The REM Cooperative hosts a young family consisting of E., F., J. and F. Jr. in one of the apartments of the Housing Project in the historic center of the city of Chioggia. E. is a 25-year-old Italian girl from Campania. F. is 35 years old and arrived in Italy as a refugee. E. and F. met and married, from their union were born J. E Jr. of 6 and 4 years.

E.’s family of origin was looked after by the Municipal Social Services when she was little. E. had a difficult childhood, due to the parents’ difficulty in taking care of their children, E. and her younger brothers lived in community. Upon turning 18, E. left the community and met F. who had recently arrived in Italy. Together they looked for a job and lived for a period in Germany where one of the children was also born. The German experience did not last long and they returned to Chioggia, where they were taken over by the Services for housing and economic difficulties.

At first, the family was hosted in a housing unit of the parish (in charge of the Caritas Diocesana), later they were included in a Housing project in an apartment in the historic center of the city.
F. has never learned Italian and this has been a problem in the relationship between the spouses. F. suffered for a long time due to the absence of work and the pandemic that forced him home, in fact, he tended to withdraw into himself and isolate himself from his family. In 2021 he started working on a local farm with short-term contracts and for many hours a day.

Since F. has started working, he has never shared his earnings with the family, but he has always expressed his willingness to send aid to Nigeria to his family of origin or set aside a sum of money to go to Nigeria. F. is also difficult to intercept due to the grueling working hours, moreover, he feels “targeted for being black”.
The team is supporting F. to accomplish his goal of helping his family of origin and his family in Italy.

Due to some physical issues and the stigma carried on by the local community for her experience, E. has never managed to find a stable job. He has always had difficulty in reaching goals, such as obtaining a driving license, a path that has started several times but never ended; over time, the Social Service of the Municipality has also activated REI (Active Inclusion Income) and projects for her with various associations in the area, but E. has also left these as, from her point of view, they did not fit into her ropes. Over the years, E. has found a job as a cleaning lady for private or in the tourist villages of the coast during the summer season without having, however, a clear view for the future.

At the moment, a training internship project has been found, which represents an opportunity to meet a company, beyond any prejudices, and to highlight her resources, at first her way of expressing herself and her good will and tenacity as well as excellent organizational skills. The project designed for the family concerns a real accompaniment to autonomy through the support of staff, in order to become independent both from a housing and an economic point of view. E. often asks for help to look for a job and, together with her, offers are being sought in the area, it is also hypothesized the possibility of activating a training internship in a local company, as an opportunity to be integrated into the staff.

E. looks after her children full-time, who have certified cognitive limits and are supervised at school by support teachers. E. is supported by her father, who also has cognitive limitations, and by her mother who is not reliable. The operators support her to insert E. and her children into a support network that can support her.
E. is very diligent and takes care of all bureaucratic matters by herself; she receives the Citizenship Income, with which she pays the rent and utility costs as well as food costs. E. has recently undergone an operation to lose weight and her recovery was fast, it also seems that she has acquired greater self-confidence which makes her very proactive in looking for a job. He often repeats “I want to detach myself from services and not depend on them anymore, we are young and we have all the credentials to make us independent and to no longer need you”.
E. and F. have a great desire for redemption and the desire to take their lives back in hand to start a new chapter for their young family.

Version: PL

Pierwsze mieszkanie w Chioggia

Fio.PSD

Spółdzielnia REM gości młodą rodzinę składającą się z E., F., J. i F. Jr. w jednym z mieszkań Projektu Mieszkaniowego w historycznym centrum miasta Chioggia. E. to 25-letnia Włoszka z Kampanii. F. ma 35 lat i przybył do Włoch jako uchodźca. E. i F. poznali się i pobrali, z ich związku urodzili się J.E Jr. – obecnie w wieku 6 i 4 lat.

Rodzina pochodzenia E. była pod opieką Miejskiej Opieki Społecznej, kiedy była mała. E. miała trudne dzieciństwo, ze względu na trudności rodziców w opiece nad dziećmi, E. i jej młodsi bracia mieszkali we wspólnocie. Po ukończeniu 18 lat E. opuściła wspólnotę i spotkała F., który niedawno przybył do Włoch. Razem szukali pracy i przez pewien czas mieszkali w Niemczech, gdzie również urodziło się jedno z dzieci. Doświadczenie niemieckie nie trwało długo i wrócili do Chioggii, gdzie zostali przejęci przez Służby ds. trudności mieszkaniowych i gospodarczych.

Rodzina początkowo gościła w jednostce mieszkalnej parafii (zarządzającej Caritas Diocesana), później została włączona do Projektu Mieszkaniowego w mieszkaniu w historycznym centrum miasta.

F. nigdy nie uczył się języka włoskiego i był to problem w relacjach między małżonkami. F. cierpiał przez długi czas z powodu braku pracy i z powodu pandemii, która zmusiła go do powrotu do domu, w rzeczywistości miał tendencję do zamykania się w sobie i izolowania od rodziny. W 2021 rozpoczął pracę w lokalnym gospodarstwie rolnym na kontraktach krótkoterminowych i na wiele godzin dziennie.
Odkąd F. rozpoczął pracę, nigdy nie dzielił się swoimi zarobkami z rodziną, ale zawsze wyrażał chęć wysłania pomocy do Nigerii do rodziny pochodzenia lub odkładał pewną sumę pieniędzy na wyjazd do Nigerii. F. również trudno zastać ze względu na długie godziny pracy, ponadto czuje się „postrzegany jako czarny”.

Zespół wspiera F. w realizacji jego celu, jakim jest pomoc jego rodzinie pochodzenia i rodzinie we Włoszech.

Ze względu na pewne problemy fizyczne i piętnowani doświadczeń lokalnej społeczności, E. nigdy nie udało się znaleźć stabilnej pracy. Zawsze miała trudności z osiągnięciem celów, takich jak na przykład uzyskanie prawa jazdy. Droga, którą zaczynała kilka razy, nigdy się nie skończyła; z biegiem czasu Służba Społeczna Gminy uruchomiła dla niej również REI (Active Inclusion Income) i projekty z różnymi stowarzyszeniami w okolicy, ale E. również je przerwała, ponieważ z jej punktu widzenia nie pasowały do niej. Z biegiem lat E. znalazła pracę jako sprzątaczka w prywatnych domach lub w turystycznych wioskach na wybrzeżu w sezonie letnim, nie miała jednak jasnego spojrzenia na przyszłość.

W tym czasie powstał projekt stażu szkoleniowego, który jest okazją do poznania firmy, bez uprzedzeń i podkreślenia zasobów uczestników, w której jest możliwość działania na miarę własnych możliwości a także wyrażania siebie, gdzie trenuje się dobrą wolę i wytrwałości oraz doskonali umiejętności organizacyjne. Projekt skierowany do rodziny dotyczy realnego towarzyszenia w samodzielności poprzez wspierający personel, aby uniezależnić się zarówno z punktu widzenia mieszkaniowego, jak i ekonomicznego. E. często prosi o pomoc w znalezieniu pracy i razem z nią poszukuje się ofert w okolicy, możliwe jest również uruchomienia stażu szkoleniowego w lokalnej firmie, jako działanie integracyjne w pracy.

E. w pełnym wymiarze opiekuje się swoimi dziećmi, które mają zdiagnozowane ograniczenia poznawcze i są pod opieką pedagogów pomocniczych w szkole. E. jest wspierana przez ojca, który również ma ograniczenia poznawcze, oraz przez niestabilną matkę. Operatorzy wspierają ją, aby umieścić E. i jej dzieci w sieci wsparcia, która może ją wesprzeć.

E. jest bardzo sumienna i sama załatwia wszelkie sprawy biurokratyczne; otrzymuje zasiłki socjalne, z których opłaca czynsz i opłaty za media oraz żywność. E. niedawno przeszła operację odchudzania i szybko wróciła do zdrowia, wydaje się również, że nabrała większej pewności siebie, co sprawia, że jest bardzo proaktywna w poszukiwaniu pracy. Często powtarza: „Chcę oderwać się od usług i nie być już od nich zależną, jesteśmy młodzi i mamy wszystkie predyspozycje, abyśmy byli niezależni i nie potrzebowali was”.

E. i F. mają wielkie pragnienie odkupienia i pragnienie wzięcia swojego życia z powrotem w ręce, aby rozpocząć nowy rozdział dla swojej młodej rodziny.

Version: SL

E družina: Izkušnje s projektom Housing First v Chioggii

Zadruga REM gosti mlado družino, ki jo sestavljajo E., F., J. in F. mlajši, v enem od stanovanj stanovanjskega projekta v zgodovinskem središču mesta Chioggia. E. je 25-letno italijansko dekle iz Kampanije. F. je star 35 let in je v Italijo prišel kot begunec. E. in F. sta se spoznala in poročila, iz njune zveze sta se rodila J. E. mlajši, star 6 in 4 leta.

Za E. izvorno družino je v času, ko je bila majhna, skrbela občinska socialna služba. E. je imela težko otroštvo, ker so starši težko skrbeli za otroke, je E. z mlajšima bratoma živela v skupnosti. Ko je E. dopolnila 18 let, je zapustila skupnost in spoznala F., ki je pred kratkim prišel v Italijo. Skupaj sta iskala službo in nekaj časa živela v Nemčiji, kjer se je tudi rodil eden od otrok. Nemška izkušnja ni trajala dolgo in vrnila sta se v Chioggio, kjer so ju zaradi stanovanjskih in ekonomskih težav prevzele službe.

Družina je bila najprej nastanjena v stanovanjski enoti župnije (za katero je skrbela Caritas Diocesana), pozneje pa so bili vključeni v stanovanjski projekt v stanovanju v zgodovinskem središču mesta.

se nikoli ni naučil italijanščine, kar je bila težava v odnosu med zakoncema. F. je dolgo časa trpel zaradi odsotnosti dela in pandemije, zaradi katere je moral biti doma, pravzaprav se je raje zaprl vase in se izoliral od družine. Leta 2021 je začel delati na lokalni kmetiji s kratkoročnimi pogodbami in več ur na dan.

Odkar je F. začel delati, svojega zaslužka nikoli ni delil z družino, je pa svoji izvorni družini vedno izrazil pripravljenost, da pošlje pomoč v Nigerijo, ali pa je namenil določeno vsoto denarja za odhod v Nigerijo. F. je zaradi izčrpavajočega delovnega časa tudi težko prestrezati, poleg tega se počuti “tarčo, ker je črnec”.

Ekipa podpira F., da bi dosegel svoj cilj in pomagal svoji izvorni družini in družini v Italiji.

zaradi nekaterih telesnih težav in stigme, ki jo lokalna skupnost prenaša zaradi njenih izkušenj, nikoli ni uspela najti stabilne zaposlitve. Vedno ima težave pri doseganju ciljev, kot je pridobitev vozniškega dovoljenja, pot, ki se je večkrat začela, a se ni nikoli končala; sčasoma je socialna služba občine zanjo aktivirala tudi REI (Active Inclusion Income) in projekte pri različnih društvih na območju, vendar je E. tudi te zapustila, saj se z njenega vidika niso skladali z njenimi vrvmi. Z leti si je E. našla delo kot čistilka pri zasebnikih ali v turističnih vaseh na obali med poletno sezono, vendar brez jasnega pogleda na prihodnost.

Trenutno se je pričel projekt pripravništva v smeri usposabljanja, ki je priložnost, da se spozna s tem projektom, brez kakršnih koli predsodkov, in da izpostavi svoje vire, najprej način izražanja, dobro voljo in vztrajnost ter odlične organizacijske sposobnosti. Projekt, namenjen družini, se nanaša na resnično spremljavo k samostojnosti s pomočjo osebja, da bi postala neodvisna tako z vidika bivanja kot z ekonomskega vidika. E. pogosto prosi za pomoč pri iskanju zaposlitve in skupaj z njo se iščejo ponudbe na območju, predvideva se tudi možnost aktivacije pripravništva za usposabljanje v lokalnem podjetju kot priložnost za vključitev med zaposlene.

  1. za svoje otroke, ki imajo potrjene kognitivne omejitve, skrbi s polnim delovnim časom, v šoli pa jih nadzorujejo učitelji s podporo. E. pomagata oče, ki ima prav tako kognitivne omejitve, in mati, ki ni zanesljiva. Izvajalci jo podpirajo pri vključevanju E. in njenih otrok v podporno mrežo, ki jo lahko podpira.
  2. je zelo marljiva in sama poskrbi za vse birokratske zadeve; prejema državljanski dohodek, s katerim plačuje najemnino in stroške komunalnih storitev ter hrano. E. je pred kratkim prestala operacijo za zmanjšanje telesne teže in njeno okrevanje je bilo hitro, prav tako se zdi, da je pridobila večjo samozavest, zaradi česar je zelo dejavna pri iskanju zaposlitve. Pogosto ponavlja: “Želim se ločiti od služb in ne biti več odvisna od njih, mlada sva in imava vse reference, da bova samostojna in da vas ne bova več potrebovala.”
  3. in F. imata veliko željo po odrešitvi in željo, da vzameta življenje nazaj v svoje roke in začneta novo poglavje za svojo mlado družino.

Version: IT

La storia di una famiglia in Housing First a Chioggia

Di Giulia Bellan (educatrice)

La Cooperativa REM ospita in uno degli appartamenti del Progetto di Housing nel centro storico della città di Chioggia, una giovane famiglia composta da 4 componenti, due giovani adulti – la ragazza italiana e il ragazzo proveniente da un Paese extra UE – e due bambini.

La famiglia di origine della giovane è stata seguita dai Servizi Sociali del Comune quando essa era piccola. L’infanzia è stata difficile, infatti, a causa della difficoltà dei genitori di prendersi cura dei figli, la ragazza e i suoi fratelli più piccoli hanno vissuto in comunità. Al raggiungimento della maggiore età, i due giovani si sono conosciuti. Insieme hanno cercato lavoro sul territorio nazionale e hanno vissuto per un periodo in Germania dove è nato anche uno dei figli. L’esperienza tedesca è durata poco e sono rientrati a Chioggia, dove sono stati presi in carico dai Servizi per la difficoltà abitativa ed economica.

La famiglia, in un primo momento, è stata ospitata in una unità abitativa della parrocchia (in carico alla Caritas Diocesana), in seguito sono stati inseriti in un progetto di Housing in un appartamento nel centro storico della città.

Il ragazzo non ha mai imparato bene la lingua italiana e questo ha creato delle criticità nella relazione tra i coniugi, ha sofferto per un lungo periodo a causa dell’assenza di lavoro e della pandemia che lo ha costretto a casa, tendeva a chiudersi in sé stesso e a isolarsi rispetto alla famiglia. Nel 2021 ha iniziato a lavorare in un’azienda agricola locale con contratti di breve durata e per molte ore al giorno.
Da quando ha cominciato a lavorare, il ragazzo non ha praticamente mai condiviso i suoi guadagni con la famiglia, ma ha sempre espresso la volontà di inviare aiuti in Nigeria alla famiglia d’origine o mettere da parte una somma di denaro per andare in Nigeria. Il ragazzo è anche difficile da intercettare a causa degli orari di lavoro estenuanti, inoltre, si sente “bersagliato in quanto nero”.
L’equipe lo sta supportando per aiutarlo a portare a termine il suo obiettivo di aiuto della famiglia d’origine in modo da potersi poi anche dedicare alla sua famiglia.

La giovane, invece, a causa della sua fisicità robusta e perché conosciuta e stigmatizzata dalla comunità locale per il suo vissuto, non è mai riuscita a trovare un’occupazione stabile. Ha sempre avuto difficoltà a portare a termine un obiettivo, ad esempio il conseguimento della patente di guida, percorso iniziato più volte ma mai concluso; anche il Servizio Sociale del Comune nel tempo ha attivato per lei dei progetti di RIA (Reddito di inclusione Attiva) con diverse associazioni sul territorio, ma ha lasciato anche questi in quanto, dal suo punto di vista, non rientravano nelle sue corde. Nel corso degli anni, la ragazza ha trovato lavoretti come donna delle pulizie per privati o nei villaggi turistici del litorale durante la stagione estiva senza avere, però, una prospettiva di continuità per il futuro.

Il progetto pensato per la famiglia riguarda un vero e proprio accompagnamento all’autonomia attraverso il supporto degli operatori per rendersi indipendenti sia dal punto di vista abitativo che economico. Spesso la giovane chiede aiuto per ricercare un lavoro e, insieme a lei, si stanno cercando offerte sul territorio, si ipotizza anche la possibilità di attivare un tirocinio formativo in un’azienda locale in cui poter avere la possibilità di essere integrata nell’organico della stessa.

La giovane si occupa a tempo pieno dei figli, i quali hanno dei limiti cognitivi certificati e sono seguiti a scuola dagli insegnanti di sostegno, viene supportata dal padre, anch’esso con dei limiti cognitivi, e dalla madre che però non risulta affidabile. Gli operatori la supportano per inserire lei e i suoi figli in una rete di supporto che possa sostenerla. E’ una giovane donna è molto diligente e si occupa di tutte le questioni burocratiche in autonomia; percepisce il Reddito di Cittadinanza con il quale si occupa delle spese di affitto e utenze oltre che delle spese alimentari.

Si è recentemente sottoposta ad un intervento per dimagrire e il suo recupero è stato veloce, sembra, inoltre, che abbia acquisito una maggiore fiducia in sé stessa che la rende molto propositiva rispetto alla ricerca di un’occupazione. Spesso ripete “voglio staccarmi dai servizi e non dipendere più da loro, siamo giovani e abbiamo tutte le carte in regola per renderci indipendenti e per non aver più bisogno di voi”.

I due giovani hanno grande voglia di riscatto e voglia di riprendere in mano la loro vita per iniziare un nuovo capitolo per la loro giovane famiglia.

Version: RO

Prima locuință în Chioggia
Cooperativa REM găzduiește o familie tânără formată din E., F., J. și F. Jr. într- unul dintre apartamentele Proiectului Locuințe din centrul istoric al orașului Chioggia. E. este o italiancă de 25 de ani din Campania. F. are 35 de ani vechi şi ajuns în Italia ca refugiat . _ E. și F. s-au cunoscut și s-au căsătorit , din uniunea lor au fost nascut J. E Jr. de 6 si 4 ani .

Familia de origine a lui E a fost vizată de către Serviciile Sociale Municipale. E. a avut o dificultate în copilărie , din cauza greutăților întâlnite de părințil în îngrijirea copiilor. E. este cea mai tanara față de fratii ei care trăiesc în comunitate. Când a împlinit 18 ani, E. a părăsit comunitatea și l-a cunoscut pe F. care a ajuns recent in Italia. Împreună și-au căutat un loc de muncă și au locuit o perioadă în Germania unde s-a născut primul copil. Germanul – experienţa făcută nu a durat mult și s-au întors la Chioggia, unde au fost preluate de Serviciile pentru locuinţe şi economice dificultăți.

La început, familia a fost găzduită într-o unitate locativă a parohiei (în sarcina Caritas Diocesana), ulterior a fost inclusă într-un proiect de locuințe într-un apartament in centrul istoric al orașului.
F. nu a învățat italiană și asta a fost o problemă în relație între soți. F. a suferit multă vreme din cauza absenței muncii și a pandemiei, avea tendința să se retragă în el însuși și să se izoleze de familia sa. În 2021 a început să lucreaze la o fermă locală pe termen scurt cu contract si pentru multe ore pe zi.
Din moment ce F. are a început lucreaze, nu împărțit câstigul lui cu familia, dar el mereu și-a exprimat disponibilitatea de a trimite ajutor, familiei sale de origine sau alocă o sumă de bani pentru a merge în Nigeria. F. este de asemenea greu de interceptat din cauza istovirii programului de lucru, în plus , se simte „ țintit pentru a fi negru ”.

Echipa este sprijinită de F. care, și-a realizat scopul de a ajuta familia sa de origine si familia sa din Italia.
Din cauza unor problemele fizice și stigmatizarea purtată de comunitatea locală pentru ea experienta lui E. are nu a reușit să -și găsească un loc de muncă stabil . Ea a avut mereu dificultatea de a ajunge spre anumite obiective. De-a lungul timpului, Serviciul Social al Municipiului, a activat ( incluziunea activă de Venituri ) proiecte cu diverse asociaţii din zonă, dar E. are de asemenea CEA cun alt punct de vedere. De-a lungul anilor , E. a si-a gasit un loc de munca ca femeie de curatenie la privat sau strâns saltele de pe litoral în timpul sezonului estival, totuși fără a avea un gând clar pentru viitor.

În acest moment, a fost găsit un proiect de stagiu de formare, care reprezintă o oportunitate de a cunoaște o companie, dincolo de orice prejudecăți, și de a-i pune în valoare resursele, la început modul ei de a se exprima și bunăvoința și tenacitatea ei. aptitudini organizatorice. Proiectul conceput pentru familie vizează o reală însoțire a autonomiei prin sprijinul personalului, pentru a deveni independent atât din punct de vedere locativ, cât și economic. E. cere adesea ajutor pentru a-și căuta un loc de muncă și, alături de ea, se caută oferte în zonă, se presupune și posibilitatea activării unui stagiu de pregătire într-o firmă locală, ca o oportunitate de a fi integrat în personal. E. își îngrijește copiii cu normă întreagă, care au limite cognitive certificate și sunt supravegheați la școală de profesori de sprijin. E. este susţinută de tatăl ei, care are şi limitări cognitive, şi de mama ei care nu este de încredere. Operatorii o sprijină să introducă E. și copiii ei într-o rețea de sprijin care o poate sprijini.

E. este foarte sârguincioasă şi se ocupă singură de toate chestiunile birocratice ; ea primește Venitul de Cetățenie, cu care plătește chiria și cheltuielile cu utilitățile. Aș face bine că aș face cheltuielile cu mâncarea. E. a suferit recent o operatie de slabit si recuperarea a fost rapida, de asemenea, se pare ca a capatat o mai mare incredere in sine ceea ce o face foarte proactiva in cautarea unui loc de munca. El repetă deseori „Vreau să mă detașez de servicii și să nu mai depind de ele, suntem tineri și avem toate acreditările pentru a ne face independenți și pentru a nu te mai Acu”.
E. și F. au o mare dorință de mântuire și dorința de a-și lua viața înapoi în mână pentru a începe un nou capitol pentru tânăra lor familie.

Version: PT

A família de E –  Uma experiência de habitação em primeiro lugar em Chioggia

A Cooperativa REM hospeda uma jovem família composta por E., F., J. e F. Jr. em um dos apartamentos do Projeto Habitacional no centro histórico da cidade de Chioggia. E. é uma garota italiana de 25 anos da Campânia. F. tem 35 anos e chegou à Itália como refugiado. E. e F. se conheceram e se casaram, de sua união nasceram J. E Jr. de 6 e 4 anos.

A família de origem de E. foi atendida pelos Serviços Sociais Municipais quando ela era pequena. E. teve uma infância difícil, devido à dificuldade dos pais em cuidar dos filhos, E. e seus irmãos mais novos viviam em comunidade. Ao completar 18 anos, E. deixou a comunidade e conheceu F. que havia chegado recentemente à Itália. Juntos procuraram emprego e viveram um período na Alemanha, onde também nasceu um dos filhos. A experiência alemã não durou muito e eles voltaram para Chioggia, onde foram assumidos pelos Serviços de habitação e dificuldades económicas.

Num primeiro momento, a família foi acolhida numa unidade habitacional da paróquia (a cargo da Cáritas Diocesana), posteriormente foi incluída num projeto de habitação num apartamento no centro histórico da cidade.

  1. nunca aprendeu italiano e isso tem sido um problema na relação entre os cônjuges. F. sofreu durante muito tempo devido à falta de trabalho e à pandemia que o obrigou a regressar a casa, de facto, tendia a retrair-se e isolar-se da sua família. Em 2021 começou a trabalhar em uma fazenda local com contratos de curto prazo e por muitas horas por dia.

Desde que F. começou a trabalhar, ele nunca compartilhou seus ganhos com a família, mas sempre expressou sua vontade de enviar ajuda à Nigéria para sua família de origem ou reservar uma quantia em dinheiro para ir para a Nigéria. F. também é difícil de interceptar devido às extenuantes jornadas de trabalho, além disso, ele se sente “alvo por ser negro”.

A equipe está apoiando F. para cumprir seu objetivo de ajudar sua família de origem e sua família na Itália.

Devido a alguns problemas físicos e ao estigma que a comunidade local carrega por sua experiência, E. nunca conseguiu encontrar um emprego estável. Sempre teve dificuldade em atingir objetivos, como a obtenção da carta de condução, um percurso que já começou várias vezes mas nunca terminou; com o tempo, o Serviço Social do Município também ativou REI (Rendimento de Inclusão Ativa) e projetos para ela com várias associações da área, mas E. cordas. Ao longo dos anos, E. conseguiu um emprego de faxineira para particulares ou em aldeamentos turísticos do litoral durante a época estival sem ter, no entanto, uma visão clara para o futuro.

Neste momento, foi encontrado um projeto de estágio de formação, que representa uma oportunidade de conhecer uma empresa, para além de quaisquer preconceitos, e de destacar os seus recursos, num primeiro momento a sua forma de se expressar e a sua boa vontade e tenacidade bem como excelentes capacidades de organização . O projeto concebido para a família diz respeito a um verdadeiro acompanhamento da autonomia através do apoio do pessoal, de forma a tornar-se independente tanto do ponto de vista habitacional como económico. E. pede muitas vezes ajuda para procurar emprego e, juntamente com ela, estão a ser procuradas ofertas na área, hipotetiza-se também a possibilidade de activar um estágio de formação numa empresa local, como oportunidade de integração no quadro de funcionários .

  1. cuida de seus filhos em tempo integral, que têm limites cognitivos certificados e são supervisionados na escola por professores de apoio. E. é apoiada pelo pai, que também tem limitações cognitivas, e pela mãe, que não é confiável. As operadoras a apoiam para inserir E. e seus filhos em uma rede de apoio que possa apoiá-la.
  2. é muito diligente e cuida sozinha de todas as questões burocráticas; ela recebe a Renda de Cidadania, com a qual paga os custos de aluguel e serviços públicos, bem como os custos de alimentação. E. recentemente foi operada para perder peso e sua recuperação foi rápida, também parece que ela adquiriu maior autoconfiança o que a torna muito proativa na busca de emprego. Ele repete muitas vezes “quero me desapegar dos serviços e não depender mais deles, somos jovens e temos todas as credenciais para nos tornar independentes e não precisar mais de você”.
  3. e F. têm um grande desejo de redenção e o desejo de retomar suas vidas para iniciar um novo capítulo para sua jovem família.

Version: EL

Μια εμπειρία της Πρώτης Στέγασης στην Chioggia

Ο Συνεταιρισμός REM φιλοξενεί μια νεαρή οικογένεια αποτελούμενη από τους E., F., J. και F. Jr. σε ένα από τα διαμερίσματα του Στεγαστικού Προγράμματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης Chioggia. Η Ε. είναι μια 25χρονη Ιταλίδα από την Καμπανία. Η F. είναι 35 ετών και έφτασε στην Ιταλία ως πρόσφυγας. Η Ε. και ο Φ. γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν, από την ένωσή τους γεννήθηκαν ο Τζ. Ε. Τζούνιορ 6 και 4 ετών.

Την οικογένεια καταγωγής της Ε. φρόντιζε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου όταν ήταν μικρή. Η Ε. πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, λόγω της δυσκολίας των γονέων να φροντίσουν τα παιδιά τους, η Ε. και τα μικρότερα αδέλφια της ζούσαν σε κοινότητα. Όταν έγινε 18 ετών, η Ε. έφυγε από την κοινότητα και γνώρισε τον Φ. που είχε πρόσφατα φτάσει στην Ιταλία. Μαζί αναζήτησαν εργασία και έζησαν για ένα διάστημα στη Γερμανία, όπου γεννήθηκε και ένα από τα παιδιά. Η γερμανική εμπειρία δεν κράτησε πολύ και επέστρεψαν στην Chioggia, όπου τους ανέλαβαν οι Υπηρεσίες για στεγαστικές και οικονομικές δυσκολίες.

Αρχικά, η οικογένεια φιλοξενήθηκε σε μια στεγαστική μονάδα της ενορίας (με την ευθύνη της Caritas Diocesana), ενώ αργότερα εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα στέγασης σε ένα διαμέρισμα στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ο F. δεν έχει μάθει ποτέ ιταλικά και αυτό αποτελεί πρόβλημα στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Ο F. υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της απουσίας εργασίας και της πανδημίας που τον ανάγκασε να μείνει στο σπίτι, στην πραγματικότητα, έτεινε να αποτραβηχτεί στον εαυτό του και να απομονωθεί από την οικογένειά του. Το 2021 άρχισε να εργάζεται σε ένα τοπικό αγρόκτημα με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και για πολλές ώρες την ημέρα.

Από τότε που ο Φ. άρχισε να εργάζεται, δεν μοιράστηκε ποτέ τα κέρδη του με την οικογένεια, αλλά εξέφραζε πάντα την προθυμία του να στείλει βοήθεια στη Νιγηρία στην οικογένεια καταγωγής του ή να βάλει στην άκρη ένα χρηματικό ποσό για να πάει στη Νιγηρία. Ο F. είναι επίσης δύσκολο να αναχαιτιστεί λόγω των εξαντλητικών ωρών εργασίας, επιπλέον, αισθάνεται ότι “στοχοποιείται επειδή είναι μαύρος”.

Η ομάδα υποστηρίζει τον Φ. για να επιτύχει τον στόχο του να βοηθήσει την οικογένεια καταγωγής του και την οικογένειά του στην Ιταλία.

Λόγω κάποιων σωματικών προβλημάτων και του στίγματος που φέρει η τοπική κοινωνία για την εμπειρία της, η Ε. δεν κατάφερε ποτέ να βρει μια σταθερή δουλειά. Πάντα δυσκολευόταν να πετύχει στόχους, όπως η απόκτηση διπλώματος οδήγησης, μια πορεία που ξεκίνησε αρκετές φορές αλλά δεν τελείωσε ποτέ- με την πάροδο του χρόνου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ενεργοποίησε επίσης REI (Ενεργό Εισόδημα Ένταξης) και προγράμματα για εκείνη με διάφορους συλλόγους της περιοχής, αλλά η Ε. εγκατέλειψε και αυτά, καθώς, από την πλευρά της, δεν ταίριαζαν στα σχοινιά της. Με την πάροδο των ετών, η Ε. βρήκε δουλειά ως καθαρίστρια σε ιδιώτες ή σε τουριστικά χωριά της ακτής κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον.

Προς το παρόν, έχει βρεθεί ένα σχέδιο εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, το οποίο αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσει μια εταιρεία, πέρα από τις όποιες προκαταλήψεις, και να αναδείξει τους πόρους της, αρχικά τον τρόπο έκφρασής της και την καλή της θέληση και επιμονή, καθώς και τις εξαιρετικές οργανωτικές της ικανότητες. Το σχέδιο που σχεδιάστηκε για την οικογένεια αφορά μια πραγματική συνοδεία προς την αυτονομία μέσω της υποστήριξης του προσωπικού, προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί τόσο από στεγαστική όσο και από οικονομική άποψη. Η Ε. ζητά συχνά βοήθεια για να αναζητήσει εργασία και μαζί της αναζητούνται προσφορές στην περιοχή, υποτίθεται επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης σε μια τοπική εταιρεία, ως ευκαιρία ένταξης στο προσωπικό.

Η Ε. φροντίζει τα παιδιά της με πλήρη απασχόληση, τα οποία έχουν πιστοποιημένα γνωστικά όρια και εποπτεύονται στο σχολείο από εκπαιδευτικούς υποστήριξης. Η Ε. υποστηρίζεται από τον πατέρα της, ο οποίος έχει επίσης γνωστικούς περιορισμούς, και από τη μητέρα της, η οποία δεν είναι αξιόπιστη. Οι φορείς την υποστηρίζουν ώστε να εντάξει την Ε. και τα παιδιά της σε ένα δίκτυο υποστήριξης που μπορεί να την υποστηρίξει.

Η Ε. είναι πολύ επιμελής και τακτοποιεί μόνη της όλα τα γραφειοκρατικά θέματα- λαμβάνει το Εισόδημα Ιθαγένειας, με το οποίο πληρώνει το ενοίκιο και τα έξοδα κοινής ωφέλειας καθώς και τα έξοδα διατροφής. Η Ε. υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση για να χάσει βάρος και η ανάρρωσή της ήταν γρήγορη, φαίνεται επίσης ότι έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γεγονός που την κάνει πολύ ενεργή στην αναζήτηση εργασίας. Συχνά επαναλαμβάνει: “Θέλω να απεξαρτηθώ από τις υπηρεσίες και να μην εξαρτώμαι πια από αυτές, είμαστε νέοι και έχουμε όλα τα διαπιστευτήρια για να ανεξαρτητοποιηθούμε και να μη σας χρειαζόμαστε πια”.

Ο Ε. και η Φ. έχουν μεγάλη επιθυμία για λύτρωση και την επιθυμία να πάρουν τη ζωή τους ξανά στα χέρια τους για να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο για τη νεαρή οικογένειά τους.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *