozi fisici sono tutti esempi di modelli di business tradizionali. Esistono anche modelli ibridi, come le aziende che combinano la vendita al dettaglio su Internet con i negozi fisici o con le organizzazioni sportive come l’NBA.

Ogni modello di business è unico all’interno di queste categorie generali. Consideriamo il settore della rasatura. Gillette è felice di vendere il manico del suo rasoio Mach3 al prezzo di costo o a un prezzo inferiore per ottenere clienti costanti per le sue lame più redditizie. Il modello di business si basa sul regalare il manico per ottenere le vendite delle lame. Questo tipo di modello commerciale è in realtà chiamato modello rasoio-lame, ma può essere applicato alle aziende di qualsiasi settore che vendono un prodotto con un forte sconto per fornire un bene dipendente a un prezzo notevolmente più alto.

Alcuni esempi di modelli di business sono:

Cash Machine – un concetto basato sul cosiddetto ciclo negativo di conversione del contante. Si basa sul presupposto che l’azienda raccolga fondi dai clienti più velocemente di quanto debba pagare i fornitori, i partner e i dipendenti.

Integratore – secondo questo concetto, l’organizzazione controlla tutte le parti della catena del valore. Ciò le consente non solo di avere il massimo controllo su ogni elemento dell’attività, ma anche di reagire istantaneamente a qualsiasi cambiamento nel suo ambiente.

Freemium – un modello estremamente popolare nell’era di Internet. Presuppone l’accesso gratuito a un determinato servizio con la possibilità di acquistare funzionalità aggiuntive.

Open Business – ovvero la collaborazione di diverse entità per sviluppare le soluzioni più innovative. Questo modello presuppone una grande apertura e trasparenza di un’organizzazione che decide di condividere le proprie attività e incoraggiare altre aziende, anche competitive, a collaborare.

Modello di abbonamento – un pagamento una tantum di un utente per beni o servizi, pagati su base regolare. Questo modello non solo dà grande comodità al cliente (che non deve effettuare transazioni in continuazione), ma anche all’organizzazione che ha la possibilità di pianificare con precisione i ricavi.

User design – un modello in cui parte della catena del valore (principalmente la progettazione del prodotto) viene “esternalizzata” ai clienti dell’organizzazione. In questo modo, l’azienda utilizza la creatività e il talento dei suoi destinatari, che hanno l’opportunità di partecipare al processo di creazione del prodotto e di ottenere una gratificazione aggiuntiva.

Pay What You Want – secondo questo modello, è il consumatore a decidere quanto può pagare per il prodotto. Ciò consente all’organizzazione di stabilire un rapporto di fiducia molto stretto con il consumatore e di distinguersi in settori altamente competitivi.

Vendere esperienze – in un mercato competitivo, non possiamo più vendere solo un prodotto o un servizio. Questo modello presuppone anche l’offerta di un’ulteriore “esperienza positiva” per il consumatore.

Rasoio e lama – questo modello si basa sul concetto che il prodotto di base viene offerto a un prezzo basso, mentre le entrate per l’organizzazione sono generate dagli accessori necessari al suo funzionamento.

Toolkit sull'imprenditoria sociale

Materiale didattico, scenari di workshop e molto altro ancora

CLICCA PER SCARICARE

 

La piattaforma educativa online ENMIND

Formazione, supporto, scambio di opinioni e molto altro ancora

CLICCA PER VISITARE 

 

Vuoi entrare in contatto con altre persone che la pensano come te?

CLICCA per unirti al nostro forum di discussione online

Coinvolgersi | Ampliare gli orizzonti | Acquisire fiducia in se stessi

 

Vuoi saperne di più sull'imprenditoria sociale?

CLICCA per seguire il corso ENMIND e ottenere il tuo certificato gratuito

Corso online gratuito | Imprenditoria sociale | Certificato

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Entrepreneurial mindset for future youth work,

ID 2020-1-RO01-KA205-078727