The CHEGA Mais and ENVOLVER project, are projects developed by ONGD – SOPRO. These are prevention/intervention in Dating / Domestic Violence and (Un) Gender Equality projects, aimed at the technical training of audiences who intervene in the community in general (children, young people, adults) with a focus on their promotion and defense of Gender Equality, combating Domestic and Gender Violence. It results from the crossing of a set of experiences of the promoting entity with the needs of the community.

Taking into account the themes of the projects, these are composed of several activities such as:
1. Awareness actions for the community in general, in order to promote Gender Equality and raise awareness of the phenomenon of Dating/Domestic Violence; Instruct the community with greater knowledge about existing responses in this area. Promoting the dissemination of the project in all its aspects, enhancing the referral of the target audience to the other actions of the projects.
Thus, better training an entire community, from young people to technicians.

2. Assistance Office for Victims of Domestic Violence, seeking notification of better forms of intervention in Gender Equality and the fight against Gender Violence; greater awareness of supporting knowledge for when it occurred; demystifying gender stereotypes; greater involvement of partners, making them more active and participatory in this issue and promoting proximity to victims and support for a greater number of possibilities in matters of Gender Equality and Domestic Violence.

3. Sensitization Sessions/Workshops on “Gender Equality” and “Gender Violence/Dating” in school context, with a view to developing dynamics that sensitize and empower young people and the community in general to the theme of Gender Violence and the importance of Equality between women and men in an active, pedagogical and, above all, preventive way through information and awareness actions, group dynamics and workshops. Aiming at obtaining better forms of intervention in the defense of Gender Equality, with a special focus on the dynamics related to Violence in Dating; awareness of knowledge of support mechanisms in the area of Domestic Violence/Dating; demystifying gender-based stereotypes and beliefs; promotion of facilitating strategies to bring students closer to the support service and monitoring as many situations as possible.

The Projects carry out several awareness sessions focusing on the theme Violence in Dating, this is an important issue because, according to some studies, Violence in Dating is not a rare phenomenon, being very likely, in the environment that surrounds young people, that they are or will be victims or even aggressors. Forms of violence often go unnoticed and are not recognized as such, because they are so frequent, socially and culturally accepted. It is urgent to talk about this form of violence, as the destructive impact it has on victims and on a society that wants to be inclusive is enormous.

The most recent national survey by the UMAR (Alternative Response Women’s Union), almost seven out of ten young people who participated in a study on dating violence find control or harassment in the relationship legitimate and almost 60% admitted to having been victims of behavior violent. According to the study, whose data are for 2020, 67% of young people consider dating violence to be legitimate, of which 26% consider control legitimate, 23% persecution, 19% sexual violence, 15% psychological violence, 14% to violence through social networks and 5% to physical violence.

Among these nearly five thousand young people, whose average age is 15, 25% find it acceptable to insult during a discussion, another 35% that it is acceptable to enter social networks without authorization, 29% who can be pressured to kiss and 6% understand even though they can push/slap without leaving marks.

With regard to differences by gender, it is always on the part of boys that the legitimacy is greater, with emphasis on the behavior “pressing to have sex”, in which the legitimacy among boys (16%) is four times higher than the of girls (4%).

On the other hand, with regard to victimization indicators, the UMAR study shows that 58% of young people surveyed admitted to having already suffered from dating violence, with 20% admitting to having suffered psychological violence, 17% to having been victims of persecution or 8% who were victims of sexual violence. The most frequent indicators of victimization are insulting during a discussion (30%), prohibiting from being or talking to friends (23%) or insistently bothering/searching (17%). There is also a gender difference in victimization, with a prevalence of victims among girls, especially in psychological violence (22%), persecution (19%) or control (15%).

Thus, these awareness sessions are essential for both young people and educational agents. Taking into account the stage of development in which young people are, whose potential for transforming attitudes and behaviors is particularly high, these sessions tend to help in training and understanding this issue, which is Violence in Dating. In other words, young people are the main agents with regard to the dissemination and encouragement of good practices in a relationship. As for educational agents, they are in permanent contact with young people and are an extremely effective means of working with young people, acquiring with these sessions a broader knowledge of the existing responses to this phenomenon, so that they can intervene properly and effectively.

Thus, the message that is being tried to convey is that all of us can and must express our disapproval whenever we are directly or indirectly confronted with a situation of violence, never forgetting that we all have an active role in denouncing this type of situation.

Version:PL

SOPRO
CHEGA Mais i projekt ENVOLVER

Projekt CHEGA Mais i ENVOLVER został opracowany przez ONGD – SOPRO. Jest on skoncentrowany na: zapobieganiu i działaniach interwencyjnych w sytuacjach dotyczących randkowania oraz przemocy domowej jak również na działaniach odnoszących się do nierówności płci. Celem projektu jest techniczne szkolenie odbiorców, którzy interweniują w społeczności (wśród dzieci, młodzieży, dorosłych) z naciskiem na promocję rozwiązań w obszarze: równości płci, zwalczania przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Cel ten wynika z doświadczeń podmiotu promującego z istniejącymi potrzebami społeczności.

Biorąc pod uwagę tematykę projektów, składają się one z kilku działań, takich jak:

1. Działania uświadamiające dla całej społeczności w celu promowania równości płci i podnoszenia świadomości zjawiska przemocy randkowej/przemocy domowej; Informowanie społeczności i zwiększanie wiedzy na temat istniejących rozwiązań w tym obszarze. Promowanie i rozpowszechnianie projektu we wszystkich jego aspektach, wzmocnienie świadomości odbiorców docelowych o uzupełniających się działaniach projektowych. Prowadzenie jakościowych szkoleń dla całej społeczności.

2. Prowadzenie Biura Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, dążenie do rozpowszechniania i ulepszania form zgłaszania interwencji w zakresie Równości Płci i walki z Przemocą Płci; zwiększanie świadomości wiedzy pomocowej w czasie jej wystąpienia; demistyfikacja stereotypów płci; większe zaangażowanie partnerów, uczynienie ich bardziej aktywnymi i partycypacyjnymi oraz promowanie wsparcia ofiar jak i zwiększanie liczby możliwych działań w sprawach Równości Płci i Przemocy Domowej.

3. Realizowanie sesji/warsztatów uwrażliwiających na temat „Równości płci” i „Przemocy ze względu na płeć, Przemocy na randkach” w środowisku szkolnym, w celu rozwinięcia wiedzy, która uwrażliwia i wzmacnia młodych ludzi i ogólnie społeczność w temacie przemocy ze względu na płeć i jak również podkreśla równość między kobietami i mężczyznami w aktywny, pedagogiczny, a przede wszystkim prewencyjny sposób poprzez przeprowadzanie działań informacyjnych i uświadamiających. Dążenie do uzyskania lepszych form interwencji w obronie równości płci, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy na randkach; świadomość istnienia mechanizmów wsparcia w obszarze przemocy domowej/przemocy na randkach; demistyfikacja stereotypów i przekonań związanych z płcią; promowanie strategii ułatwiających przybliżanie uczniom usług wsparcia i monitorowanie jak największej liczby zachodzących sytuacji.

Projekty polegają na przeprowadzeniu kilku sesji uświadamiających, skupiających się na temacie przemocy na randkach. Jest to ważna kwestia, ponieważ według niektórych badań przemoc na randkach nie jest rzadkim zjawiskiem. Jest bardzo prawdopodobne w środowisku młodych ludzi, że są lub będą ofiarami, świadkami a nawet agresorami. Formy przemocy często pozostają niezauważone i nie są jako takie rozpoznawane, ponieważ są tak częste, że niektóre z nich powodują społeczną i kulturową akceptację. Należy pilnie interweniować w tę formę przemocy, ponieważ jej destrukcyjny wpływ na ofiary i na społeczeństwo, (które chce być inkluzywne), jest ogromny.

W najnowszym ogólnokrajowym badaniu UMAR (Alternative Response Women’s Union) prawie siedem na dziesięć młodych osób, które wzięły udział w badaniu dotyczącym przemocy na randkach, uznaje za uzasadnioną kontrolę lub nękanie w związku, a prawie 60% przyznaje, że padło ofiarą zachowań agresywnych. Według badania, którego dane dotyczą 2020 r., 67% młodych ludzi uważa przemoc na randkach za uzasadnioną, z czego:
• 26% za uzasadnioną kontrolę,
• 23% prześladowanie,
• 19% przemoc seksualną,
• 15% przemoc psychiczną,
• 14% przemoc poprzez sieci społecznościowych,
• 5% na przemoc fizyczną.

Spośród tych prawie pięciu tysięcy młodych ludzi, których średnia wieku wynosi 15 lat,
• 25% uważa za dopuszczalne obrażanie partnera podczas dyskusji,
• 35% za dopuszczalne wchodzenie do sieci społecznościowych bez zezwolenia partnera,
• 29%, zmuszanie do pocałunku,
• 6% akceptuje popchanie / uderzanie bez pozostawiania śladów.

Jeśli chodzi o różnice ze względu na płeć, to zawsze ze strony chłopców legitymizacja jest większa, z naciskiem na zachowanie w obszarze „naciskania na seks”, w którym oddziaływanie chłopców (16%) jest czterokrotnie wyższa niż w przypadku dziewcząt (4%).

Z drugiej strony, w odniesieniu do wskaźników wiktymizacji, z badania UMAR wynika, że 58% ankietowanych młodych ludzi przyznało się do przemocy na randkach, 20% do przemocy psychicznej, 17% do bycia ofiarą prześladowania i 8% do bycia ofiarą przemocy seksualnej. Najczęstszymi wskaźnikami wiktymizacji są zniewagi podczas dyskusji (30%), zakaz przebywania lub rozmawiania ze znajomymi (23%) lub uporczywe kontakty/kontrolowanie (17%). Istnieje również różnica w wiktymizacji ze względu na płeć, z przewagą ofiar wśród dziewcząt, zwłaszcza w przypadku przemocy psychicznej (22%), prześladowania (19%) lub kontroli (15%).

Dlatego te sesje uświadamiające są niezbędne zarówno dla młodych ludzi, jak i dla edukatorów. Biorąc pod uwagę etap rozwoju, w jakim znajdują się młodzi ludzie, których potencjał do zmiany postaw i zachowań jest szczególnie wysoki, sesje te mają tendencję do pomagania w przeszkoleniu i zrozumieniu tego zagadnienia, jakim jest przemoc na randkach. Innymi słowy, młodzi ludzie są głównymi podmiotami rozpowszechniania i zachęcania do realizacji dobrych praktyk w związku. Natomiast edukatorzy są w stałym kontakcie z młodzieżą i są niezwykle skutecznym narzędziem pracy z młodzieżą, zdobywając dzięki tym sesjom szerszą wiedzę o istniejących reakcjach na to zjawisko, aby mogli właściwie i skutecznie interweniować.

Tak więc przesłanie, które próbuje się przekazać, jest takie, że każdy z nas może i musi wyrazić swoją dezaprobatę za każdym razem, gdy bezpośrednio lub pośrednio znajdujemy się w sytuacji przemocy, nigdy nie zapominajmy, że wszyscy mamy aktywną rolę w potępianiu tego typu sytuacji.

Version: SL

Spletna podpora mladim v stiski

Projekta CHEGA Mais in ENVOLVER sta projekta, ki ju je razvil ONGD – SOPRO. Gre za projekte preprečevanja/intervencij na področju nasilja na zmenkih/nasilja v družini in (ne)enakosti spolov, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju ljudi, ki delujejo v skupnosti (otroci, mladi, odrasli), s poudarkom na njihovem spodbujanju in obrambi enakosti spolov ter boju proti nasilju v družini in nasilju na podlagi spola. Je rezultat prepletanja izkušenj ljudi, s potrebami skupnosti.

Ob upoštevanju tematike projektov so ti sestavljeni iz več dejavnosti, kot so:
1. Dejavnosti ozaveščanja skupnosti na splošno, o spodbujanju enakosti spolov in ozaveščanjem o pojavu nasilja na zmenkih/nasilja v družini; seznanjanje skupnosti z boljšim znanjem o obstoječih odzivih na tem področju. Spodbujanje razširjanja projekta v vseh njegovih vidikih, krepitev napotitve ciljnega občinstva na druge ukrepe projektov. S tem boljše usposabljanje celotne skupnosti, od mladih do strokovnih delavcev.
2. Urad za pomoč žrtvam nasilja v družini, ki si prizadeva za obveščanje o boljših oblikah posredovanja na področju enakosti spolov in boja proti nasilju na podlagi spola; večja ozaveščenost o podpornem znanju za primere, ko je do njega prišlo; demistifikacija spolnih stereotipov; večja vključenost partnerjev, zaradi česar so bolj dejavni in sodelujejo pri tem vprašanju, ter spodbujanje bližine žrtev in podpore večjemu številu možnosti pri zadevah enakosti spolov in nasilja v družini.
3. Senzibilizacijske delavnice o “enakosti spolov” in “nasilju na podlagi spola” v šolskem kontekstu z namenom razvijanja dinamike, ki mlade in skupnost na splošno senzibilizira in opolnomoči na temo nasilja na podlagi spola ter pomena enakosti med ženskami in moškimi na aktiven, pedagoški in predvsem preventiven način z informacijami in ozaveščanjem, skupinsko dinamiko in delavnicami. Cilj je pridobiti boljše oblike posredovanja pri obrambi enakosti spolov, s posebnim poudarkom na dinamiki, povezani z nasiljem na zmenkih; ozaveščanje o poznavanju podpornih mehanizmov na področju nasilja v družini/zmenkov; demistifikacija stereotipov in prepričanj na podlagi spola; spodbujanje olajševalnih strategij za približevanje dijakov podporni službi in spremljanje čim večjega števila situacij.

Projekti izvajajo več srečanj za ozaveščanje na temo Nasilje na zmenkih; to je pomembno vprašanje, saj po nekaterih študijah nasilje na zmenkih ni redek pojav, saj je v okolju, ki obdaja mlade, zelo verjetno, da so ali bodo žrtve, ali celo agresorji. Oblike nasilja pogosto ostanejo neopažene in niso prepoznane kot take, ker so tako pogoste, družbeno in kulturno sprejete. O tej obliki nasilja je treba nujno spregovoriti, saj je njen uničujoč vpliv na žrtve in družbo, ki želi biti vključujoča, ogromen.

V najnovejši nacionalni raziskavi, ki jo je izvedla UMAR (Alternativna ženska zveza), je skoraj sedem od desetih mladih, ki so sodelovali v raziskavi o nasilju na zmenkih, ugotovilo, da sta nadzor ali nadlegovanje v odnosu legitimna, skoraj 60 % pa jih je priznalo, da so bili žrtve nasilnega vedenja. Po podatkih študije, katere podatki se nanašajo na leto 2020, 67 % mladih meni, da je nasilje na zmenkih legitimno, od tega jih 26 % meni, da je nadzor nad njimi legitimen, 23 %, da gre za preganjanje, 19 % za spolno nasilje, 15 % za psihično nasilje, 14 % za nasilje prek socialnih omrežij in 5 % za fizično nasilje.

Med temi skoraj pet tisoč mladimi, katerih povprečna starost je 15 let, jih 25 % meni, da je sprejemljivo žaljenje med pogovorom, nadaljnjih 35 %, da je sprejemljivo vstopanje v družbena omrežja brez dovoljenja, 29 %, ki jih je mogoče prisiliti, da se poljubijo, in 6 %, ki razumejo, čeprav lahko potiskajo/plešejo, ne da bi pustili sledi.
Kar zadeva razlike glede na spol, je legitimnost vedno večja na strani fantov, s poudarkom na vedenju “pritiskanje k spolnosti”, pri katerem je legitimnost med fanti (16 %) štirikrat večja kot pri dekletih (4 %).

Po drugi strani pa študija UMAR glede kazalnikov viktimizacije kaže, da je 58 % anketiranih mladih priznalo, da so že bili žrtve nasilja na zmenkih, 20 % jih je priznalo, da so bili žrtve psihičnega nasilja, 17 %, da so bili žrtve preganjanja, 8 % pa jih je bilo žrtev spolnega nasilja. Najpogostejši kazalniki viktimizacije so žaljenje med pogovorom (30 %), prepoved bivanja ali pogovora s prijatelji (23 %) ali vztrajno nadlegovanje/iskanje (17 %). Pri viktimizaciji obstaja tudi razlika med spoloma, saj med dekleti prevladujejo žrtve zlasti psihičnega nasilja (22 %), preganjanja (19 %) ali nadzora (15 %).

Zato so te dejavnosti ozaveščanja bistvenega pomena tako za mlade kot za izobraževalne delavce. Ob upoštevanju razvojne stopnje, v kateri so mladi, katerih potencial za spreminjanje stališč in vedenja je še posebej velik, te aktivnosti običajno pomagajo pri usposabljanju in razumevanju tega vprašanja, ki je Nasilje na zmenkih. Z drugimi besedami, mladi so glavni dejavniki glede širjenja in spodbujanja dobrih praks v razmerju. Kar zadeva izobraževalne dejavnike, so ti v stalnem stiku z mladimi in so izjemno učinkovito sredstvo za delo z mladimi, ki s temi sejami pridobijo širše znanje o obstoječih odzivih na ta pojav, tako da lahko ustrezno in učinkovito posredujejo.
Sporočilo, ki ga skušamo posredovati, je, da lahko in moramo vsi izraziti svoje nestrinjanje, kadar koli se neposredno ali posredno soočimo z nasiljem, pri čemer ne smemo pozabiti, da imamo vsi aktivno vlogo pri obsodbi tovrstnih razmer.

Version: IT

Progetto CHEGA Mais e ENVOLVER

I progetti CHEGA Mais e ENVOLVER, sono progetti sviluppati da ONGD – SOPRO, focalizzati sulla prevenzione/intervento nei progetti di Violenza Domestica/nelle relazioni e (Un)Gender Equality, volti alla formazione tecnica di persone che fanno parte della comunità in generale (bambini, giovani, adulti) con un focus sulla promozione e difesa dell’uguaglianza di genere, sul contrasto alla violenza domestica e di genere. I progetti sono il risultato dell’incrocio di un insieme di esperienze dell’ente promotore con i bisogni della comunità.

Considerando i temi dei progetti, vengono portate avanti diverse attività, quali:
1. Azioni di sensibilizzazione della comunità in generale, al fine di promuovere la Parità di Genere e sensibilizzare al fenomeno degli Violenza Domestica/nelle relazioni; rafforzare la conoscenza da parte della comunità delle risposte esistenti in questo settore; promuovere la diffusione del progetto in tutti i suoi aspetti. In questo modo si riesce a formare meglio l’intera comunità, dai giovani ai tecnici.
2. Creazione di un Ufficio di Assistenza alle Vittime di Violenza Domestica, sollecitando la segnalazione di migliori forme di intervento in materia di Parità di Genere e contrasto alla Violenza di Genere; demistificare gli stereotipi di genere; maggiore coinvolgimento dei partner, rendendoli più attivi e partecipativi su questo tema e promuovendo la vicinanza e il supporto alle vittime.
3. Workshop di sensibilizzazione su “Uguaglianza di genere” e “Violenza di genere/nelle relazioni” in ambito scolastico, nell’ottica di sviluppare dinamiche che sensibilizzino e responsabilizzino i giovani e la comunità in generale al tema della violenza di genere e all’importanza della parità tra le donne e uomini in modo attivo, pedagogico e, soprattutto, preventivo attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione, dinamiche di gruppo e laboratori.

L’obiettivo è ottenere migliori forme di intervento in difesa della uguaglianza di genere, con particolare attenzione alle dinamiche legate alla violenza nelle relazioni; sviluppare una maggiore consapevolezza della conoscenza dei meccanismi di supporto nell’area Violenza Domestica/nelle relazioni; demistificare gli stereotipi e le credenze di genere; promozione di strategie di facilitazione per avvicinare gli studenti al servizio di supporto e monitorare quante più situazioni possibili.
I Progetti portano avanti diverse azioni di sensibilizzazione incentrate sul tema della violenza nelle relazioni. Questo è un tema importante perché, secondo alcuni studi, la violenza nelle relazioni non è un fenomeno raro, essendo molto probabile, tra i giovani, che essi siano o saranno vittime o addirittura aggressori. Le forme di violenza passano spesso inosservate e non vengono riconosciute come tali, perché così frequenti, socialmente e culturalmente accettate. È urgente parlare di questa forma di violenza, poiché l’impatto distruttivo che ha sulle vittime e su una società che vuole essere inclusiva è enorme.

Secondo la recente indagine nazionale dell’UMAR (Alternative Response Women’s Union) condotta nel 2020, quasi sette giovani su dieci che hanno partecipato a uno studio sulla violenza nelle relazioni trovano legittimo il controllo o le molestie nella relazione e quasi il 60% ha ammesso di essere stato vittima di comportamenti violenti. Secondo lo studio, il 67% dei giovani considera legittima la violenza nelle relazioni, tra cui il 26% considera legittimo il controllo, il 23% la persecuzione, il 19% la violenza sessuale, il 15% la violenza psicologica, il 14% la violenza attraverso social network e il 5% alla violenza fisica.

Tra i quasi cinquemila giovani intervistati, la cui età media è di 15 anni, il 25% ritiene accettabile insultare durante una discussione, un altro 35% che è accettabile entrare nei social network senza autorizzazione, il 29% che può essere costretto a baciarsi e il 6% sa che possono spingere/schiaffeggiare senza lasciare segni.
Per quanto riguarda le differenze di genere, è sempre da parte dei ragazzi che la legittimazione della violenza nelle relazioni è maggiore, con enfasi sul comportamento “spingere a fare sesso”, in cui la legittimità tra i ragazzi (16%) è quattro volte superiore a quella dei ragazze (4%).

Per quanto riguarda invece gli indicatori di vittimizzazione, lo studio UMAR rileva che il 58% dei giovani intervistati ha ammesso di aver già subito violenza di coppia, il 20% ha ammesso di aver subito violenza psicologica, il 17% di essere stato vittima di persecuzioni o 8% vittime di violenza sessuale. Gli indicatori più frequenti di vittimizzazione sono l’insulto durante una discussione (30%), il divieto di uscire o parlare con gli amici (23%) o il disturbare/cercare insistentemente (17%). C’è anche una differenza di genere nella vittimizzazione, con una prevalenza di vittime tra le ragazze, soprattutto nella violenza psicologica (22%), nella persecuzione (19%) o nel controllo (15%).
Pertanto, queste azioni di sensibilizzazione sono essenziali sia per i giovani che per gli operatori educativi. Tenendo conto dello stadio di sviluppo in cui si trovano i giovani, il cui potenziale di trasformazione di atteggiamenti e comportamenti è particolarmente elevato, queste sessioni tendono ad aiutare nella formazione e nella comprensione del problema della violenza nelle relazioni. In altre parole, i giovani sono gli attori principali per quanto riguarda la diffusione e l’incoraggiamento delle buone pratiche in una relazione. Gli educatori sono in contatto costante con i giovani e sono un elemento estremamente efficace per lavorare con i ragazzi.
Pertanto, il messaggio che si cerca di trasmettere è che tutti noi possiamo e dobbiamo esprimere la nostra disapprovazione ogni volta che ci troviamo di fronte, direttamente o indirettamente, ad un episodio di violenza, senza mai dimenticare che tutti noi abbiamo un ruolo attivo nel denunciare questo tipo di situazione.

Version:RO

Proiectul CHEGA Mais și ENVOLVER
Proiectul CHEGA Mais și ENVOLVER sunt proiecte dezvoltate de ONGD – SOPRO. Acestea sunt proiecte de prevenire/intervenție în domeniul violenței în familie și (ne)egalității de gen, care vizează formarea tehnică a publicului care intervine în comunitate în general (copii, tineri, adulți) cu accent pe promovarea și apărarea de către aceștia a egalității de gen, combaterea violenței domestice și de gen. Aceasta rezultă din încrucișarea unui set de experiențe ale entității promotoare cu nevoile comunității.

Ținând cont de temele proiectelor, acestea sunt compuse din mai multe activități precum:
1. Acțiuni de conștientizare a comunității în general, în vederea promovării egalității de gen și a conștientizării fenomenului de Dating/Violență în familie; Instruiți comunitatea cu mai multe cunoștințe despre răspunsurile existente în acest domeniu. Promovarea diseminarii proiectului sub toate aspectele sale, sporind sesizarea publicului tinta la celelalte actiuni ale proiectelor.
Astfel, mai bine antrenează o întreagă comunitate, de la tineri până la tehnicieni.
2. Oficiul de Asistență pentru Victimele Violenței Domestice, care urmărește sesizarea unor forme mai bune de intervenție în Egalitatea de Gen și lupta împotriva Violenței de Gen; o mai mare conștientizare a cunoștințelor de sprijin pentru momentul în care a avut loc; demistificarea stereotipurilor de gen; o mai mare implicare a partenerilor, făcându-i mai activi și participativi în această problemă și promovând apropierea de victime și sprijin pentru un număr mai mare de posibilități în materie de egalitate de gen și violență în familie.
3. Sesiuni/workshop-uri de sensibilizare pe tema „Egalitatea de gen” și „Violența de gen/Dating” în context școlar, în vederea dezvoltării unor dinamici care să sensibilizeze și să împuternicească tinerii și comunitatea în general la tema violenței de gen și a importanței egalității. între femei și bărbați într-un mod activ, pedagogic și, mai ales, preventiv prin acțiuni de informare și conștientizare, dinamici de grup și ateliere. Vizând obținerea unor forme mai bune de intervenție în apărarea egalității de gen, cu un accent deosebit pe dinamica legată de violența în întâlniri; conștientizarea cunoașterii mecanismelor de sprijin în domeniul violenței în familie/Dating; demistificarea stereotipurilor și credințelor bazate pe gen; promovarea strategiilor de facilitare pentru apropierea elevilor de serviciul suport și monitorizarea cât mai multor situații.

Proiectele desfășoară mai multe sesiuni de conștientizare axate pe tema Violența în Dating, aceasta fiind o problemă importantă deoarece, potrivit unor studii, Violența în Dating nu este un fenomen rar, fiind foarte probabil, în mediul care îi înconjoară pe tineri, ca aceștia sunt sau vor fi victime sau chiar agresori. Formele de violență trec adesea neobservate și nu sunt recunoscute ca atare, deoarece sunt atât de frecvente, acceptate social și cultural. Este urgent să vorbim despre această formă de violență, deoarece impactul distructiv pe care îl are asupra victimelor și asupra unei societăți care vrea să fie incluzivă este enorm.

Cel mai recent sondaj național al UMAR (Alternative Response Women’s Union), aproape șapte din zece tineri care au participat la un studiu privind violența în întâlniri consideră că controlul sau hărțuirea în relație sunt legitime și aproape 60% au recunoscut că au fost victime ale comportamentului violent. . In conformitate cu studiul, ale cărui date sunt pentru 2020, 67% dintre tineri consideră că violența în întâlniri este legitimă, dintre care 26% consideră că controlul este legitim, 23% persecuție, 19% violență sexuală, 15% violență psihologică, 14% violență socială. rețele și 5% violență fizică.

Printre aceste aproape cinci mie tineri oameni , ale căror vârsta medie este de 15 ani, 25% constată aceasta acceptabil de insultat în timpul unei discuții , încă 35% că aceasta este acceptabil să intre retele sociale fără autorizație , 29% care poate fi presat să sărute iar 6% înțeleg chiar deşi pot împinge / plesni _ fără plecând semne .
Cu cu privire la diferențe de gen , ea este mereu pe cel parte de băieţi care cel legitimitate este mai mare , cu accent pe cel comportament „presant să aibă sex ”, în care cel legitimitate printre băieți (16%) este de patru ori mai mare decât cel de fete (4%).

Pe cel alte mana , cu referitor la victimizare indicatori , studiul UMAR arată că 58 % din tineri oameni chestionat a recunoscut că are deja suferit din întâlniri violență , 20 % recunoscând că au suferit psihologic violență , 17% pentru a avea fost victime de persecuţie sau 8% care au fost victime a violenței sexuale . The cel mai frecvent indicatori de victimizarea sunt insultătoare în timpul unei discuții (30%), interzicând din fiind sau vorbind cu prietenii (23%) sau insistent deranjant / căutând (17%). Acolo este de asemenea un gen diferență în victimizare , cu o prevalență de victime printre fete , mai ales la psihologic violență (22%), persecuție (19%) sau control (15%).

Astfel, aceste sesiuni de conștientizare sunt esențiale atât pentru tineri, cât și pentru agenții educaționali. Tinand cont de stadiul de dezvoltare in care se afla tinerii, al caror potential de transformare a atitudinilor si comportamentelor sunt deosebit de ridicate, aceste sesiuni tind să ajute la instruirea și înțelegerea acestei probleme, care este violența în întâlniri. Cu alte cuvinte, tinerii sunt principalii agenți în ceea ce privește diseminarea și încurajarea bunelor practici într-o relație. În ceea ce privește agenții educaționali, aceștia sunt în contact permanent cu tinerii și reprezintă un mijloc extrem de eficient de lucru cu tinerii, dobândind cu aceste sesiuni o cunoaștere mai amplă a răspunsurilor existente la acest fenomen, astfel încât aceștia să poată interveni corespunzător și eficient.
Astfel, mesajul pe care se încearcă să-l transmită este că toți putem și trebuie să ne exprimăm dezaprobarea ori de câte ori ne confruntăm direct sau indirect cu o situație de violență, fără a uita niciodată că toți avem un rol activ în denunțarea acestui tip de situație.

Version: PT

Apoio online para jovens em risco

O projeto CHEGA Mais e ENVOLVER, são projetos desenvolvidos pela ONGD – SOPRO. Trata-se de projetos de prevenção/intervenção em Namoro/Violência Doméstica e (Des)Igualdade de Género, que visam a formação técnica de públicos que intervêm na comunidade em geral (crianças, jovens, adultos) com foco na sua promoção e defesa do Género. Igualdade, Combate à Violência Doméstica e de Género. Resulta do cruzamento de um conjunto de experiências da entidade promotora com as necessidades da comunidade.

Tendo em conta os temas dos projetos, estes são compostos por várias atividades como:

  1. Acções de sensibilização da comunidade em geral, com vista à promoção da Igualdade de Género e sensibilização para o fenómeno do Namoro/Violência Doméstica; Instruir a comunidade com maior conhecimento sobre as respostas existentes nesta área. Promovendo a divulgação do projeto em todas as suas vertentes, potencializando o encaminhamento do público-alvo para as demais ações dos projetos. Assim, formar melhor toda uma comunidade, desde jovens a técnicos.
  2. Gabinete de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica, visando a notificação de melhores formas de intervenção na Igualdade de Género e no combate à Violência de Género; maior consciência do conhecimento de suporte para quando ele ocorreu; desmistificar os estereótipos de gênero; maior envolvimento dos parceiros, tornando-os mais ativos e participativos nesta questão e promovendo a proximidade das vítimas e o apoio a um maior número de possibilidades em matéria de Igualdade de Género e Violência Doméstica.
  3. Sessões/Oficinas de Sensibilização sobre “Igualdade de Género” e “Violência de Género/Namoro” em contexto escolar, com vista a desenvolver dinâmicas que sensibilizem e empoderem os jovens e a comunidade em geral para o tema da Violência de Género e a importância da Igualdade entre as mulheres e homens em de forma ativa, pedagógica e, sobretudo, preventiva, por meio de ações de informação e conscientização, dinâmicas de grupo e oficinas. Visando obter melhores formas de intervenção na defesa da Igualdade de Género, com especial enfoque nas dinâmicas relacionadas com a Violência no Namoro; sensibilização para o conhecimento dos mecanismos de apoio na área da Violência Doméstica/Namoro; desmistificar estereótipos e crenças de gênero; promoção de estratégias facilitadoras para aproximar os alunos do serviço de apoio e acompanhar o maior número de situações possível.

Os Projetos realizam várias sessões de sensibilização com foco no tema Violência no Namoro, esta é uma questão importante porque, segundo alguns estudos, a Violência no Namoro não é um fenómeno raro, sendo muito provável, no meio que envolve os jovens, que eles são ou serão vítimas ou mesmo agressores. As formas de violência muitas vezes passam despercebidas e não são reconhecidas como tal, por serem tão frequentes, social e culturalmente aceitas. É urgente falar sobre esta forma de violência, pois o impacto destrutivo que tem nas vítimas e numa sociedade que quer ser inclusiva é enorme.

Na mais recente pesquisa nacional da UMAR (Alternative Response Women’s Union), quase sete em cada dez jovens que participaram de um estudo sobre violência no namoro consideram legítimo o controle ou assédio no relacionamento e quase 60% admitiram ter sido vítimas de comportamento violento . Segundo o estudo, cujos dados são de 2020, 67% dos jovens consideram legítima a violência no namoro, dos quais 26% consideram legítimo o controle, 23% a perseguição, 19% a violência sexual, 15% a violência psicológica, 14% a violência por redes sociais e 5% à violência física.

Entre esses quase cinco mil jovens, cuja idade média é de 15 anos, 25% acham aceitável insultar durante uma discussão, outros 35% que é aceitável entrar nas redes sociais sem autorização, 29% que podem ser pressionados a beijar e 6% entendem mesmo que eles possam empurrar/tapear sem deixar marcas.

No que diz respeito às diferenças por sexo, é sempre por parte dos rapazes que a legitimidade é maior, com destaque para o comportamento “pressionar para fazer sexo”, em que a legitimidade entre os rapazes (16%) é quatro vezes superior à dos rapazes. meninas (4%).

Por outro lado, no que diz respeito aos indicadores de vitimização, o estudo UMAR mostra que 58% dos jovens inquiridos admitiram já ter sofrido violência no namoro, sendo que 20% admitiram ter sofrido violência psicológica, 17% terem sido vítimas de perseguição ou 8% que foram vítimas de violência sexual. Os indicadores mais frequentes de vitimização são insultar durante uma discussão (30%), proibir de estar ou conversar com amigos (23%) ou incomodar/procurar insistentemente (17%). Há também uma diferença de gênero na vitimização, com prevalência de vítimas entre as meninas, principalmente na violência psicológica (22%), perseguição (19%) ou controle (15%).

Assim, estas sessões de sensibilização são essenciais tanto para os jovens como para os agentes educativos. Tendo em conta a fase de desenvolvimento em que se encontram os jovens, cujo potencial de transformação de atitudes e comportamentos é particularmente elevado, estas sessões tendem a ajudar na formação e compreensão desta temática, que é a Violência no Namoro. Ou seja, os jovens são os principais agentes no que diz respeito à divulgação e incentivo de boas práticas de relacionamento. Quanto aos agentes educativos, estão em contacto permanente com os jovens e são um meio extremamente eficaz de trabalhar com os jovens, adquirindo com estas sessões um conhecimento mais alargado das respostas existentes a este fenómeno, para que possam intervir de forma adequada e eficaz.

Assim, a mensagem que se tenta transmitir é que todos podemos e devemos manifestar a nossa desaprovação sempre que nos deparamos directa ou indirectamente com uma situação de violência, não esquecendo que todos temos um papel activo na denúncia deste tipo de situações.

Version: EL

Διαδικτυακή υποστήριξη για νέους σε κίνδυνο

Τα έργα CHEGA Mais και ENVOLVER, είναι έργα που αναπτύχθηκαν από την ONGD – SOPRO. Πρόκειται για έργα πρόληψης/παρέμβασης στη βία κατά των ραντεβού/την ενδοοικογενειακή βία και στην (Αν)Ισότητα των Φύλων, με στόχο την τεχνική κατάρτιση του κοινού που παρεμβαίνει στην κοινότητα γενικότερα (παιδιά, νέοι, ενήλικες) με έμφαση στην προώθηση και υπεράσπιση της Ισότητας των Φύλων, την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Προκύπτει από τη διασταύρωση ενός συνόλου εμπειριών του φορέα προώθησης με τις ανάγκες της κοινότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα των έργων, αυτά αποτελούνται από διάφορες δραστηριότητες όπως:

  1. Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας γενικότερα, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της βίας κατά του ραντεβού/της ενδοοικογενειακής βίας. Προώθηση της διάδοσης του έργου σε όλες τις πτυχές του, ενισχύοντας την παραπομπή του κοινού-στόχου στις άλλες δράσεις των έργων. Έτσι, καλύτερη κατάρτιση μιας ολόκληρης κοινότητας, από τους νέους μέχρι τους τεχνικούς.
  2. Γραφείο βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, επιδιώκοντας την κοινοποίηση καλύτερων μορφών παρέμβασης στην Ισότητα των Φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας- μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη της γνώσης όταν αυτή εκδηλώνεται- απομυθοποίηση των στερεοτύπων των φύλων- μεγαλύτερη συμμετοχή των εταίρων, καθιστώντας τους πιο ενεργούς και συμμετοχικούς στο θέμα αυτό και προωθώντας την εγγύτητα στα θύματα και την υποστήριξη μεγαλύτερου αριθμού δυνατοτήτων σε θέματα Ισότητας των Φύλων και Ενδοοικογενειακής Βίας.
  3. Συνεδρίες ευαισθητοποίησης/εργαστήρια για την “Ισότητα των Φύλων” και την “Έμφυλη Βία/Ραντεβού” στο σχολικό πλαίσιο, με σκοπό την ανάπτυξη δυναμικής που θα ευαισθητοποιεί και θα ενδυναμώνει τους νέους και την κοινότητα γενικότερα στο θέμα της Έμφυλης Βίας και τη σημασία της Ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με ενεργό, παιδαγωγικό και, κυρίως, προληπτικό τρόπο μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ομαδικών δυναμικών και εργαστηρίων. Με στόχο την απόκτηση καλύτερων μορφών παρέμβασης για την υπεράσπιση της Ισότητας των Φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική που σχετίζεται με τη βία στα ραντεβού- ευαισθητοποίηση στη γνώση των μηχανισμών υποστήριξης στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας/των ραντεβού- απομυθοποίηση των στερεοτύπων και των πεποιθήσεων που βασίζονται στο φύλο- προώθηση στρατηγικών διευκόλυνσης για να έρθουν οι μαθητές πιο κοντά στην υπηρεσία υποστήριξης και παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων καταστάσεων.

Τα Προγράμματα διεξάγουν αρκετές συνεδρίες ευαισθητοποίησης με επίκεντρο το θέμα της βίας στα ραντεβού, ένα σημαντικό θέμα, διότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η βία στα ραντεβού δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, καθώς είναι πολύ πιθανό, στο περιβάλλον που περιβάλλει τους νέους, να είναι ή να γίνουν θύματα ή ακόμη και θύτες. Οι μορφές βίας συχνά περνούν απαρατήρητες και δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιες, επειδή είναι τόσο συχνές, κοινωνικά και πολιτισμικά αποδεκτές. Είναι επείγον να μιλήσουμε για αυτή τη μορφή βίας, καθώς οι καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στα θύματα και σε μια κοινωνία που θέλει να είναι χωρίς αποκλεισμούς είναι τεράστιες.

Στην πιο πρόσφατη εθνική έρευνα της UMAR (Ένωση Γυναικών Εναλλακτικής Απόκρισης), σχεδόν επτά στους δέκα νέους που συμμετείχαν σε μελέτη για τη βία κατά τη διάρκεια γνωριμιών θεωρούν νόμιμο τον έλεγχο ή την παρενόχληση στη σχέση και σχεδόν το 60% παραδέχτηκε ότι έχει πέσει θύμα βίαιης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το

σύμφωνα με τη μελέτη, τα στοιχεία της οποίας αφορούν το 2020, το 67% των νέων θεωρούν νόμιμη τη βία κατά των γνωριμιών, εκ των οποίων το 26% θεωρούν νόμιμο τον έλεγχο, το 23% την καταδίωξη, το 19% τη σεξουαλική βία, το 15% την ψυχολογική βία, το 14% τη βία μέσω κοινωνικών δικτύων και το 5% τη σωματική βία.

Μεταξύ αυτών των σχεδόν πέντε χιλιάδων νέων, των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 15 έτη, το 25% θεωρεί αποδεκτό να προσβάλλουν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ένα άλλο 35% ότι είναι αποδεκτό να εισέρχονται στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς άδεια, το 29% που μπορεί να πιεστεί για να φιλήσει και το 6% καταλαβαίνει ακόμη και αν μπορεί να σπρώξει/χαστουκίσει χωρίς να αφήσει σημάδια.

Όσον αφορά τις διαφορές ανά φύλο, η νομιμοποίηση είναι πάντα μεγαλύτερη από την πλευρά των αγοριών, με έμφαση στη συμπεριφορά “πιέζοντας να κάνουν σεξ”, στην οποία η νομιμοποίηση μεταξύ των αγοριών (16%) είναι τετραπλάσια από εκείνη των κοριτσιών (4%).

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τους δείκτες θυματοποίησης, η μελέτη UMAR δείχνει ότι το 58% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχθηκαν ότι έχουν ήδη υποστεί βία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, ενώ το 20% παραδέχθηκαν ότι έχουν υποστεί ψυχολογική βία, το 17% ότι έχουν πέσει θύματα καταδίωξης ή το 8% ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Οι συχνότεροι δείκτες θυματοποίησης είναι η προσβολή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (30%), η απαγόρευση να είναι ή να μιλάει με φίλους (23%) ή η επίμονη ενόχληση/αναζήτηση (17%). Υπάρχει επίσης διαφορά φύλου στη θυματοποίηση, με επικράτηση των θυμάτων μεταξύ των κοριτσιών, ιδίως στην ψυχολογική βία (22%), την καταδίωξη (19%) ή τον έλεγχο (15%).

Συνεπώς, αυτές οι συνεδρίες ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητες τόσο για τους νέους όσο και για τους εκπαιδευτικούς φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται οι νέοι, των οποίων οι δυνατότητες μετασχηματισμού των στάσεων και των συμπεριφορών είναι ιδιαίτερα υψηλές, οι συνεδρίες αυτές τείνουν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και την κατανόηση αυτού του θέματος, το οποίο είναι η Βία στο Ραντεβού. Με άλλα λόγια, οι νέοι είναι οι κύριοι παράγοντες όσον αφορά τη διάδοση και την ενθάρρυνση των καλών πρακτικών σε μια σχέση. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς παράγοντες, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους νέους και αποτελούν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο εργασίας με τους νέους, αποκτώντας με αυτές τις συνεδρίες μια ευρύτερη γνώση των υφιστάμενων αντιδράσεων σε αυτό το φαινόμενο, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν σωστά και αποτελεσματικά.

Έτσι, το μήνυμα που επιχειρείται να μεταδοθεί είναι ότι όλοι μας μπορούμε και πρέπει να εκφράζουμε την αποδοκιμασία μας κάθε φορά που ερχόμαστε άμεσα ή έμμεσα αντιμέτωποι με μια κατάσταση βίας, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε ότι όλοι μας έχουμε ενεργό ρόλο στην καταγγελία τέτοιου είδους καταστάσεων.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *