Peter Punk

Fundacja po Drugie directs its projects for excluded people and disadvantaged groups also to cultural areas. In cooperation with 2 other organizations – Serduszko dla Dzieci and Caritas of the Archdiocese of Warsaw, the theater performance of Piotr Punk was developed. The story, based on the canvas of Peter Pan, tells about the need to have one’s own place, looking for relationships and belonging, growing up and the need to be a child. This experience was not easy for people struggling with a crisis, life problems, difficulties that arise every day.

The performance showed the participants that changes can also be made through art. It gave them a sense of self-esteem and agency, and allowed them to change the perspective on their own situation.

The performance was tutored by two actresses: Zuza Gaińska and Małgorzata Lewińska. The initial stage of the work consisted in a series of workshops during which participants could test themselves in various artistic forms, worked on voice emission, learned about the possibilities of working with their own body, learned to cooperate and overcome the fear of public speaking. The actors mastered the issues and put a lot of emotion and effort into their work.

Thanks to the cooperation with the Vzoor company, the actors received the costumes. The performance has been staged several times in large Warsaw theaters: Lalka, Dramatyczny, Cinema Atlantic and Stacja Falenica. Professional lighting, sound, the possibility of being behind the scenes of important places in the cultural life of Warsaw – these are unforgettable experiences for artists. After the performances, the full audience had the opportunity to talk about the project.

The aim of the activity was to strengthen the will to change and acquire new social skills of the project participants.

Location : Warsaw, Poland

Date: March, 2022

 

Piotruś PUNK

Fundacja po Drugie kieruje swoje projekty do osób wykluczonych i grup defaworyzowanych również w obszarze kultury. We współpracy z 2 innymi organizacjami – Serduszko dla Dzieci oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, opracowano spektakl teatralny Piotruś Punk. Historia oparta na  kanwie Piotrusia Pana, opowiada o potrzebie posiadania własnego miejsca, poszukiwaniu relacji i przynależności, dorastaniu i potrzebie bycia dzieckiem. To doświadczenie nie było łatwe dla osób zmagających się z kryzysem, życiowymi problemami, trudnościami pojawiającymi się każdego dnia.

Spektakl pokazał uczestnikom, że poprzez sztukę również można dokonać zmian. Dał poczucie własnej wartości, sprawstwa i dał możliwość zmiany perspektywy spojrzenia na własną sytuację.

Nad realizacją przedstawienia czuwały dwie aktorki: Zuza Gaińska i Małgorzata Lewińska.   Początkowy etap prac polegał na serii warsztatów, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić się w różnych formach artystycznych, pracowali nad emisją głosu, poznawali możliwości pracy z własnym ciałem, uczyli się współpracy oraz przełamywali lęk przed wystąpieniami publicznymi. Aktorzy opanowali kwestie oraz włożyli w swoją pracę wiele emocji i wysiłku.

Dzięki współpracy z firmą Vzoor aktorzy otrzymali kostiumy. Spektakl był wystawiany kilkukrotnie w dużych warszawskich teatrach Lalka, Dramatyczny, Kinie Atlantic oraz Stacji Falenica. Profesjonalne oświetlenie, nagłośnienie, możliwość przebywania za kulisami ważnych miejsc w życiu kulturalnym Warszawy – to wrażenia niezapomniane dla artystów. Pełna widownia po przedstawieniach miała możliwość rozmowy na temat projektu.

Celem działania było wzmocnienie chęci nad zmianą i zdobycie nowych umiejętności społecznych uczestników projektu.

 

Want to see more about our Erasmus events?

CLICK to see how our Erasmus events support participants increase knowledge and skills.

Build confidence | Recognize own abilities | Broaden horizons