Module 10. Funding opportunities

ENGLISH

ROMÂNĂ

TÜRKÇE

POLSKI

ITALIANO

Module 10. Funding opportunities

The landscape of funding

Individuals are hoping to gain funding for their companies. As the business becomes increasingly mature, it tends to advance through the funding rounds.

On the other side are potential investors. While investors wish for businesses to succeed because they support entrepreneurship and believe in the aims and causes of those businesses, they also hope to gain something back from their investment.

It is common for a company to begin with a seed round and continue with A, B and then C funding rounds. The different rounds of funding operate in essentially the same basic manner; investors offer cash in return for an equity stake in the business. Between the rounds, investors make slightly different demands on the startup.

Private funding

Pre-Seed Funding

The earliest stage of funding a new company comes so early in the process that it is not generally included in the rounds of funding at all. Known as “pre-seed” funding, this stage typically refers to the period in which a company’s founders are first getting their operations off the ground. The most common “pre-seed” funders are the founders themselves, as well as close friends, supporters and family. Depending upon the nature of the company and the initial costs set up with developing the business idea, this funding stage can happen very quickly or may take a long time. It’s also likely that investors at this stage are not investing in exchange for equity in the company. In most cases, the investors in a pre-seed funding situation are the company founders themselves.

Seed Funding

Seed funding is the first official equity funding stage. It typically represents the first official money that a business venture or enterprise raises. Some companies never extend beyond seed funding into Series A rounds or beyond.

There are many potential investors in a seed funding situation: founders, friends, family, incubators, venture capital companies and more. One of the most common types of investors participating in seed funding is a so-called “angel investor.” Angel investors tend to appreciate riskier ventures (such as startups with little by way of a proven track record so far) and expect an equity stake in the company in exchange for their investment.

Series A Funding

Once a business has developed a track record (an established user base, consistent revenue figures, or some other key performance indicator), that company may opt for Series A funding in order to further optimize its user base and product offerings.

Series B Funding

Series B rounds are all about taking businesses to the next level, past the development stage. Investors help startups get there by expanding market reach. Companies that have gone through seed and Series A funding rounds have already developed substantial user bases and have proven to investors that they are prepared for success on a larger scale. Series B funding is used to grow the company so that it can meet these levels of demand.

European funds

The European Commission is determined to support social economy ecosystems.

EU Funding is available for all types of companies of any size and sector including entrepreneurs, start-ups, micro companies, small and medium-sized enterprises, and larger businesses. A wide range of financing is available: business loans, microfinance, guarantees and venture capital. Every year the EU supports more than 200 000 businesses.

The decision to provide EU financing will be made by the local financial institutions such as banks, venture capitalists or angel investors. Thanks to the EU’s support, local financial institutions can provide additional financing to businesses.

How it works

Examples of European programs to obtain funding for a social venture:

THE START-UP AND SCALE INITIATIVE aims to give Europe’s many innovative entrepreneurs every opportunity to become world-leading companies

THE SOCIAL BUSINESS INITIATIVE (SBI), analyses business cooperation between social economy enterprises and traditional enterprises. It also provides validated recommendations to support this kind of cooperation.

COSME aims to make it easier for small and medium-sized enterprises (SMEs) to access finance in all phases of their lifecycle – creation, expansion, or business transfer

INNOVFIN EU Finance for innovators Programme aims to facilitate and accelerate access to finance for innovative businesses and other innovative entities in Europe.

CREATIVE EUROPE loans to small and medium-sized enterprises in the cultural and creative sectors.

PROGRAMME FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION (EASI). Aims to increase access to, and the availability of, microfinance for vulnerable groups who want to set up or develop their business and micro-enterprises. Builds up the institutional capacity of microcredit providers. Supports the development of social enterprises, in particular by facilitating access to finance.

EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS provides loans, guarantees, equity financing or corporate grants. Also, it support is provided by EU co-financed multi-annual programs.

EUROPEAN INVESTMENT BANK https://www.eib.org/en/

EUROPEAN INVESTMENT FUNDS https://www.eif.org/index.htm

The complete Toolkit on Social Entrepreneurship

Course materials, workshop scenarios and much more

CLICK TO DOWNLOAD

 

The ENMIND Online Educational Platform

Training, support, exchange of opinions and much more

CLICK TO VISIT

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about social entrepreneurship?

CLICK to follow the ENMIND course and get your free certificate

Free online course | Social entrepreneurship | Certificate

 

Română

Modulul 10. Oportunități de finanțare

Finanțarea în ansamblu

Persoanele fizice speră să obțină finanțare pentru companiile lor. Pe măsură ce afacerea devine din ce în ce mai matură, aceasta tinde să avanseze prin rundele de finanțare.

De cealaltă parte se află potențialii investitori. În timp ce investitorii își doresc ca întreprinderile să aibă succes, deoarece susțin antreprenoriatul și cred în obiectivele și cauzele acestor întreprinderi, ei speră, de asemenea, să obțină ceva în schimb din investiția lor.

Este obișnuit ca o companie să înceapă cu o rundă de finanțare inițială și să continue cu runde de finanțare A, B și apoi C. Diferitele runde de finanțare funcționează, în esență, în aceeași manieră de bază; investitorii oferă bani în schimbul unei participații la capitalul social al întreprinderii. Între rundele de finanțare, investitorii au cerințe ușor diferite față de startup.

Finanțare privată

Finanțarea pre-seed

Cea mai timpurie etapă de finanțare a unei noi companii este atât de timpurie încât, în general, nu este inclusă deloc în rundele de finanțare. Cunoscută sub numele de finanțare “pre-seed”, această etapă se referă, de obicei, la perioada în care fondatorii unei companii încep să își pună pe picioare operațiunile. Cei mai obișnuiți finanțatori “pre-seed” sunt fondatorii înșiși, precum și prietenii apropiați, susținătorii și familia. În funcție de natura companiei și de costurile inițiale stabilite odată cu dezvoltarea ideii de afaceri, această etapă de finanțare poate avea loc foarte repede sau poate dura mult timp. De asemenea, este probabil ca investitorii din această etapă să nu investească în schimbul unei participații în companie. În cele mai multe cazuri, investitorii într-o situație de finanțare de tip pre-seed sunt chiar fondatorii companiei.

Finanțarea inițială

Finanțarea inițială este prima etapă oficială de finanțare prin capitaluri proprii. De obicei, reprezintă primii bani oficiali pe care îi obține o întreprindere sau o societate comercială. Unele companii nu depășesc niciodată finanțarea de pornire, ajungând la runde din seria A sau mai departe.

Există mulți investitori potențiali într-o situație de finanțare inițială: fondatori, prieteni, familie, incubatoare, companii de capital de risc și multe altele. Unul dintre cele mai frecvente tipuri de investitori care participă la finanțarea inițială este așa-numitul “investitor înger”. Investitorii îngeri tind să aprecieze întreprinderile mai riscante (cum ar fi întreprinderile nou înființate care nu au prea multe rezultate dovedite până în prezent) și se așteaptă la o participație la capitalul social al companiei în schimbul investiției lor.

Finanțare seria A

Odată ce o afacere a dezvoltat un istoric (o bază de utilizatori stabilită, cifre de venituri consistente sau un alt indicator cheie de performanță), compania poate opta pentru finanțarea din seria A pentru a-și optimiza în continuare baza de utilizatori și ofertele de produse.

Finanțare seria B

Rundele din seria B sunt menite să ducă afacerile la nivelul următor, dincolo de etapa de dezvoltare. Investitorii ajută întreprinderile nou înființate să ajungă acolo prin extinderea pieței de desfacere. Companiile care au trecut prin rundele de finanțare seed și Series A au dezvoltat deja baze substanțiale de utilizatori și au dovedit investitorilor că sunt pregătite pentru succesul la scară mai mare. Finanțarea din seria B este utilizată pentru a dezvolta compania astfel încât să poată satisface aceste niveluri de cerere.

Fonduri europene

Comisia Europeană este hotărâtă să sprijine ecosistemele economiei sociale.

Finanțarea UE este disponibilă pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime și sector, inclusiv pentru antreprenori, întreprinderi nou înființate, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai mari. Este disponibilă o gamă largă de finanțări: împrumuturi pentru întreprinderi, microfinanțare, garanții și capital de risc. În fiecare an, UE sprijină peste 200 000 de întreprinderi.

Decizia de a oferi finanțare din partea UE va fi luată de instituțiile financiare locale, cum ar fi băncile, capitaliștii de risc sau investitorii providențiali. Grație sprijinului UE, instituțiile financiare locale pot oferi finanțare suplimentară întreprinderilor.

Cum funcționează

Exemple de programe europene pentru a obține finanțare pentru o întreprindere socială:

INIȚIATIVA START-UP ȘI SCALE are ca scop să ofere numeroșilor antreprenori inovatori din Europa toate șansele de a deveni companii de top la nivel mondial.

SOCIAL BUSINESS INITIATIVE (SBI), analizează cooperarea între întreprinderile din economia socială și întreprinderile tradiționale. De asemenea, aceasta oferă recomandări validate pentru a sprijini acest tip de cooperare.

COSME își propune să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în toate fazele ciclului de viață al acestora – creare, extindere sau transfer de activitate.

Programul UE de finanțare pentru inovatori INNOVFIN are ca scop facilitarea și accelerarea accesului la finanțare pentru întreprinderile inovatoare și alte entități inovatoare din Europa.

CREATIVE EUROPE acordă împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative.

PROGRAMUL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INOVARE SOCIALĂ (EASI). Are ca scop creșterea accesului la microfinanțare și a disponibilității acesteia pentru grupurile vulnerabile care doresc să își înființeze sau să își dezvolte afacerile și microîntreprinderile. Dezvoltă capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite. Sprijină dezvoltarea întreprinderilor sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

FONDURILE EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII oferă împrumuturi, garanții, finanțări de capitaluri proprii sau subvenții corporative. De asemenea, sprijinul este oferit prin programe multianuale cofinanțate de UE.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII https://www.eib.org/en/

FONDURI EUROPENE DE INVESTIȚII https://www.eif.org/index.htm

Instrumente pentru Antreprenoriat Social

Materiale de curs, scenarii de atelier și multe altele

CLICK PENTRU DESCARCARE

 

Platforma educațională online ENMIND

Training, suport, schimb de opinii și multe altele

CLICK SPRE PLATFORMĂ

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre antreprenoriatul social?

CLICK pentru a urma cursul ENMIND și pentru a obține un certificat gratuit

Curs online gratuit | Antreprenoriat social | Certificare 

 

Türkçe

Modül 10. Finansman fırsatları

Finansman ortamı

Bireyler şirketleri için finansman elde etmeyi umuyor. İşletme giderek olgunlaştıkça, finansman turları boyunca ilerleme eğilimindedir.

Diğer tarafta ise potansiyel yatırımcılar yer almaktadır. Yatırımcılar, girişimciliği destekledikleri ve bu işletmelerin amaç ve hedeflerine inandıkları için işletmelerin başarılı olmasını isterken, aynı zamanda yatırımlarından bir şeyler kazanmayı da umarlar.

Bir şirketin tohum turuyla başlayıp A, B ve ardından C finansman turlarıyla devam etmesi yaygındır. Farklı finansman turları temelde aynı şekilde işler; yatırımcılar işletmedeki bir öz sermaye hissesi karşılığında nakit teklif eder. Turlar arasında yatırımcılar girişimden biraz farklı taleplerde bulunur.

Özel finansman

Ön Tohum Finansmanı

Yeni bir şirkete fon sağlamanın en erken aşaması, sürecin o kadar başlarında gelir ki genellikle fon sağlama turlarına hiç dahil edilmez. “Tohum öncesi” finansman olarak bilinen bu aşama, tipik olarak bir şirketin kurucularının faaliyetlerini ilk kez başlattıkları dönemi ifade eder. En yaygın “tohum öncesi” fon sağlayıcıları kurucuların kendileri, yakın arkadaşları, destekçileri ve aileleridir. Şirketin niteliğine ve iş fikrinin geliştirilmesiyle birlikte ortaya çıkan ilk maliyetlere bağlı olarak, bu finansman aşaması çok hızlı gerçekleşebilir veya uzun sürebilir. Ayrıca bu aşamadaki yatırımcıların şirketteki öz sermaye karşılığında yatırım yapmıyor olması da muhtemeldir. Çoğu durumda, tohum öncesi finansman durumundaki yatırımcılar şirket kurucularının kendileridir.

Tohum Finansmanı

Tohum finansmanı, ilk resmi öz sermaye finansmanı aşamasıdır. Genellikle bir ticari girişimin veya işletmenin topladığı ilk resmi parayı temsil eder. Bazı şirketler tohum finansmanının ötesine geçerek Seri A turlarına veya ötesine asla geçemez.

Bir tohum finansmanı durumunda birçok potansiyel yatırımcı vardır: kurucular, arkadaşlar, aile, inkübatörler, risk sermayesi şirketleri ve daha fazlası. Tohum finansmanına katılan en yaygın yatırımcı türlerinden biri “melek yatırımcı” olarak adlandırılan yatırımcılardır. Melek yatırımcılar daha riskli girişimleri (şimdiye kadar kanıtlanmış bir geçmişi olmayan girişimler gibi) takdir etme eğilimindedir ve yatırımları karşılığında şirkette bir öz sermaye hissesi beklerler.

Seri A Finansman

Bir işletme bir sicil geliştirdiğinde (yerleşik bir kullanıcı tabanı, tutarlı gelir rakamları veya başka bir temel performans göstergesi), bu şirket kullanıcı tabanını ve ürün tekliflerini daha da optimize etmek için Seri A finansmanını tercih edebilir.

B Serisi Finansman

Seri B turları, işletmeleri geliştirme aşamasını geçerek bir sonraki seviyeye taşımakla ilgilidir. Yatırımcılar, pazar erişimini genişleterek girişimlerin bu aşamaya gelmesine yardımcı olur. Tohum ve Seri A finansman turlarından geçen şirketler zaten önemli kullanıcı tabanları geliştirmiş ve yatırımcılara daha büyük ölçekte başarıya hazır olduklarını kanıtlamışlardır. Seri B finansmanı, şirketi bu talep seviyelerini karşılayabilecek şekilde büyütmek için kullanılır.

Avrupa fonları

Avrupa Komisyonu sosyal ekonomi ekosistemlerini destekleme konusunda kararlıdır.

AB Finansmanı, girişimciler, yeni kurulan şirketler, mikro şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve daha büyük işletmeler dahil olmak üzere her büyüklükteki ve sektördeki her tür şirket için mevcuttur. Geniş bir finansman yelpazesi mevcuttur: işletme kredileri, mikrofinans, garantiler ve risk sermayesi. AB her yıl 200.000’den fazla işletmeyi desteklemektedir.

AB finansmanı sağlama kararı, bankalar, risk sermayedarları veya melek yatırımcılar gibi yerel finans kuruluşları tarafından verilecektir. AB’nin desteği sayesinde yerel finans kuruluşları işletmelere ek finansman sağlayabilir.

Nasıl çalışır

Bir sosyal girişime fon sağlamak için Avrupa programlarından örnekler:

BAŞLANGIÇ VE ÖLÇEKLENDİRME GİRİŞİMİ, Avrupa’nın birçok yenilikçi girişimcisine dünya lideri şirketler haline gelmeleri için her türlü fırsatı vermeyi amaçlamaktadır

SOSYAL İŞ GİRİŞİMİ (SBI), sosyal ekonomi işletmeleri ile geleneksel işletmeler arasındaki iş birliğini analiz etmektedir. Ayrıca bu tür bir işbirliğini desteklemek için geçerli tavsiyeler de sunmaktadır.

COSME, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yaşam döngülerinin tüm aşamalarında (kuruluş, genişleme veya iş devri) finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır

INNOVFIN Yenilikçiler için AB Finansmanı Programı, Avrupa’daki yenilikçi işletmeler ve diğer yenilikçi kuruluşlar için finansmana erişimi kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlamaktadır.

CREATIVE EUROPE, kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi vermektedir.

İSTİHDAM VE SOSYAL İNOVASYON PROGRAMI (EASI). İşlerini ve mikro işletmelerini kurmak veya geliştirmek isteyen hassas grupların mikro finansmana erişimini ve mikro finansmanın kullanılabilirliğini artırmayı amaçlar. Mikrokredi sağlayıcılarının kurumsal kapasitesini geliştirir. Özellikle finansmana erişimi kolaylaştırarak sosyal girişimlerin gelişimini destekler.

AVRUPA YAPILANDIRMA VE YATIRIM FONLARI krediler, garantiler, öz sermaye finansmanı veya kurumsal hibeler sağlar. Ayrıca, AB tarafından ortaklaşa finanse edilen çok yıllı programlar tarafından da destek sağlanmaktadır.

AVRUPA YATIRIM BANKASI https://www.eib.org/en/

AVRUPA YATIRIM FONLARI https://www.eif.org/index.htm

Sosyal Girişimcilik Araç Kiti

Kurs materyalleri, atölye senaryoları ve çok daha fazlası

INDIRMEK IÇIN TIKLAYIN

 

ENMIND Çevrimiçi Eğitim Platformu

Eğitim, destek, fikir alışverişi ve çok daha fazlası

ZİYARET ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sizin gibi düşünen diğer insanlarla iletişime geçmek ister misiniz?

Çevrimiçi tartışma forumumuza katılmak için TIKLAYIN

Katılın | Ufkunuzu genişletin | Özgüven oluşturun

 

Sosyal girişimcilik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

ENMIND kursunu takip etmek ve ücretsiz sertifikanızı almak için TIKLAYIN

Ücretsiz çevrimiçi kurs | Sosyal girişimcilik | Sertifika

 

Polski

Moduł 10. Finansowanie możliwości

Krajobraz finansowania

Osoby fizyczne mają nadzieję na uzyskanie finansowania dla swoich firm. W miarę jak biznes staje się coraz bardziej dojrzały, ma tendencję do awansowania przez rundy finansowania.

Po drugiej stronie są potencjalni inwestorzy. Inwestorzy chcą, aby przedsiębiorstwa odniosły sukces, ponieważ popierają przedsiębiorczość i wierzą w cele i cele tych przedsiębiorstw, ale mają również nadzieję na uzyskanie czegoś w zamian za swoją inwestycję.

Często zdarza się, że firma zaczyna od rundy zalążkowej, a następnie kontynuuje rundy finansowania typu A, B i C. Różne rundy finansowania działają w zasadzie w ten sam podstawowy sposób; inwestorzy oferują gotówkę w zamian za udziały w firmie. Pomiędzy rundami inwestorzy stawiają nieco inne wymagania wobec startupu.

Finansowanie prywatne

Finansowanie wstępne

Najwcześniejszy etap finansowania nowej firmy pojawia się na tak wczesnym etapie procesu, że zazwyczaj nie jest w ogóle uwzględniany w rundach finansowania. Znany jako finansowanie “pre-seed”, ten etap zwykle odnosi się do okresu, w którym założyciele firmy po raz pierwszy rozpoczynają swoją działalność. Najczęstszymi fundatorami “pre-seed” są sami założyciele, a także bliscy przyjaciele, sympatycy i rodzina. W zależności od charakteru firmy i początkowych kosztów związanych z rozwojem pomysłu biznesowego, ten etap finansowania może nastąpić bardzo szybko lub może trwać długo. Jest również prawdopodobne, że inwestorzy na tym etapie nie inwestują w zamian za udziały w firmie. W większości przypadków inwestorami w sytuacji finansowania przedsiewnego są sami założyciele firmy.

Finansowanie zalążkowe

Seed funding to pierwszy oficjalny etap finansowania kapitałowego. Zazwyczaj stanowi pierwsze oficjalne pieniądze, które pozyskuje przedsięwzięcie biznesowe lub przedsiębiorstwo. Niektóre firmy nigdy nie wychodzą poza etap finansowania zalążkowego i przechodzą do rundy serii A lub dalej.

W sytuacji finansowania zalążkowego istnieje wielu potencjalnych inwestorów: założyciele, przyjaciele, rodzina, inkubatory, firmy venture capital i inne. Jednym z najczęstszych typów inwestorów uczestniczących w finansowaniu zalążkowym jest tak zwany “inwestor anielski”. Inwestorzy-aniołowie zazwyczaj doceniają bardziej ryzykowne przedsięwzięcia (takie jak startupy z niewielką ilością udokumentowanych dotychczasowych osiągnięć) i oczekują udziałów w firmie w zamian za swoją inwestycję.

Finansowanie serii A

Kiedy firma ma już wypracowane doświadczenie (ustaloną bazę użytkowników, stałe przychody lub inny kluczowy wskaźnik wydajności), może zdecydować się na finansowanie z serii A w celu dalszej optymalizacji bazy użytkowników i oferty produktowej.

Finansowanie serii B

W rundach serii B chodzi o to, by przenieść firmę na kolejny poziom, poza fazę rozwoju. Inwestorzy pomagają startupom osiągnąć ten cel poprzez rozszerzenie zasięgu rynkowego. Firmy, które przeszły przez rundy finansowania w fazie zalążkowej i serii A, rozwinęły już znaczące bazy użytkowników i udowodniły inwestorom, że są przygotowane na sukces na większą skalę. Fundusze z serii B są wykorzystywane do rozwoju firmy, aby mogła ona sprostać tym poziomom popytu.

Fundusze europejskie

Komisja Europejska jest zdecydowana wspierać ekosystemy gospodarki społecznej.

Finansowanie unijne jest dostępne dla wszystkich rodzajów firm o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora, w tym dla przedsiębiorców, firm rozpoczynających działalność, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz większych firm. Dostępny jest szeroki zakres finansowania: pożyczki dla przedsiębiorstw, mikrofinansowanie, gwarancje i kapitał podwyższonego ryzyka. Co roku UE wspiera ponad 200 000 przedsiębiorstw.

Decyzję o udzieleniu unijnego finansowania podejmą lokalne instytucje finansowe, takie jak banki, kapitaliści wysokiego ryzyka czy inwestorzy-aniołowie. Dzięki unijnemu wsparciu lokalne instytucje finansowe mogą zapewnić przedsiębiorstwom dodatkowe finansowanie.

Jak to działa

Przykłady programów europejskich pozwalających na uzyskanie finansowania przedsięwzięcia społecznego:

INICJATYWA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA I SKALI ma na celu zapewnienie wielu innowacyjnym przedsiębiorcom w Europie możliwości przekształcenia się w wiodące na świecie przedsiębiorstwa

SOCIAL BUSINESS INITIATIVE (SBI), analizuje współpracę biznesową pomiędzy przedsiębiorstwami ekonomii społecznej a przedsiębiorstwami tradycyjnymi. Przedstawia również zweryfikowane rekomendacje wspierające ten rodzaj współpracy.

COSME ma na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do finansowania we wszystkich fazach ich cyklu życia – tworzenia, ekspansji lub przenoszenia działalności.

Program INNOVFIN EU Finance for innovators ma na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw i innych innowacyjnych podmiotów w Europie.

CREATIVE EUROPE pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora kultury i kreatywnego.

PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH (EASI). Ma na celu zwiększenie dostępu do mikrofinansowania i jego dostępności dla grup w trudnej sytuacji społecznej, które chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność gospodarczą i mikroprzedsiębiorstwa. Buduje potencjał instytucjonalny podmiotów udzielających mikrokredytów. Wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do finansowania.

EUROPEJSKI FUNDUSZ STRUKTURALNY I INWESTYCYJNY udziela pożyczek, gwarancji, finansowania kapitałowego lub dotacji dla przedsiębiorstw. Wsparcie to jest również udzielane w ramach programów wieloletnich współfinansowanych przez UE.

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY https://www.eib.org/en/

EUROPEJSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE https://www.eif.org/index.htm

Przedsiębiorczość społeczna

Materiały szkoleniowe, scenariusze warsztatów i wiele innych

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

Internetowa Platforma Edukacyjna ENMIND

Szkolenia, wsparcie, wymiana opinii i wiele więcej

KLIKNIJ, ABY ODWIEDZIĆ 

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości społecznej?

KLIKNIJ, aby wziąć udział w kursie ENMIND i otrzymać bezpłatny certyfikat

Darmowy kurs online | Przedsiębiorczość społeczna | Certyfikat

 

Italiano

Modulo 10. Opportunità di finanziamento

Il panorama dei finanziamenti

I singoli sperano di ottenere finanziamenti per le loro aziende. Quando l’azienda diventa sempre più matura, tende ad avanzare attraverso i round di finanziamento.

Dall’altra parte ci sono i potenziali investitori. Se da un lato gli investitori desiderano che le imprese abbiano successo perché sostengono l’imprenditoria e credono negli obiettivi e nelle cause di tali imprese, dall’altro sperano di ottenere qualcosa in cambio del loro investimento.

È comune che un’azienda inizi con un “seed round” e prosegua con i round di finanziamento A, B e poi C. I diversi round di finanziamento funzionano essenzialmente allo stesso modo: gli investitori offrono denaro in cambio di una partecipazione azionaria nell’azienda. Tra un round e l’altro, gli investitori fanno richieste leggermente diverse alla startup.

Finanziamento privato

Finanziamento “seed round”

Una delle prime fasi del finanziamento di una nuova società che in genere non viene inclusa nei round di finanziamento. Conosciuta come finanziamento “pre-seed”, questa fase si riferisce in genere al periodo in cui i fondatori di un’azienda iniziano a far decollare le loro attività. I finanziatori “pre-seed” più comuni sono i fondatori stessi, oltre ad amici intimi, sostenitori e familiari. A seconda della natura dell’azienda e dei costi iniziali legati allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, questa fase di finanziamento può avvenire molto rapidamente o richiedere molto tempo. È anche probabile che gli investitori in questa fase non investano in cambio di azioni della società. Nella maggior parte dei casi, gli investitori in una situazione di finanziamento pre-seed sono i fondatori stessi della società.

Fondi di avviamento

Il finanziamento iniziale è la prima fase ufficiale di finanziamento azionario. In genere rappresenta il primo finanziamento ufficiale che una società o un’impresa raccoglie. Alcune aziende non superano mai il finanziamento iniziale per passare ai round di Serie A o oltre.

In una situazione di iniziale funding ci sono molti potenziali investitori: fondatori, amici, familiari, incubatori, società di venture capital e altri ancora. Uno dei tipi più comuni di investitori che partecipano a un finanziamento iniziale è il cosiddetto angel investor – investitore informale. Gli investitori informali tendono ad apprezzare le iniziative più rischiose (come le startup che non hanno ancora un’esperienza comprovata) e si aspettano una partecipazione azionaria nella società in cambio del loro investimento.

Finanziamento di serie A

Una volta che un’azienda ha sviluppato una comprovata esperienze (una base di utenti consolidata, cifre di fatturato costanti o altri indicatori di performance chiave), può optare per un finanziamento di Serie A al fine di ottimizzare ulteriormente la base di utenti e l’offerta di prodotti.

Finanziamento di serie B

I round di serie B servono a portare le imprese al livello successivo, oltre la fase di sviluppo. Gli investitori aiutano le startup a raggiungere questo traguardo ampliando la portata del mercato. Le aziende che hanno superato i round di finanziamento iniziale e Series A hanno già sviluppato basi di utenti consistenti e hanno dimostrato agli investitori di essere pronte per il successo su scala più ampia. I finanziamenti della Serie B vengono utilizzati per far crescere l’azienda in modo che possa soddisfare questi livelli di domanda.

Fondi europei

La Commissione europea è determinata a sostenere gli ecosistemi dell’economia sociale.

I finanziamenti dell’UE sono disponibili per tutti i tipi di aziende di qualsiasi dimensione e settore, compresi gli imprenditori, le start-up, le microimprese, le piccole e medie imprese e le aziende più grandi. È disponibile un’ampia gamma di finanziamenti: prestiti alle imprese, micro finanziamenti, garanzie e capitale di rischio. Ogni anno l’UE sostiene più di 200.000 imprese.

La decisione di erogare i finanziamenti dell’UE sarà presa dalle istituzioni finanziarie locali, come banche, finanziatori o investitori informali. Grazie al sostegno dell’UE, le istituzioni finanziarie locali possono fornire ulteriori finanziamenti alle imprese.

Come funziona

Esempi di programmi europei per ottenere finanziamenti per un’impresa sociale:

L’INIZIATIVA START-UP E SCALE mira a dare ai numerosi imprenditori innovativi europei tutte le opportunità per diventare aziende leader a livello mondiale.

La SOCIAL BUSINESS INITIATIVE (SBI) analizza la cooperazione commerciale tra imprese dell’economia sociale e imprese tradizionali. Fornisce inoltre raccomandazioni convalidate per sostenere questo tipo di cooperazione.

COSME mira a rendere più facile l’accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) in tutte le fasi del loro ciclo di vita – creazione, espansione o trasferimento dell’attività.

Il programma europeo INNOVFIN Finance for innovators mira a facilitare e accelerare l’accesso ai finanziamenti per le imprese innovative e altre entità innovative in Europa.

CREATIVE EUROPE concede prestiti alle piccole e medie imprese del settore culturale e creativo.

PROGRAMMA PER L‘OCCUPAZIONE E L’INNOVAZIONE SOCIALE (EASI). Mira ad aumentare l’accesso e la disponibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili che vogliono avviare o sviluppare le loro attività e microimprese. Costruisce la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito. Sostiene lo sviluppo delle imprese sociali, in particolare facilitando l’accesso ai finanziamenti.

I FONDI STRUTTURALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI forniscono prestiti, garanzie, finanziamenti azionari o sovvenzioni aziendali. Inoltre, il sostegno è fornito da programmi pluriennali cofinanziati dall’UE.

BANCA D’INVESTIMENTO EUROPEA https://www.eib.org/en/

FONDI DI INVESTIMENTO EUROPEI https://www.eif.org/index.htm

Toolkit sull'imprenditoria sociale

Materiale didattico, scenari di workshop e molto altro ancora

CLICCA PER SCARICARE

 

La piattaforma educativa online ENMIND

Formazione, supporto, scambio di opinioni e molto altro ancora

CLICCA PER VISITARE 

 

Vuoi entrare in contatto con altre persone che la pensano come te?

CLICCA per unirti al nostro forum di discussione online

Coinvolgersi | Ampliare gli orizzonti | Acquisire fiducia in se stessi

 

Vuoi saperne di più sull'imprenditoria sociale?

CLICCA per seguire il corso ENMIND e ottenere il tuo certificato gratuito

Corso online gratuito | Imprenditoria sociale | Certificato

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Entrepreneurial mindset for future youth work,

ID 2020-1-RO01-KA205-078727