Pregnant underage girl – shame, demoralization, lack of parental care, irresponsibility. Teenage motherhood tends to be reminiscent of negative judgments and etiquette. In fact, it can be agreed that the age of fourteen or fifteen is not the right time for parenthood. After all, we are dealing here with a situation in which a child who still requires care and education gives birth to a child. There is no point in deluding that the teenage girl will be fully prepared to fulfill the role of parent on her own.
But does that mean we should stigmatize and punish them?

The role of a youth worker should be primarily to support young girls in their new task and accompany them in the most important and difficult moments. The youth worker must take into consideration the age of these girls and the possibilities and limitations that they have. Their age determines their needs, perception of the world, expectations that we might have and competences they have. It is worth remembering that the mere fact of becoming a parent does not automatically means an acceleration of emotional and social maturation.

In the first contact with a teenager who is pregnant, first of all, you should reassure her of your support and readiness to accompany her. One should not make judgments in advance. Any comments such as: “how could you have led to this”, “have you not heard of contraception”, “you are too young for that” or “how do you want to take care of the baby, if you are one yourself” – can lead the girl to shut up relationship with us, she will not trust us and will not feel that we are the expected support for her. Therefore, it is worth focusing primarily on those aspects that will build relationships and mutual trust. Even if we feel internally that this particular teenager is actually not ready for motherhood and our support may turn out to be insufficient, we must remember that we have several months before the baby arrives in the world, during which a lot can happen. Proper preparation and cooperation with a future mother can bring about results that are difficult to predict in those first moments.
So we DO NOT JUDGE! We schould focus on building a supportive relationship for the teen. It is possible that her surroundings – parents, peers – have already given her a hard time and she certainly does not need additional sermons now.

At the first stage, it is worth focusing primarily on health issues – from confirming that the girl is actually pregnant, through providing her with appropriate medical care.
Teenage girls’ pregnancies are high-risk due to the immaturity of their bodies. A young mother, whose body is still developing on its own, has to share everything with her baby. Teenagers often suffer from miscarriages, anemia, pregnancy poisoning and earlier births.

An additional factor that may adversely affect the development of pregnancy is stress. Therefore, when talking about health aspects, one should also remember to provide the girl with as psychologically comfortable conditions, that will not expose her to criticism and contempt.
If the pregnant girl is a student in a class where we are a tutor – let’s make sure to prepare her peers for the next weeks and months. Let’s not try to hide the pregnancy, because in a moment everyone will see a rounded belly anyway. Make pupils aware that their support and kindness are now crucial and will influence their friend’s child’s development.

Let’s also take care of contact with her parents. It is very possible that for them the information about their daughter’s pregnancy is a shock. It is possible that at this stage they are only having negative scenarios in their heads. They think that their daughter will not finish school, will not go to college, will destroy her life chances, etc. The parents of this teenager may feel lost, disappointed and helpless. The support we give them, a simple conversation and a common attempt to organize this new reality can be extremely helpful in the coming months and might allow the family to properly prepare for the arrival of the next child. Remember that for a teenager’s parents, her pregnancy is also a big challenge. It often happens that the grandmother (mother of a teenager) becomes not only the legal guardian of the newborn child, but also the actual caretaker, taking over many responsibilities to create conditions for her daughter for further development and graduation. The family that receives our understanding and support will be better prepared and calmer when facing new challenges.

It is also very important to determine who the child’s father is and what his role will be. Very difficult situations can meet us here. First of all, if a girl became pregnant before the age of consent (i.e. the age at which sexual intercourse may be legally undertaken), this fact will be investigated by the prosecutor’s office. Probably medical facility will make a report after finding out that the girl is pregnant. Of course, in this scenario it may also turn out that the future dad will face legal consequences. However, assuming that our teenager became pregnant at the time when the intercourse was legal, we will be able to create plans and arrangements together with her and the child’s father. It is ideal if a man admits paternity and wants to participate in his child’s life. But it may happen that he will deny it and then it will be necessary to go to court.

We must always remember about the father in the whole situation. It may turn out that his family has the resources that will allow him to prepare a future plan? Maybe he is an adult himself and ready to support his family?
There are many scenarios. However, each time it is crucial to remember that a youth worker (teacher, educator, pedagogue, probation officer, social worker) is to support and seek, in cooperation with the young mother and her environment, the best solutions, thanks to which the proper course of pregnancy and appropriate conditions will be ensured. Not only for a child who will come into the world but also for a child who will become a mother.

Version:PL

NASTOLETNIE MACIERZYŃSTWO

Autor: Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE

Niepełnoletnia dziewczyna w ciąży – wstyd, demoralizacja, brak opieki rodzicielskiej, nieodpowiedzialność. Nastoletnie macierzyństwo zwykle przywodzi na myśl negatywne oceny i etykiety. W istocie można zgodzić się, że wiek czternastu czy piętnastu lat, nie jest odpowiednim momentem na rodzicielstwo. Przecież mamy tu do czynienia z sytuacją, w której dziecko wymagające jeszcze opieki, oddziaływań wychowawczych, rodzi dziecko. Nie ma co się łudzić, że dziecko będzie w pełni przygotowane do samodzielnego wypełniania roli rodzica.

Ale czy to oznacza, że mamy je piętnować i karać?

Rolą pracownika młodzieżowego powinno być przede wszystkim wspieranie młodych dziewcząt w ich nowym zadaniu i towarzyszenie im w najważniejszych, najtrudniejszych momentach. Pracownik młodzieżowy musi w swojej pracy wziąć pod uwagę wiek tych dziewcząt i wynikające z niego możliwości i ograniczenia. Ich wiek jest wyznacznikiem potrzeb, postrzegania świata, oczekiwań i kompetencji. Warto pamiętać, że sam fakt stania się rodzicem, nie przekłada się na przyspieszenie emocjonalnego i społecznego dojrzewania.

W pierwszym kontakcie z nastolatką, która komunikuje fakt zajścia w ciążę należy przede wszystkim zapewnić ją o naszym wsparciu i gotowości do towarzyszenia jej. Nie należy z góry oceniać, ferować wyroków. Wszelkie komentarze w stylu: „jak mogłaś do tego doprowadzić”, „nie słyszałaś o antykoncepcji”, „jesteś na to za młoda”, czy „jak chcesz zająć się dzieckiem, skoro sama nim jesteś” – mogą spowodować, że dziewczyna zamknie się na relację z nami, nie będzie nam ufać i nie będzie odczuwać, że jesteśmy dla niej oczekiwanym wsparciem. Warto zatem skupić się przede wszystkim na tych aspektach, które będą sprzyjać zbudowaniu relacji i wzajemnego zaufania. Jeśli nawet wewnętrznie czujemy, że ta konkretna nastolatka faktycznie nie jest gotowa do macierzyństwa i nasze wsparcie może okazać się niewystarczające, musimy pamiętać, że zanim dziecko pojawi się na świecie mamy kilka miesięcy, w czasie których wiele może się wydarzyć, że odpowiednie przygotowanie i współpraca z przyszłą mamą, mogą przynieść rezultaty, które w tych pierwszych chwilach trudno jest nam przewidzieć.

Zatem NIE OCENIAMY i koncentrujemy się na budowaniu relacji, która ma być dla nastolatki wspierająca. Możliwe, że jej otoczenie – rodzice, rówieśnicy – już dało jej „popalić” i na pewno nie potrzebuje ona teraz dodatkowych kazań.

Na pierwszym etapie warto skupić się przede wszystkim na kwestiach zdrowia – począwszy od potwierdzenia, że dziewczyna rzeczywiście jest w ciąży, poprzez zapewnienie jej odpowiedniej opieki lekarskiej.

Ciąże nastoletnich dziewcząt są obarczone wysokim ryzykiem, co jest związane niedojrzałością ich organizmów. Młoda mama, której organizm sam jeszcze się rozwija, musi podzielić się wszystkim ze swoim dzieckiem. U nastolatek często zdarzają się poronienia, anemia, zatrucia ciążowe, wcześniejsze porody.
Dodatkowym czynnikiem, który może negatywnie wpływać na rozwój ciąży jest stres. Zatem mówiąc o aspektach zdrowotnych należy pamiętać także o zapewnieniu dziewczynie w miarę możliwości komfortowych warunków, które nie będą narażały jej na krytykę i pogardę.

Jeśli przyszła mama jest uczennicą klasy, w której pełnimy rolę wychowawcy – zadbajmy o to, by przygotować rówieśników na kolejne tygodnie i miesiące. Nie próbujmy ukrywać ciąży, bo przecież za chwilę i tak wszyscy zobaczą zaokrąglony brzuch i nabrzmiałe piersi. Uświadommy uczniów, że ich wsparcie i życzliwość są teraz kluczowe i będą przekładać się na rozwój dziecka ich koleżanki.

Zadbajmy również o kontakt z rodzicami. Bardzo możliwe, że dla nich informacja o ciąży córki jest szokiem. Możliwe, że na tym etapie kreślą w swoich głowach same negatywne scenariusze. Wydaje im się, że córka nie ukończy szkoły, nie pójdzie na studia, przekreśli swoje życiowe szanse itp. Rodzicie tej nastolatki mogą czuć się zagubieni, rozczarowani, bezradni. Wsparcie, którego im udzielimy, wspólna rozmowa i próba poukładania tej nowej rzeczywistości, mogą być niezmiernie pomocne w kolejnych miesiącach i pozwolić rodzinie prawidłowo przygotować się na pojawienie się kolejnego dziecka. Pamiętajmy o tym, że dla rodziców nastolatki jej ciąża jest również dużym wyzwaniem. Często zdarza się tak, że babcia (mama nastolatki) zostaje nie tylko opiekunem prawnym nowonarodzonego dziecka, ale również jest jego faktyczną opiekunką, przejmując wiele obowiązków, by stworzyć córce warunki do dalszego rozwoju i ukończenia szkoły. Rodzina, która otrzyma nasze zrozumienie i wsparcie będzie lepiej przygotowana i spokojniejsza w chwili podejmowania nowych wyzwań.

Bardzo ważną kwestią jest także ustalenie kto jest ojcem dziecka i jak będzie wyglądała jego rola. Tu mogą nas spotkać bardzo trudne sytuacje. Przede wszystkim, jeśli dziewczyna zaszła w ciążę przed wiekiem określonym w prawie jako wiek zgody (czyli wiek, w którym można legalnie podejmować współżycie), ten fakt będzie badany przez prokuraturę. Zgłoszenia prawdopodobnie dokona placówka medyczna, po stwierdzeniu ciąży. Oczywiście w tym przypadku może się także okazać, że przyszłego tatę czekają prawne konsekwencje. Zakładając jednak, że nasza nastolatka zaszła w ciążę w momencie, w którym współżycie było zgodne z prawem, będziemy mogli wspólnie z nią i ojcem dziecka, tworzyć plany i ustalenia. Jest idealnie jeśli mężczyzna uznaje ojcostwo i chce partycypować w życiu swojego dziecka. Może się jednak zdarzyć, że będzie temu zaprzeczał i wówczas niezbędne będzie dokonanie ustaleń na drodze sądowej.

Zawsze musimy pamiętać o tym, żeby nie pomijać ojca w całej sytuacji. Może się przecież okazać, że to w jego rodzinie są zasoby, które pozwolą przygotować przyszłościowy plan? Może sam jest już dorosły i gotowy, by utrzymać rodzinę?

Scenariuszy jest wiele. Za każdym razem jednak kluczowe jest pamiętać, że pracownik młodzieżowy (nauczyciel, wychowawca, pedagog, kurator, pracownik socjalny) ma wspierać i poszukiwać we współpracy z młodą mamą, jej otoczeniem, najlepszych rozwiązań, dzięki którym zapewniony zostanie prawidłowy przebieg ciąży i odpowiednie warunki zarówno dla dziecka, które zostanie mamą, jak i dla dziecka, które przyjdzie na świat.

Version: SL

NAJSTNIŠKO MATERINSTVO

Noseče mladoletno dekle – sramota, demoralizacija, pomanjkanje starševske skrbi, neodgovornost. Najstniško materinstvo običajno spominja na negativne sodbe in bonton. Dejansko se lahko strinjamo, da štirinajsto ali petnajsto leto starosti ni pravi čas za starševstvo. Navsezadnje imamo tu opraviti s situacijo, v kateri otrok, ki še vedno potrebuje skrb in vzgojo, rodi otroka. Nima smisla si delati utvar, da bo najstnica popolnoma pripravljena, da bo sama izpolnila vlogo starša.

Toda ali to pomeni, da jih moramo stigmatizirati in kaznovati?

Vloga mladinskega delavca bi morala biti predvsem podpora mladim dekletom pri njihovi novi nalogi in jih spremljati v najpomembnejših in najtežjih trenutkih. Mladinski delavec mora upoštevati starost teh deklet ter možnosti in omejitve, ki jih imajo. Od njihove starosti so odvisne njihove potrebe, dojemanje sveta, pričakovanja, ki bi jih lahko imeli, in kompetence, ki jih imajo. Ne smemo pozabiti, da samo dejstvo, da postanejo starši, ne pomeni avtomatično pospešitve čustvenega in socialnega zorenja.

V prvem stiku z najstnico, ki je noseča, ji morate najprej zagotoviti svojo podporo in pripravljenost, da jo spremljate. O tem ne smemo vnaprej presojati. Kakršne koli pripombe, kot so npr: “kako si lahko privedla do tega”, “ali nisi slišala za kontracepcijo”, “za to si premlada” ali “kako želiš skrbeti za otroka, če si sama ena” – lahko povzročijo, da dekle zapre odnos z nami, nam ne bo zaupala in ne bo čutila, da smo zanjo pričakovana podpora. Zato se velja osredotočiti predvsem na tiste vidike, ki bodo gradili odnose in medsebojno zaupanje. Tudi če notranje čutimo, da določena najstnica pravzaprav ni pripravljena na materinstvo in se bo naša podpora morda izkazala za nezadostno, ne smemo pozabiti, da imamo pred seboj nekaj mesecev, preden otrok pride na svet, v katerih se lahko zgodi marsikaj. Ustrezna priprava in sodelovanje z bodočo materjo lahko prineseta rezultate, ki jih je v prvih trenutkih težko predvideti.

Zato ne sodimo! Osredotočimo se na vzpostavitev odnosa, ki najstnika podpira. Možno je, da ji je njena okolica – starši, vrstniki – že tako ali tako namenila težke trenutke, zato zdaj zagotovo ne potrebuje dodatnih pridig.

V prvi fazi se je vredno osredotočiti predvsem na zdravstvena vprašanja – od potrditve, da je dekle dejansko noseče, do zagotovitve ustrezne zdravstvene oskrbe.

Nosečnost najstnic je zaradi nezrelosti njihovega telesa zelo tvegana. Mlada mati, katere telo se še vedno razvija samo od sebe, mora z otrokom deliti vse. Najstnice pogosto trpijo zaradi splavov, slabokrvnosti, zastrupitev med nosečnostjo in prezgodnjih porodov.

Dodatni dejavnik, ki lahko negativno vpliva na razvoj nosečnosti, je stres. Zato je treba, ko govorimo o zdravstvenih vidikih, ne pozabiti tudi na to, da dekletu zagotovimo čim bolj psihološko ugodne pogoje, ki je ne bodo izpostavljali kritiki in zaničevanju.

Če je noseče dekle učenka v razredu, kjer smo vzgojitelj – poskrbimo, da njene vrstnike pripravimo na naslednje tedne in mesece. Ne poskušajmo skriti nosečnosti, saj bodo čez trenutek tako ali tako vsi videli zaobljen trebušček. Učence ozavestimo, da sta njihova podpora in prijaznost zdaj ključnega pomena in da bosta vplivali na razvoj prijateljičinega otroka.

Poskrbimo tudi za stike z njenimi starši. Zelo možno je, da je zanje informacija o hčerkini nosečnosti šok. Možno je, da se jim v tej fazi v glavi porajajo le negativni scenariji. Mislijo, da njihova hči ne bo končala šole, ne bo šla na fakulteto, da bo uničila svoje življenjske možnosti itd. Starši te najstnice se lahko počutijo izgubljene, razočarane in nemočne. Podpora, ki jim jo nudimo, preprost pogovor in skupen poskus ureditve te nove realnosti so lahko v prihodnjih mesecih izjemno koristni in morda družini omogočijo, da se ustrezno pripravi na prihod naslednjega otroka. Ne pozabite, da je tudi za starše najstnice njena nosečnost velik izziv. Pogosto se zgodi, da babica (mati najstnice) postane ne le zakonita skrbnica novorojenega otroka, temveč tudi dejanska skrbnica, ki prevzame številne odgovornosti, da bi svoji hčerki ustvarila pogoje za nadaljnji razvoj in dokončanje šolanja. Družina, ki je deležna našega razumevanja in podpore, bo bolje pripravljena in mirnejša pri soočanju z novimi izzivi.

Zelo pomembno je tudi, da ugotovimo, kdo je otrokov oče in kakšna bo njegova vloga. Tu nas lahko doletijo zelo težke situacije. Najprej, če je dekle zanosilo pred polnoletnostjo (tj. starostjo, pri kateri se lahko zakonito začne spolni odnos), bo to dejstvo preiskovalo tožilstvo. Verjetno bo zdravstvena ustanova po ugotovitvi, da je dekle noseča, podala prijavo. Seveda se lahko v tem scenariju izkaže, da se bo s pravnimi posledicami soočil tudi bodoči oče. Vendar pa bomo ob predpostavki, da je naša najstnica zanosila v času, ko je bil spolni odnos zakonit, lahko skupaj z njo in otrokovim očetom oblikovali načrte in dogovore. Idealno je, če moški prizna očetovstvo in želi sodelovati v življenju svojega otroka. Lahko pa se zgodi, da bo to zanikal, in takrat bo treba iti na sodišče.

V celotni situaciji ne smemo pozabiti na očeta. Morda se bo izkazalo, da ima njegova družina sredstva, ki mu bodo omogočila pripravo načrta za prihodnost? Morda je tudi sam odrasel in je pripravljen podpirati svojo družino?

Scenarijev je veliko. Vendar je vsakič ključno, da se spomnimo, da mora mladinski delavec (učitelj, vzgojitelj, pedagog, socialni delavec) podpirati in v sodelovanju z mlado materjo in njenim okoljem iskati najboljše rešitve, zaradi katerih bo zagotovljen pravilen potek nosečnosti in ustrezni pogoji. Ne le za otroka, ki bo prišel na svet, temveč tudi za otroka, ki bo postal mati.

Version: IT

LA MADRE ADOLESCENTE

Ragazza minorenne incinta: vergogna, demoralizzazione, mancanza di cure parentali, irresponsabilità. La maternità adolescenziale tende a ricordare i giudizi negativi e l’etichetta. Si può infatti convenire che l’età di quattordici o quindici anni non è il momento giusto per la genitorialità. Dopotutto, si tratta di una situazione in cui una bambina che ha ancora bisogno di cure e istruzione partorisce un bambino. Non ha senso illudersi che l’adolescente sarà completamente preparata a svolgere il ruolo di genitore da sola.

Ma questo significa che dovremmo stigmatizzarli e punirli?
Il ruolo di un animatore giovanile dovrebbe essere principalmente quello di sostenere le ragazze nel loro nuovo compito e accompagnarle nei momenti più importanti e difficili. L’operatore giovanile deve prendere in considerazione l’età di queste ragazze e le possibilità ei limiti che hanno. La loro età determina i loro bisogni, la percezione del mondo, le aspettative che potremmo avere e le competenze che hanno. Vale la pena ricordare che il solo fatto di diventare genitore non significa automaticamente lo sviluppo della maturazione emotiva e sociale.

Nel primo contatto con un’adolescente incinta, prima di tutto, dovresti rassicurarla del tuo sostegno e della tua disponibilità ad accompagnarla. Non si dovrebbero formulare giudizi in anticipo. Qualsiasi commento come: “come hai potuto arrivare a questo”, “non hai sentito parlare di contraccezione”, “sei troppo giovane per questo” o “come puoi prenderti cura del bambino, se lo sei tu stessa “- può portare la ragazza a chiudere i rapporti con noi, non si fiderà di noi e non sentirà che siamo il supporto atteso per lei. Pertanto, vale la pena concentrarsi principalmente su quegli aspetti che costruiranno relazioni e fiducia reciproca. Anche se internamente sentiamo che questa particolare adolescente in realtà non è pronta per la maternità e il nostro supporto potrebbe rivelarsi insufficiente, dobbiamo ricordare che abbiamo diversi mesi prima che il bambino arrivi al mondo, durante i quali possono succedere molte cose. Una preparazione e una collaborazione adeguate con una futura mamma possono portare a risultati difficili da prevedere in quei primi momenti.

Quindi NON GIUDICIAMO! Dovremmo concentrarci sulla costruzione di una relazione di supporto per l’adolescente. È possibile che l’ambiente circostante – genitori, coetanei – le abbia già dato filo da torcere e di certo non ha bisogno di ulteriori sermoni ora.
Nella prima fase, vale la pena concentrarsi principalmente sui problemi di salute, dalla conferma che la ragazza è effettivamente incinta, al fornirle cure mediche adeguate.

Le gravidanze delle ragazze adolescenti sono ad alto rischio a causa dell’immaturità dei loro corpi. Una giovane madre, il cui corpo si sta ancora sviluppando, deve condividere tutto con il suo bambino. Gli adolescenti spesso soffrono di aborti spontanei, anemia, parti precoci.
Un ulteriore fattore che può influenzare negativamente lo sviluppo della gravidanza è lo stress. Pertanto, quando si parla di aspetti sanitari, bisogna anche ricordarsi di fornire alla ragazza condizioni psicologicamente confortevoli, che non la espongano a critiche e disprezzo.
Se la ragazza incinta è una studentessa in una classe in cui siamo tutor, assicuriamoci di preparare i suoi coetanei per le prossime settimane e mesi. Non proviamo a nascondere la gravidanza, perché tra un attimo tutti vedranno comunque una pancia arrotondata. Rendere gli alunni consapevoli del fatto che il loro sostegno e la loro gentilezza sono ora cruciali e influenzeranno lo sviluppo del figlio del loro amico.

Prendiamoci cura anche del contatto con i suoi genitori. È molto probabile che per loro l’informazione sulla gravidanza della figlia sia uno shock. È possibile che in questa fase abbiano solo scenari negativi nelle loro teste. Pensano che la loro figlia non finirà la scuola, non andrà al college, distruggerà le sue possibilità di vita, ecc. I genitori di questa adolescente potrebbero sentirsi persi, delusi e indifesi. Il supporto che diamo loro, una semplice conversazione e un tentativo comune di organizzare questa nuova realtà possono essere estremamente utili nei prossimi mesi e potrebbero consentire alla famiglia di prepararsi adeguatamente all’arrivo del bambino. Ricorda che per i genitori di un’adolescente, anche la sua gravidanza è una grande sfida. Accade spesso che la nonna (madre di un’adolescente) diventi non solo la tutrice legale del neonato, ma anche la vera custode, assumendosi molte responsabilità per creare le condizioni per la figlia per un ulteriore sviluppo. La famiglia che riceve la nostra comprensione e il nostro sostegno sarà più preparata e più calma di fronte a nuove sfide.
È anche molto importante determinare chi è il padre del bambino e quale sarà il suo ruolo. Innanzitutto, se una ragazza rimane incinta prima dell’età del consenso (cioè l’età in cui possono essere legalmente intrattenuti i rapporti sessuali), questo fatto sarà indagato dalla procura. Probabilmente la struttura medica farà una denuncia dopo aver scoperto che la ragazza è incinta. Certo, in questo scenario potrebbe anche risultare che il futuro papà dovrà affrontare conseguenze legali. Tuttavia, supponendo che la nostra adolescente sia rimasta incinta nel momento in cui il rapporto era legale, saremo in grado di creare piani e accordi insieme a lei e al padre del bambino. È l’ideale se un uomo ammette la paternità e vuole partecipare alla vita di suo figlio. Ma può succedere che lo neghi e poi sarà necessario andare in tribunale.

Dobbiamo sempre ricordarci del padre in tutta la situazione. Può risultare che la sua famiglia ha le risorse che gli permetteranno di preparare un piano futuro? Forse è lui stesso un adulto e pronto a sostenere la sua famiglia?
Ci sono molti scenari. Tuttavia, ogni volta è fondamentale ricordare che un operatore giovanile (insegnante, educatore, pedagogo, assistente sociale) deve sostenere e cercare, in collaborazione con la giovane madre e il suo ambiente, le migliori soluzioni, grazie alle quali le sarà assicurato un corretto svolgimento della gravidanza e condizioni adeguate. Non solo per un bambino che verrà al mondo, ma anche per una bambina che diventerà madre.

Version:RO

MATERNITATEA ADOLESCENTINĂ

Fată minoră însărcinată – rușine, demoralizare, lipsă de îngrijire părintească, iresponsabilitate. Maternitatea la adolescență tinde să amintească de judecățile negative și de etichetă. De fapt, se poate conveni că vârsta de paisprezece sau cincisprezece ani nu este potrivită pentru a fi părinte. Până la urmă, avem de-a face aici cu o situație în care un copil care mai are nevoie de îngrijire și educație dă naștere unui alt copil. Nu are rost să ne facem iluzii că adolescenta va fi pe deplin pregătită să îndeplinească singură rolul de părinte.

Dar asta înseamnă că ar trebui să-i stigmatizăm și să-i pedepsim?
Rolul unui lucrător de tineret ar trebui să fie în primul rând acela de a sprijini fetele tinere în noua lor sarcină și de a le însoți în cele mai importante și dificile momente. Lucrătorul de tineret trebuie să țină cont de vârsta acestor fete, de posibilitățile și limitările pe care le au. Vârsta le determină nevoile, percepția asupra lumii, așteptările pe care le-am putea avea și competențele pe care le au. Merită să ne amintim că simplul fapt de a deveni părinte nu înseamnă automat o accelerare a maturizării emoționale și sociale.

La primul contact cu o adolescentă însărcinată, în primul rând, trebuie să o asiguri de sprijinul tău și de disponibilitatea de a o însoți. Nu ar trebui să se pronunțe în prealabil. Orice comentarii de genul: „cum ai putut ajunge la asta”, „nu ai auzit de contracepție”, „ești prea mică pentru asta” sau „cum vrei să ai grijă de bebeluș, dacă tu ești unul „- o poate determina pe fata să evite relația cu noi, nu va avea încredere în noi și nu va simți că suntem sprijinul așteptat pentru ea”. Prin urmare, merită să ne concentrăm în primul rând asupra acelor aspecte care vor construi relații și încredere reciprocă. Chiar dacă în interior simțim că această adolescentă nu este de fapt pregătită pentru maternitate și sprijinul nostru s-ar putea dovedi insuficient, trebuie să ne amintim că avem câteva luni înainte ca bebelușul să sosească pe lume, timp în care se pot întâmpla multe. Pregătirea și cooperarea corespunzătoare cu o viitoare mamă poate aduce rezultate greu de prezis în acele prime momente.
Așa că NU JUDECĂM! Ar trebui să ne concentrăm pe construirea unei relații de sprijin pentru adolescent. Este posibil ca cei din jurul ei – părinți, semeni – să-i fi dat deja o perioadă grea și cu siguranță nu are nevoie de predici suplimentare acum.

În prima etapă, merită să ne concentrăm în primul rând pe problemele de sănătate – de la confirmarea faptului că fata este de fapt însărcinată, până la acordarea de îngrijiri medicale adecvate.
Sarcinile adolescentelor sunt cu risc ridicat din cauza imaturității corpului lor. O tânără mamă, al cărei corp încă se dezvoltă de la sine, trebuie să împartă totul cu copilul ei. Adolescentele suferă adesea de avorturi spontane, anemie, otrăvire în timpul sarcinii și nașteri mai devreme.

Un factor suplimentar care poate afecta negativ dezvoltarea sarcinii este stresul. Prin urmare, atunci când vorbim despre aspectele de sănătate, ar trebui să vă amintiți de asemenea să asigurați fetei condiții cât mai confortabile din punct de vedere psihologic, care să nu o expună la critici și dispreț.
Dacă fata însărcinată este elevă într-o clasă în care suntem tutore – să ne asigurăm că îi pregătim colegii pentru următoarele săptămâni și luni. Să nu încercăm să ascundem sarcina, pentru că într-o clipă oricum toată lumea va vedea o burtă rotunjită. Faceți elevii conștienți că sprijinul și bunătatea lor sunt acum cruciale și vor influența dezvoltarea copilului colegei lor.

