GP94 Intergenerational Oxford debates

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Intergenerational Oxford Debates

Country

Poland

Competences enhanced and general benefits

Intergenerational integration, communication skills, senior empowerment

Type

Activity

Workshop

Target groups involved

Seniors, educators, young people

Description

Oxford debate attended by seniors and young people – students or high school students. According to the rules of the Oxford debate, two mixed teams (seniors and young) take part in the duel. Thesis of the debate: Seniors are open to the world – they do not close themselves in their own environment. One team defends the thesis, the other one questions it. The debate takes place in the presence of the audience, whose representatives can take part in the discussion under certain conditions.

The main debate was preceded by workshops for seniors teaching the rules of public speaking.

Advice

The audience interested in the thesis of the discussion is very important.

Key stakeholders

Schools, seniors clubs, universities of the third age.

Application level

Regional

Resources

Large room for the audience, sound equipment The thesis of the debate should be clear and interesting for a wide audience.

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Debates intergeneracionales en Oxford

País

Polonia

Competencias mejoradas y beneficios generales

Integración intergeneracional, habilidades de comunicación, capacitación de las personas mayores

Tipo

Actividad

Taller

Grupos destinatarios

Mayores, educadores, jóvenes

Descripción

En el debate de Oxford participan seniors y jóvenes – estudiantes o alumnos de secundaria. Según las reglas del debate Oxford, en el duelo participan dos equipos mixtos (seniors y jóvenes). Tesis del debate: Los seniors están abiertos al mundo – no se encierran en su propio entorno. Un equipo defiende la tesis, el otro la cuestiona. El debate tiene lugar en presencia del público, cuyos representantes pueden participar en la discusión en determinadas condiciones.

El debate principal estuvo precedido de talleres para mayores en los que se enseñaron las reglas de la oratoria.

Consejos

El público interesado en la tesis del debate es muy importante.

Principales interesados

Escuelas, clubes de la tercera edad, universidades de la tercera edad.

Nivel de aplicación

Regional

Recursos

Sala amplia para el público, equipo de sonido La tesis del debate debe ser clara e interesante para un público amplio.

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Dezbateri intergeneraționale la Oxford

Țara

Polonia

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Integrare intergenerațională, abilități de comunicare, responsabilizarea persoanelor în vârstă

Tip

Activitate

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

Seniori, educatori, tineri

Descriere

Dezbaterea de la Oxford la care au participat seniori și tineri – studenți sau liceeni. Conform regulilor dezbaterii Oxford, la duel participă două echipe mixte (seniori și tineri). Teza dezbaterii: Seniorii sunt deschiși către lume – nu se închid în propriul mediu. O echipă își apără teza, cealaltă o pune la îndoială. Dezbaterea are loc în prezența publicului, ai cărui reprezentanți pot lua parte la discuție în anumite condiții.

Dezbaterea principală a fost precedată de ateliere de lucru pentru seniori, care au predat regulile de vorbire în public.

Sfaturi

Publicul interesat de teza discuției este foarte important.

Principalele părți interesate

Școli, cluburi de seniori, universități de vârsta a treia.

Nivelul aplicației

Regional

Resurse

Sală mare pentru public, echipament de sunet Teza dezbaterii trebuie să fie clară și interesantă pentru un public larg.

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Międzypokoleniowe debaty oksfordzkie

Kraj

Polska

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Integracja międzypokoleniowa, umiejętności komunikacyjne, wzmocnienie pozycji seniorów

Typ

Działalność

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy, wychowawcy, młodzież

Opis

Debata oksfordzka, w której uczestniczą seniorzy i młodzież – studenci lub uczniowie szkół średnich. Zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej w pojedynku biorą udział dwie mieszane drużyny (seniorzy i młodzi). Teza debaty: Seniorzy są otwarci na świat – nie zamykają się we własnym środowisku. Jedna drużyna broni tezy, druga ją kwestionuje. Debata odbywa się w obecności publiczności, której przedstawiciele pod pewnymi warunkami mogą brać udział w dyskusji.

Główną debatę poprzedziły warsztaty dla seniorów uczące zasad wystąpień publicznych.

Porady

Bardzo ważna jest publiczność zainteresowana tezą dyskusji.

Kluczowi interesariusze

Szkoły, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku.

Poziom aplikacji

Regionalny

Zasoby

Duża sala dla publiczności, sprzęt nagłaśniający Teza debaty powinna być jasna i interesująca dla szerokiej publiczności.

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Διαγενεακές συζητήσεις στην Οξφόρδη

Χώρα

Πολωνία

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ενσωμάτωση των γενεών, δεξιότητες επικοινωνίας, ενδυνάμωση των ηλικιωμένων

Τύπος

Δραστηριότητα

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι, εκπαιδευτικοί, νέοι

Περιγραφή

Συζήτηση στην Οξφόρδη με τη συμμετοχή ηλικιωμένων και νέων – φοιτητών ή μαθητών λυκείου. Σύμφωνα με τους κανόνες του ντιμπέιτ της Οξφόρδης, στη μονομαχία συμμετέχουν δύο μικτές ομάδες (ηλικιωμένοι και νέοι). Θέση του debate: Οι ηλικιωμένοι είναι ανοιχτοί στον κόσμο – δεν κλείνονται στο δικό τους περιβάλλον. Η μία ομάδα υπερασπίζεται τη θέση, η άλλη την αμφισβητεί. Η συζήτηση πραγματοποιείται παρουσία του κοινού, οι εκπρόσωποι του οποίου μπορούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Της κύριας συζήτησης προηγήθηκαν εργαστήρια για τους ηλικιωμένους που δίδασκαν τους κανόνες της δημόσιας ομιλίας.

Συμβουλές

Το ακροατήριο που ενδιαφέρεται για τη θέση της συζήτησης είναι πολύ σημαντικό.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Σχολεία, λέσχες ηλικιωμένων, πανεπιστήμια της τρίτης ηλικίας.

Επίπεδο εφαρμογής

Περιφερειακή

Πόροι

Μεγάλη αίθουσα για το ακροατήριο, ηχητικός εξοπλισμός Η θέση της συζήτησης πρέπει να είναι σαφής και ενδιαφέρουσα για ένα ευρύ ακροατήριο.

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629