GP99 Learning in later life

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Learning in Later Life

Country

Cyprus

Implemented by

Learning in later life providing an intergenerational context: stimulate and motivate educational staff to organize, moderate and facilitate later life learning. It makes them familiar working with senior citizens and older people and in creating intergenerational and intercultural learning settings

Competences enhanced and general benefits

It offers knowledge and methodological skills for learning in later life. Will focus on:

 • The value of learning/key competences in later life
 • The creation of sustainable learning environment
 • The creation of meeting place for young and old
 • Training in active citizenship
 • Training of self reliability
 • Organization and facilitation of self-financing learning activities

An increased awareness of some of the key issues facing older learners to assist those who teach and work with them to better organize and deliver relevant educational opportunities. A greater awareness of the barriers to learning faced by the majority of older people in Europe to help teachers/trainers overcome those barriers.

Type

Workshop

Target groups involved

Seniors, academics, students, researchers in andragogy

Adult learning networks & organisations

Description

The training course will build on the experience of the delegates attending to help us all to become better teachers, facilitators and managers. The team of trainers will encourage and stimulate participants to reflect on their own experiences, learn from colleagues and return home with fresh contacts and renew confidence and competence. The course is geared for those with considerable experience in later life in diverse settings as well to those relatively new in the discipline. For those who have attended any of the Cyprus seminars the last 5-6 years, this training programme will be particularly invaluable in allowing further reflection, evaluation and sharing on how those participants utilized and benefited from the training. The breath of the experienced and interests represented in the seminars are a key strength which allows all participants-trainees and trainers to learn from the utilize.

Materials and human resources

Training programme

Key stakeholders

Seniors, academics, students, researchers in andragogy Adult learning networks & organisations

Application level

Local

Resources

Learning in later life providing an intergenerational context

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Aprender en la tercera edad

País

Chipre

Ejecutado por

Aprendizaje en la vida adulta proporcionando un contexto intergeneracional: estimula y motiva al personal educativo a organizar, moderar y facilitar el aprendizaje en la vida adulta. Familiarización del trabajo con personas mayores y de la creación de contextos de aprendizaje intergeneracional e intercultural.

Competencias mejoradas y beneficios generales

Ofrece conocimientos y habilidades metodológicas para el aprendizaje en la edad adulta. Se centrará en:

 • El valor del aprendizaje/las competencias clave en la edad adulta
 • Creación de un entorno de aprendizaje sostenible
 • La creación de un lugar de encuentro para jóvenes y mayores
 • Formación en ciudadanía activa
 • Formación de la autoconfianza
 • Organización y facilitación de actividades de aprendizaje autofinanciadas

Un mayor conocimiento de algunos de los problemas clave a los que se enfrentan los alumnos mayores para ayudar a quienes les enseñan y trabajan con ellos a organizar e impartir mejor las oportunidades educativas pertinentes. Un mayor conocimiento de las barreras al aprendizaje a las que se enfrenta la mayoría de las personas mayores en Europa para ayudar a los profesores/formadores a superar dichas barreras.

Tipo

Taller

Grupos destinatarios

Seniors, académicos, estudiantes, investigadores en andragogía

Redes y organizaciones de aprendizaje de adultos

Descripción

El curso de formación se basará en la experiencia de los delegados asistentes para ayudarnos a todos a ser mejores profesores, facilitadores y gestores. El equipo de formadores animará y estimulará a los participantes a reflexionar sobre sus propias experiencias, aprender de sus colegas y volver a casa con nuevos contactos y renovar la confianza y la competencia. El curso está dirigido a aquellos con considerable experiencia en la vida posterior en diversos entornos, así como a aquellos relativamente nuevos en la disciplina. Para aquellos que han asistido a cualquiera de los seminarios de Chipre en los últimos 5-6 años, este programa de formación será particularmente valioso para permitir una mayor reflexión, evaluación y puesta en común sobre cómo los participantes utilizaron y se beneficiaron de la formación. El aliento de la experiencia y los intereses representados en los seminarios son un punto fuerte clave que permite a todos los participantes-aprendices y formadores aprender de la utilización.

Materiales y recursos humanos

Programa de formación

Principales interesados

Mayores, académicos, estudiantes, investigadores en andragogía, redes y organizaciones de aprendizaje de adultos

Nivel de aplicación

Local

Recursos

Aprendizaje en la tercera edad en un contexto intergeneracional

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Învățarea la vârsta a treia

Țara

Cipru

Implementat de

Învățarea la vârsta a treia într-un context intergenerațional: stimularea și motivarea personalului educațional pentru a organiza, modera și facilita învățarea la vârsta a treia. Îi familiarizează cu lucrul cu persoanele în vârstă și cu persoanele în vârstă și cu crearea de contexte de învățare intergeneraționale și interculturale.

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Oferă cunoștințe și abilități metodologice pentru a învăța la vârste mai înaintate. Se va axa pe:

 • Valoarea învățării/competențelor-cheie la vârste mai înaintate
 • Crearea unui mediu de învățare durabil
 • Crearea unui loc de întâlnire pentru tineri și bătrâni
 • Formare în domeniul cetățeniei active
 • Formarea de încredere în sine
 • Organizarea și facilitarea de activități de învățare autofinanțate

O mai mare conștientizare a unora dintre problemele cheie cu care se confruntă elevii mai în vârstă pentru a-i ajuta pe cei care predau și lucrează cu ei să organizeze și să ofere oportunități educaționale relevante. O mai mare conștientizare a barierelor în calea învățării cu care se confruntă majoritatea persoanelor în vârstă din Europa pentru a ajuta profesorii/formatorii să depășească aceste bariere.

Tip

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

Seniori, cadre universitare, studenți, cercetători în andragogie

Rețele și organizații de învățare a adulților

Descriere

Cursul de formare se va baza pe experiența delegaților prezenți pentru a ne ajuta pe toți să devenim profesori, facilitatori și manageri mai buni. Echipa de formatori va încuraja și stimula participanții să reflecteze asupra propriilor experiențe, să învețe de la colegi și să se întoarcă acasă cu contacte noi și cu o încredere și competență reînnoite. Cursul se adresează atât celor care au o experiență considerabilă în domeniul vieții ulterioare în diverse medii, cât și celor relativ noi în această disciplină. Pentru cei care au participat la oricare dintre seminariile din Cipru în ultimii 5-6 ani, acest program de formare va fi deosebit de valoros, permițând o reflecție, o evaluare și un schimb de informații suplimentare cu privire la modul în care participanții au folosit și au beneficiat de formare. Suflul de experiență și interesele reprezentate în cadrul seminariilor reprezintă un punct forte cheie care permite tuturor participanților – cursanți și formatori – să învețe din utilizare.

Materiale și resurse umane

Program de formare

Principalele părți interesate

Seniori, cadre universitare, studenți, cercetători în andragogie Rețele și organizații de învățare a adulților

Nivelul aplicației

Local

Resurse

Învățarea la vârsta a doua oferind un context intergenerațional

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Nauka w późniejszym okresie życia

Kraj

Cypr

Realizowane przez

Uczenie się w późniejszym życiu w kontekście międzypokoleniowym: stymuluje i motywuje pracowników oświaty do organizowania, moderowania i ułatwiania uczenia się w późniejszym życiu. Zaznajamia ich z pracą z seniorami i osobami starszymi oraz z tworzeniem międzypokoleniowych i międzykulturowych środowisk uczenia się.

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Oferuje wiedzę i umiejętności metodyczne w zakresie uczenia się w późniejszym życiu. Skupi się na:

 • Wartość uczenia się/kompetencji kluczowych w późniejszym życiu.
 • Tworzenie zrównoważonego środowiska uczenia się.
 • Stworzenie miejsca spotkań dla młodych i starszych.
 • Szkolenie w zakresie aktywnego obywatelstwa.
 • Trening wiarygodności własnej.
 • Organizacja i facylitacja samofinansujących się działań edukacyjnych.

Zwiększenie świadomości niektórych kluczowych problemów, z jakimi borykają się starsze osoby uczące się, aby pomóc tym, którzy uczą i pracują z nimi, lepiej zorganizować i zapewnić odpowiednie możliwości edukacyjne. Większa świadomość barier w uczeniu się, na jakie napotyka większość osób starszych w Europie, aby pomóc nauczycielom/instruktorom w pokonywaniu tych barier.

Typ

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy, pracownicy naukowi, studenci, badacze andragogiki

Sieci i organizacje kształcenia dorosłych

Opis

Kurs szkoleniowy będzie bazował na doświadczeniach uczestników, aby pomóc nam wszystkim stać się lepszymi nauczycielami, moderatorami i menedżerami. Zespół trenerów będzie zachęcał i stymulował uczestników do refleksji nad własnymi doświadczeniami, uczenia się od kolegów i wracania do domu z nowymi kontaktami i odnowioną pewnością siebie i kompetencjami. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób z dużym doświadczeniem w późniejszym życiu w różnych środowiskach, jak i dla osób stosunkowo nowych w tej dyscyplinie. Dla tych, którzy uczestniczyli w którymś z cypryjskich seminariów w ciągu ostatnich 5-6 lat, ten program szkoleniowy będzie szczególnie nieoceniony, gdyż pozwoli na dalszą refleksję, ocenę i podzielenie się tym, jak uczestnicy wykorzystali i skorzystali ze szkolenia. Oddech doświadczonych i reprezentowanych w seminariach interesów jest kluczową siłą, która pozwala wszystkim uczestnikom – kursantom i trenerom uczyć się od wykorzystania.

Materiały i zasoby ludzkie

Program szkolenia

Kluczowi interesariusze

Seniorzy, naukowcy, studenci, badacze andragogiki Sieci i organizacje kształcenia dorosłych

Poziom aplikacji

Lokalnie

Zasoby

Uczenie się w późniejszym okresie życia w kontekście międzypokoleniowym

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Μάθηση στη μετέπειτα ζωή

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

Μάθηση στη μετέπειτα ζωή παρέχοντας ένα διαγενεακό πλαίσιο: τόνωση και παρακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού να οργανώσει, να μετριάσει και να διευκολύνει τη μάθηση στη μετέπειτα ζωή. Τους εξοικειώνει με την εργασία με ηλικιωμένους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και με τη δημιουργία διαγενεακών και διαπολιτισμικών πλαισίων μάθησης

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Προσφέρει γνώσεις και μεθοδολογικές δεξιότητες για τη μάθηση στη μετέπειτα ζωή. Το μάθημα θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της γνώσης και θα επικεντρωθεί στην:

 • αξία της μάθησης/των βασικών ικανοτήτων στη μετέπειτα ζωή
 • δημιουργία βιώσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος
 • δημιουργία τόπου συνάντησης για μικρούς και μεγάλους
 • εκπαίδευση στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη
 • ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
 • οργάνωση και διευκόλυνση αυτοχρηματοδοτούμενων μαθησιακών δραστηριοτήτων

Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μαθητές, ώστε να βοηθηθούν όσοι διδάσκουν και εργάζονται μαζί τους να οργανώσουν και να προσφέρουν καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των ηλικιωμένων στην Ευρώπη, ώστε να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια.

Τύπος

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές της ανδραγωγικής

Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα βασιστεί στην εμπειρία των συμμετεχόντων και θα μας βοηθήσει όλους να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι, διευκολυντές και διαχειριστές. Η ομάδα των εκπαιδευτών θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους εμπειρίες, να μάθουν από τους συναδέλφους τους και να επιστρέψουν στο σπίτι τους με νέες επαφές και να ανανεώσουν την αυτοπεποίθηση και τις ικανότητές τους. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν σημαντική εμπειρία στην μετέπειτα ζωή σε διάφορα περιβάλλοντα, καθώς και σε όσους είναι σχετικά νέοι στον κλάδο. Για όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα σεμινάρια της Κύπρου τα τελευταία 5-6 χρόνια, αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, καθώς θα επιτρέψει τον περαιτέρω προβληματισμό, την αξιολόγηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν και επωφελήθηκαν από την εκπαίδευση. Η πνοή των έμπειρων και τα συμφέροντα που εκπροσωπούνται στα σεμινάρια είναι ένα βασικό πλεονέκτημα που επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες-εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να μάθουν από την αξιοποίηση.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Πρόγραμμα κατάρτισης

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ηλικιωμένοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, ερευνητές στην ανδραγωγική Δίκτυα και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Πόροι

Μάθηση στην τρίτη ηλικία, παρέχοντας ένα διαγενεακό πλαίσιο

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629