Să ne ocupăm și de contactul cu părinții ei. Este foarte posibil ca pentru ei informațiile despre sarcina fiicei lor să fie un șoc. Este posibil ca în această etapă să aibă doar scenarii negative în cap. Ei cred că fiica lor nu va termina școala, nu va merge la facultate, îi va distruge șansele de viață etc. Părinții acestui adolescent se pot simți pierduți, dezamăgiți și neajutorati. Sprijinul pe care le oferim, o simplă conversație și o încercare comună de a organiza această nouă realitate pot fi extrem de utile în următoarele luni și ar putea permite familiei să se pregătească corespunzător pentru sosirea următorului copil. Amintiți-vă că pentru părinții unei adolescente, sarcina ei este, de asemenea, o mare provocare. Se întâmplă adesea ca bunica (mama unui adolescent) să devină nu numai tutorele legal al nou-născutului, ci și îngrijitorul propriu-zis, preluând multe responsabilități pentru a crea condiții fiicei sale pentru dezvoltarea și absolvirea ulterioară. Familia care primește înțelegerea și sprijinul nostru va fi mai bine pregătită și mai calmă atunci când se confruntă cu noi provocări.

De asemenea, este foarte important să stabilim cine este tatăl copilului și care va fi rolul acestuia. Situații foarte dificile se pot întâlni aici.
În primul rând, dacă o fată a rămas însărcinată înainte de vârsta de consimțământ (adică vârsta la care pot fi întreprinse legal raporturile sexuale), acest fapt va fi investigat de către parchet. Probabil că unitatea medicală va face un raport după ce va afla că fata este însărcinată. Desigur, în acest scenariu se poate dovedi și că viitorul tată se va confrunta cu consecințe legale. Totuși, presupunând că adolescenta noastră a rămas însărcinată în momentul în care actul sexual era legal, vom putea crea planuri și aranjamente împreună cu ea și cu tatăl copilului. Este ideal dacă un bărbat recunoaște paternitatea și dorește să participe la viața copilului său. Dar s-ar putea întâmpla să nege și atunci va fi necesar să se adreseze instanței.

Trebuie să ne amintim întotdeauna despre tată în toată situația. Se poate dovedi că familia lui are resursele care îi vor permite să pregătească un plan de viitor? Poate că el însuși este un adult și gata să-și întrețină familia?
Sunt multe scenarii. Cu toate acestea, de fiecare dată este esențial să ne amintim că un lucrător de tineret (profesor, educator, pedagog, ofițer de probațiune, asistent social) trebuie să sprijine și să caute, în cooperare cu tânăra mamă și mediul ei, cele mai bune soluții, datorită cărora cursul corect al sarcinii și condițiile adecvate vor fi asigurate. Nu numai pentru un copil care va veni pe lume, ci și pentru un copil care va deveni mamă.

Version: PT

MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA

Jovem grávida menor de idade – vergonha, desmoralização, falta de cuidados parentais, irresponsabilidade. A maternidade adolescente tende a fazer lembrar julgamentos negativos e etiqueta. Na verdade, pode-se concordar que a idade de 14 ou 15 anos não é o momento certo para a paternidade. Afinal de contas, estamos aqui a lidar com uma situação em que uma criança que ainda necessita de cuidados e educação dá à luz uma criança. Não vale a pena iludir que a adolescente estará totalmente preparada para cumprir o papel de progenitora em si própria.

Mas isso significa que devemos estigmatizá-los e puni-los?

O papel de um jovem trabalhador deve ser, em primeiro lugar, apoiar as jovens na sua nova tarefa e acompanhá-las nos momentos mais importantes e difíceis. O jovem trabalhador deve ter em conta a idade destas meninas e as possibilidades e limitações que têm.

A idade deles determina as necessidades, a percepção do mundo, as expectativas que podemos ter e as competências que eles têm. Vale a pena recordar que o mero facto de se tornar pai não significa automaticamente  uma aceleração da maturação emocional e social.

No primeiro contacto com uma adolescente que está grávida, em primeiro lugar, deve tranquilizá-la do seu apoio e disponibilidade para a acompanhar. Não se deve fazer julgamentos antecipadamente. Quaisquer comentários como: “como podes ter levado a isto”, “não ouviste falar de contraceção”, “és demasiado jovem para isso” ou “como queres cuidar do bebé, se és tu mesmo” – pode levar a rapariga a calar-se connosco, ela não vai confiar em nós e não vai sentir que somos o apoio esperado para ela. Por conseguinte, vale a pena concentrar-se principalmente nos aspetos que irão construir relações e confiança mútua. Mesmo que sintamos internamente que este adolescente em particular não está realmente pronto para a maternidade e o nosso apoio pode revelar-se insuficiente, temos de nos lembrar que temos vários meses antes do bebé chegar ao mundo, durante o qual muito pode acontecer.  A preparação e a cooperação com uma futura mãe podem trazer resultados difíceis de prever nos primeiros momentos.

Então nós não julgamos!  Concentramo-nos em construir uma relação de apoio para a adolescência. É possível que o seu ambiente – pais, pares – já lhe tenha dado dificuldades e ela certamente não precisa agora de sermões adicionais.

Na primeira fase, vale a pena focar-se principalmente em questões de saúde – desde confirmar que a menina está realmente grávida, através da prestação de cuidados médicos adequados.

A gravidez de adolescentes é de alto risco devido à imaturidade do seu corpo. Uma jovem mãe, cujo corpo ainda se desenvolve por si só, tem de partilhar tudo com o seu bebé. Os adolescentes sofrem frequentemente de abortos, anemia, envenenamento por gravidez e partos anteriores.

Um fator adicional que pode afetar negativamente o desenvolvimento da gravidez é o stress. Por isso, quando se fala de aspetos de saúde, deve-se também lembrar-se de proporcionar à menina condições psicologicamente confortáveis, que não a exporão à crítica e ao desprezo.

Se a grávida é uma aluna numa aula onde somos  tutores, vamos preparar  os seus pares para as próximas semanas e meses. Não vamos tentar esconder a gravidez, porque daqui a pouco todos verão uma barriga arredondada. Os alunos de Make  sabem que o seu apoio e bondade são agora cruciais e influenciarão  o desenvolvimento do filho do seu amigo.

Vamos também tratar do contacto com  os pais dela. É muito possível que para eles a informação sobre a gravidez da filha seja um choque. É possível que, nesta fase, só tenham  cenários negativos na cabeça. Acham que a filha não vai acabar a escola, não vai para a faculdade, vai destruir as suas hipóteses de vida, etc. Os pais deste adolescente podem sentir-se perdidos, desapontados e indefesos. O apoio que lhes damos, uma simples conversa e uma tentativa  comum de organizar esta nova realidade podem ser extremamente úteis nos próximos meses e podem permitir à família preparar-se adequadamente para a chegada da próxima criança. Lembre-se que para os pais de uma adolescente, a sua gravidez também é um grande desafio. Acontece frequentemente que a avó (mãe de uma adolescente) se torna não só a guardiã legal do recém-nascido, mas também o verdadeiro cuidador, assumindo muitas responsabilidades para criar condições para a sua filha para o desenvolvimento e graduação. A família que receber a nossa compreensão e apoio estará mais bem preparada e mais calma quando enfrentar novos desafios.

Também é muito importante determinar quem é o pai da criança e qual será o seu papel. Situações muito difíceis podem nos encontrar aqui. Em primeiro lugar, se uma menina engravidou antes da idade de consentimento (ou seja, a idade em que as relações sexuais podem ser legalmente realizadas), esse facto será investigado pelo Ministério Público.  As instalações médicas vão apresentar um relatório depois de descobrirem que a rapariga está grávida. Claro que, neste cenário,  também pode revelar-se que o futuro pai terá consequências legais.  No entanto, assumindo que a nossa adolescente engravidou no momento em que a relação sexual era legal, poderemos criar planos e arranjos juntamente com ela e com o pai da criança. É ideal se um homem admite paternidade e quer participar na vida do seu filho.  Mas pode acontecer que ele o negue e depois será necessário ir a tribunal.

Temos de nos lembrar sempre  do pai em toda a situação. Pode descobrir-se que a sua família tem os recursos que lhe permitirão preparar um plano futuro? Talvez seja um adulto e pronto para sustentar a sua família?

Há muitos cenários. No entanto, cada vez que é crucial lembrar que uma jovem trabalhadora (professora, educadora, pedagogo, agente de condicional, assistente social) é apoiar e procurar, em cooperação com a jovem mãe e o seu ambiente, as melhores soluções, graças às quais será assegurado o curso adequado da gravidez e as condições adequadas.  Não só foi uma criança que veio ao mundo, mas também para uma criança que se tornará mãe.

Version: EL

Εφηβική μητρότητα

Έγκυος ανήλικη κοπέλα – ντροπή, αποθάρρυνση, έλλειψη γονικής φροντίδας, ανευθυνότητα. Η μητρότητα στην εφηβεία τείνει να θυμίζει αρνητικές κρίσεις και εθιμοτυπία. Στην πραγματικότητα, μπορεί να συμφωνηθεί ότι η ηλικία των δεκατεσσάρων ή δεκαπέντε ετών δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τη γονεϊκότητα. Εξάλλου, έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί που χρειάζεται ακόμη φροντίδα και εκπαίδευση γεννάει ένα παιδί. Δεν υπάρχει λόγος να αυταπατάται κανείς ότι η έφηβη θα είναι πλήρως προετοιμασμένη να εκπληρώσει μόνη της τον ρόλο του γονέα.

Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να τους στιγματίζουμε και να τους τιμωρούμε;

Ο ρόλος του λειτουργού νεολαίας θα πρέπει να είναι πρωτίστως να στηρίζει τα νεαρά κορίτσια στο νέο τους έργο και να τα συνοδεύει στις πιο σημαντικές και δύσκολες στιγμές. Ο λειτουργός νεολαίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ηλικία των κοριτσιών αυτών και τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχουν. Η ηλικία τους καθορίζει τις ανάγκες τους, την αντίληψή τους για τον κόσμο, τις προσδοκίες που μπορεί να έχουμε και τις ικανότητες που διαθέτουν. Αξίζει να θυμόμαστε ότι το γεγονός και μόνο ότι γίνεται κανείς γονέας δεν σημαίνει αυτόματα επιτάχυνση της συναισθηματικής και κοινωνικής ωρίμανσης.

Κατά την πρώτη επαφή με μια έφηβη που είναι έγκυος, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να τη διαβεβαιώσετε για την υποστήριξή σας και την ετοιμότητά σας να τη συνοδεύσετε. Δεν θα πρέπει να προβαίνει κανείς σε κρίσεις εκ των προτέρων. Οποιαδήποτε σχόλια, όπως: “Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψετε…”: “πώς μπόρεσες να οδηγηθείς σε αυτό”, “δεν έχεις ακούσει για την αντισύλληψη”, “είσαι πολύ μικρή γι’ αυτό” ή “πώς θέλεις να φροντίσεις το μωρό, αν είσαι και εσύ μία” – μπορεί να οδηγήσουν το κορίτσι να κλείσει τη σχέση μαζί μας, δεν θα μας εμπιστεύεται και δεν θα νιώθει ότι είμαστε η αναμενόμενη στήριξη γι’ αυτήν. Ως εκ τούτου, αξίζει να επικεντρωθούμε κυρίως σε εκείνες τις πτυχές που θα χτίσουν σχέσεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ακόμα και αν νιώθουμε εσωτερικά ότι η συγκεκριμένη έφηβη δεν είναι στην πραγματικότητα έτοιμη για τη μητρότητα και η υποστήριξή μας μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε αρκετούς μήνες πριν από την άφιξη του μωρού στον κόσμο, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να συμβούν πολλά. Η σωστή προετοιμασία και η συνεργασία με μια μελλοντική μητέρα μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν εκείνες τις πρώτες στιγμές.

Έτσι, εμείς ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΟΥΜΕ! Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας υποστηρικτικής σχέσης για τον έφηβο. Είναι πιθανό το περιβάλλον της – γονείς, συνομήλικοι – να την έχουν ήδη δυσκολέψει και σίγουρα δεν χρειάζεται τώρα επιπλέον κηρύγματα.

Στο πρώτο στάδιο, αξίζει να εστιάσετε κυρίως σε θέματα υγείας – από την επιβεβαίωση ότι η κοπέλα είναι πράγματι έγκυος, μέχρι την παροχή της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης.

Οι εγκυμοσύνες των εφήβων κοριτσιών είναι υψηλού κινδύνου λόγω της ανωριμότητας του σώματός τους. Μια νεαρή μητέρα, της οποίας το σώμα αναπτύσσεται ακόμη μόνο του, πρέπει να μοιραστεί τα πάντα με το μωρό της. Οι έφηβες υποφέρουν συχνά από αποβολές, αναιμία, δηλητηρίαση της εγκυμοσύνης και πρόωρες γεννήσεις.

Ένας πρόσθετος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της εγκυμοσύνης είναι το άγχος. Ως εκ τούτου, όταν μιλάμε για πτυχές της υγείας, θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε να παρέχουμε στο κορίτσι όσο το δυνατόν πιο άνετες ψυχολογικά συνθήκες, που δεν θα την εκθέτουν σε κριτική και περιφρόνηση.

Αν η έγκυος είναι μαθήτρια σε μια τάξη όπου είμαστε καθηγητές – ας φροντίσουμε να προετοιμάσουμε τους συμμαθητές της για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ας μην προσπαθήσουμε να κρύψουμε την εγκυμοσύνη, γιατί έτσι κι αλλιώς σε λίγο όλοι θα δουν μια στρογγυλή κοιλιά. Ενημερώστε τους μαθητές ότι η υποστήριξη και η καλοσύνη τους είναι πλέον ζωτικής σημασίας και θα επηρεάσουν την ανάπτυξη του παιδιού της φίλης τους.

Ας φροντίσουμε επίσης για την επαφή με τους γονείς της. Είναι πολύ πιθανό γι’ αυτούς η πληροφορία για την εγκυμοσύνη της κόρης τους να αποτελεί σοκ. Είναι πιθανό σε αυτό το στάδιο να έχουν μόνο αρνητικά σενάρια στο μυαλό τους. Σκέφτονται ότι η κόρη τους δεν θα τελειώσει το σχολείο, δεν θα πάει στο κολέγιο, θα καταστρέψει τις πιθανότητες της ζωής της κ.λπ. Οι γονείς αυτής της έφηβης μπορεί να αισθάνονται χαμένοι, απογοητευμένοι και αβοήθητοι. Η υποστήριξη που τους παρέχουμε, μια απλή συζήτηση και μια κοινή προσπάθεια οργάνωσης αυτής της νέας πραγματικότητας μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη τους επόμενους μήνες και ίσως επιτρέψει στην οικογένεια να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον ερχομό του επόμενου παιδιού. Να θυμάστε ότι για τους γονείς μιας έφηβης, η εγκυμοσύνη της αποτελεί επίσης μια μεγάλη πρόκληση. Συχνά συμβαίνει η γιαγιά (μητέρα μιας έφηβης) να γίνεται όχι μόνο ο νόμιμος κηδεμόνας του νεογέννητου παιδιού, αλλά και ο πραγματικός φροντιστής, αναλαμβάνοντας πολλές ευθύνες για να δημιουργήσει συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποφοίτηση της κόρης της. Η οικογένεια που λαμβάνει την κατανόηση και την υποστήριξή μας θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη και πιο ήρεμη όταν αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καθοριστεί ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού και ποιος θα είναι ο ρόλος του. Πολύ δύσκολες καταστάσεις μπορεί να μας συναντήσουν εδώ. Πρώτα απ’ όλα, εάν ένα κορίτσι έμεινε έγκυος πριν από την ηλικία συναίνεσης (δηλαδή την ηλικία στην οποία μπορεί να γίνει νόμιμα η σεξουαλική επαφή), το γεγονός αυτό θα διερευνηθεί από την εισαγγελία. Πιθανώς η ιατρική μονάδα θα προβεί σε αναφορά αφού διαπιστώσει ότι η κοπέλα είναι έγκυος. Φυσικά, σε αυτό το σενάριο μπορεί να αποδειχθεί ότι και ο μελλοντικός μπαμπάς θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες. Ωστόσο, αν υποθέσουμε ότι η έφηβη έμεινε έγκυος τη στιγμή που η συνουσία ήταν νόμιμη, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σχέδια και ρυθμίσεις μαζί με την ίδια και τον πατέρα του παιδιού. Είναι ιδανικό αν ένας άνδρας παραδέχεται την πατρότητα και θέλει να συμμετέχει στη ζωή του παιδιού του. Μπορεί όμως να συμβεί να το αρνηθεί και τότε θα χρειαστεί να προσφύγουμε στο δικαστήριο.

Πρέπει πάντα να θυμόμαστε τον πατέρα στην όλη κατάσταση. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η οικογένειά του διαθέτει τους πόρους που θα του επιτρέψουν να προετοιμάσει ένα μελλοντικό σχέδιο; Ίσως είναι ο ίδιος ενήλικας και έτοιμος να στηρίξει την οικογένειά του;

Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ωστόσο, κάθε φορά είναι ζωτικής σημασίας να θυμόμαστε ότι ο λειτουργός νεολαίας (δάσκαλος, παιδαγωγός, παιδαγωγός, επιτηρητής, κοινωνικός λειτουργός) οφείλει να στηρίζει και να αναζητά, σε συνεργασία με τη νεαρή μητέρα και το περιβάλλον της, τις καλύτερες λύσεις, χάρη στις οποίες θα εξασφαλιστούν η σωστή πορεία της εγκυμοσύνης και οι κατάλληλες συνθήκες. Όχι μόνο για το παιδί που θα έρθει στον κόσμο, αλλά και για το παιδί που θα γίνει μητέρα.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *