GP96 The truth is different

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Fake News – The truth is different

Country

Poland

Competences enhanced and general benefits

Media education, critical thinking

Type

Workshop

Target groups involved

SENIORS and their educators

Description

 1. Counteracting disinformation and media education. The ability to critically analyze a text is especially important now – when the Internet has become the main source of information – also for seniors. Fake news on the Internet continues to grow because critical thinking is too rarely used. Seniors are easy targets for fake news and Internet scammers.
 2. The workshops will be conducted remotely via the ZOOM platform by two trainers who will work alternately and take care of the atmosphere of the meetings and the needs of the participants. At the beginning of the workshop, an ex-ante survey with 5 closed questions will be carried out with a request to select one correct answer, the same content, the ex-post survey will be carried out at the end of the training.
 3. Various forms of work will be used during the workshops – mini-lecture, moderated discussion, brainstorming, presentation with photos and films, website review with examples. Interactive tools will also be used – such as “chat”, “reactions”, working together on a document using, for example, “jamboard” on Google.
 4. The class will be divided into 2 parts: we foresee a homework assignment so that participants find and analyze examples of disinformation on the Internet, and then briefly present these examples in the second part of the workshop.

Materials and human resources

Internet access

Key stakeholders

Senior organizations

Application level

Organizational

Local

Resources

The amount of false information will increase. “More and more often we live in subjective bubbles”

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Fake News – La verdad es otra

País

Polonia

Competencias mejoradas y beneficios generales

Educación mediática, pensamiento crítico

Tipo

Taller

Grupos destinatarios

SENIORS y sus educadores

Descripción

 1. Contrarrestar la desinformación y la educación mediática. La capacidad de analizar críticamente un texto es especialmente importante ahora, cuando Internet se ha convertido en la principal fuente de información, también para las personas mayores. Las noticias falsas en Internet siguen creciendo porque el pensamiento crítico se utiliza demasiado poco. Las personas mayores son un blanco fácil para las noticias falsas y los estafadores de Internet.
 2. Los talleres serán impartidos a distancia a través de la plataforma ZOOM por dos formadores que trabajarán alternativamente y cuidarán el ambiente de las reuniones y las necesidades de los participantes. Al principio del taller, se realizará una encuesta ex ante con 5 preguntas cerradas con la petición de seleccionar una respuesta correcta, el mismo contenido, la encuesta ex post se llevará a cabo al final de la formación.
 3. Durante los talleres se utilizarán diversas formas de trabajo: miniconferencias, debates moderados, lluvias de ideas, presentaciones con fotos y películas, revisión de páginas web con ejemplos. También se utilizarán herramientas interactivas como “chat”, “reacciones”, trabajo conjunto en un documento utilizando, por ejemplo, “jamboard” en Google.
 4. La clase se dividirá en 2 partes: prevemos una tarea para que los participantes encuentren y analicen ejemplos de desinformación en Internet, y luego presenten brevemente estos ejemplos en la segunda parte del taller.

Materiales y recursos humanos

Acceso a Internet

Principales interesados

Organizaciones de mayores

Nivel de aplicación

Organización

Local

Recursos

La cantidad de información falsa aumentará. “Cada vez más a menudo vivimos en burbujas subjetivas”

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Fake News – Adevărul este diferit

Țara

Polonia

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Educație media, gândire critică

Tip

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

SENIORS și educatorii lor

Descriere

 1. Combaterea dezinformării și educația mediatică. Capacitatea de a analiza critic un text este deosebit de importantă acum – când internetul a devenit principala sursă de informare – și pentru persoanele în vârstă. Știrile false de pe internet continuă să crească pentru că gândirea critică este prea puțin folosită. Persoanele în vârstă sunt ținte ușoare pentru știrile false și pentru escrocii de pe internet.
 2. Atelierele vor fi conduse de la distanță prin intermediul platformei ZOOM de către doi formatori care vor lucra alternativ și vor avea grijă de atmosfera întâlnirilor și de nevoile participanților. La începutul atelierului, se va realiza un sondaj ex-ante cu 5 întrebări închise, cu solicitarea de a selecta un singur răspuns corect, același conținut, sondajul ex-post va fi realizat la finalul formării.
 3. În cadrul atelierelor vor fi utilizate diferite forme de lucru – mini-prelegere, discuție moderată, brainstorming, prezentare cu fotografii și filme, revizuire a site-ului web cu exemple. De asemenea, vor fi utilizate instrumente interactive – cum ar fi “chat”, “reacții”, lucrul împreună la un document folosind, de exemplu, “jamboard” de pe Google.
 4. Clasa va fi împărțită în 2 părți: vom prevedea o temă pentru acasă, astfel încât participanții să găsească și să analizeze exemple de dezinformare pe internet, iar apoi să prezinte pe scurt aceste exemple în a doua parte a atelierului.

Materiale și resurse umane

Acces la internet

Principalele părți interesate

Organizații de seniori

Nivelul aplicației

Organizațional

Local

Resurse

Cantitatea de informații false va crește. “Din ce în ce mai des trăim în bule subiective”

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Fake News – Prawda jest inna

Kraj

Polska

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Edukacja medialna, myślenie krytyczne

Typ

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

SENIORZY i ich wychowawcy

Opis

 1. Przeciwdziałanie dezinformacji i edukacja medialna. Umiejętność krytycznej analizy tekstu jest szczególnie ważna teraz – gdy Internet stał się głównym źródłem informacji – także dla seniorów. Fake newsów w Internecie wciąż przybywa, ponieważ krytyczne myślenie jest zbyt rzadko stosowane. Seniorzy są łatwym celem dla fake newsów i internetowych oszustów.
 2. Warsztaty będą prowadzone zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM przez dwóch trenerów, którzy będą pracować naprzemiennie i dbać o atmosferę spotkań i potrzeby uczestników. Na początku warsztatów zostanie przeprowadzona ankieta ex ante z 5 pytaniami zamkniętymi z prośbą o wybranie jednej poprawnej odpowiedzi, tej samej treści, ankieta ex post zostanie przeprowadzona na zakończenie szkolenia.
 3. Podczas warsztatów stosowane będą różne formy pracy – mini wykład, dyskusja moderowana, burza mózgów, prezentacja ze zdjęciami i filmami, przegląd stron internetowych z przykładami. Wykorzystane zostaną również narzędzia interaktywne – takie jak “chat”, “reakcje”, wspólna praca nad dokumentem z wykorzystaniem np. “jamboard” w Google.
 4. Zajęcia będą podzielone na 2 części: przewidujemy zadanie domowe, aby uczestnicy znaleźli i przeanalizowali przykłady dezinformacji w Internecie, a następnie krótko zaprezentowali te przykłady w drugiej części warsztatów.

Materiały i zasoby ludzkie

Dostęp do Internetu

Kluczowi interesariusze

Organizacje seniorskie

Poziom aplikacji

Organizacyjne

Lokalnie

Zasoby

Ilość fałszywych informacji będzie rosła. “Coraz częściej żyjemy w subiektywnych bańkach”

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Fake News – Η αλήθεια είναι διαφορετική

Χώρα

Πολωνία

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης, κριτική σκέψη

Τύπος

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

SENIORS και οι εκπαιδευτές τους

Περιγραφή

 1. Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης. Η ικανότητα κριτικής ανάλυσης ενός κειμένου είναι ιδιαίτερα σημαντική σήμερα – που το Διαδίκτυο έχει γίνει η κύρια πηγή πληροφόρησης – και για τους ηλικιωμένους. Οι ψευδείς ειδήσεις στο Διαδίκτυο συνεχίζουν να αυξάνονται επειδή η κριτική σκέψη χρησιμοποιείται πολύ σπάνια. Οι ηλικιωμένοι είναι εύκολος στόχος για τις ψευδείς ειδήσεις και τους απατεώνες του Διαδικτύου.
 2. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM από δύο εκπαιδευτές που θα εργάζονται εναλλάξ και θα φροντίζουν για την ατμόσφαιρα των συναντήσεων και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Στην αρχή του εργαστηρίου, θα διεξαχθεί μια εκ των προτέρων έρευνα με 5 κλειστές ερωτήσεις με την παράκληση να επιλέξουν μία σωστή απάντηση, ίδιου περιεχομένου, η εκ των υστέρων έρευνα θα διεξαχθεί στο τέλος της κατάρτισης.
 3. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές εργασίας – μίνι-διάλεξη, συντονισμένη συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, παρουσίαση με φωτογραφίες και ταινίες, ανασκόπηση ιστοτόπου με παραδείγματα. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης διαδραστικά εργαλεία – όπως “συνομιλία”, “αντιδράσεις”, εργασία από κοινού σε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το “jamboard” της Google.
 4. Το μάθημα θα χωριστεί σε 2 μέρη: προβλέπουμε μια εργασία για το σπίτι, ώστε οι συμμετέχοντες να βρουν και να αναλύσουν παραδείγματα παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο, και στη συνέχεια να παρουσιάσουν εν συντομία αυτά τα παραδείγματα στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ανώτερες οργανώσεις

Επίπεδο εφαρμογής

Οργανωτικό

Τοπικό

Πόροι

Η ποσότητα των ψευδών πληροφοριών θα αυξηθεί. “Όλο και πιο συχνά ζούμε σε υποκειμενικές φούσκες”

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629