GP90 Someone to write to her

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

She has someone to write to her

Country

Spain

Implemented by

Intergenerational Project “She has Someone to Write to Her” (Spanish name: Ella tienen quien le escribe), IES Jaranda 2018-2019

The I.E.S Jaranda public secondary education centre alongside the Aula Integeneracional

Competences enhanced and general benefits

Competences: understanding history and the role of women in it, feminism, and an enhanced skill in listening and transferring stories, teaching, researching and blogposting. For the elderly: the ability to write, communicate their thoughts and feelings, use technology and adapt to the modern world smoothly.

General benefits: giving a voice to elderly women, the ability and opportunity to express themselves and talk about their lives, the preservation of heritage, a broader understanding of the role and difficulties of women in society through the years, a chance for intergenerational bonds through sharing stories and experiences, bridging the gap between women of all ages.

Type

Programme

Target groups involved

Children of the second grade in secondary education

Older women (above 70 years old)

Description

This programme took place in the months of April-June in 2019. Students and senior gathered regularly in Aula Integeneracional in an attempt to shed light to the women’s role in history, which is often forgotten and tossed aside when it is written. For that purpose, the following workshops were run:

 • Teaching elderly women who had not had the chance at an education in their time how to write, so that they can express their thoughts, memories and feelings at a broader aspect, and gain bigger independence as women and as seniors.
 • Writing down the stories of those women, with all of thei memories of the hardships they endured and the role they played.
 • Researching the role of women in society historically, as well as famous female historical figures.
 • Researching the feminist movement and women’s rights, to understand what has been achieved and what still needs to be done.
 • Teaching the elderly women how to use technology to give themselves a voice.

All of the above where written and documented in the magazine they published, as well as the electronic portal they created for the dissemination of the modern history of women in Spain, and to make sure that this information is not forgotten.

Materials and human resources

Technological equipment for the research (most probably computers), writing material such as paper and (as shown in the video) quills and ink, as well as any historical material the women decide to bring (old photos, books etc.)

Advice

Organization or collaboration with a big event to spread this knowledge through a presentation, perhaps a collaboration with a non-profit that fights for women’s rights.

Application level

Local

Regional

Resources

She has someone to write to her IES Jaranda (video in ES)

Intergenerational Education: A path to social transformation

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Ella tiene quien le escriba

País

España

Ejecutado por

Proyecto intergeneracional “Ella tiene quien le escriba”, IES Jaranda 2018-2019

El centro público de educación secundaria I.E.S Jaranda junto al Aula Integeneracional

Competencias mejoradas y beneficios generales

Competencias: comprender la historia y el papel de la mujer en ella, el feminismo, y una mayor habilidad para escuchar y transmitir historias, enseñar, investigar y publicar en blogs. Para las personas mayores: capacidad para escribir, comunicar sus pensamientos y sentimientos, utilizar la tecnología y adaptarse sin problemas al mundo moderno.

Beneficios generales: dar voz a las mujeres mayores, la capacidad y oportunidad de expresarse y hablar de sus vidas, la preservación del patrimonio, una comprensión más amplia del papel y las dificultades de las mujeres en la sociedad a lo largo de los años, una oportunidad para los lazos intergeneracionales a través del intercambio de historias y experiencias, la reducción de la brecha entre las mujeres de todas las edades.

Tipo

Programa

Grupos destinatarios

Niños de segundo curso de enseñanza secundaria

Mujeres mayores (de más de 70 años)

Descripción

Este programa tuvo lugar en los meses de abril a junio de 2019. Alumnos y mayores se reunieron periódicamente en el Aula Intergeneracional en un intento de arrojar luz sobre el papel de la mujer en la historia, a menudo olvidado y desechado cuando se escribe. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes talleres:

 • Enseñar a escribir a mujeres mayores que no tuvieron la oportunidad de recibir una educación en su momento, para que puedan expresar sus pensamientos, recuerdos y sentimientos en un aspecto más amplio, y ganar mayor independencia como mujeres y como personas mayores.
 • Escribir las historias de esas mujeres, con todos sus recuerdos de las penurias que soportaron y el papel que desempeñaron.
 • Investigar el papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia, así como personajes históricos femeninos famosos.
 • Investigar sobre el movimiento feminista y los derechos de la mujer, para comprender qué se ha conseguido y qué queda por hacer.
 • Enseñar a las mujeres mayores a utilizar la tecnología para darse voz.

Todo ello quedó escrito y documentado en la revista que publicaron, así como en el portal electrónico que crearon para la difusión de la historia moderna de las mujeres en España, y para que esta información no caiga en el olvido.

Materiales y recursos humanos

Equipo tecnológico para la investigación (probablemente ordenadores), material de escritura como papel y (como se muestra en el vídeo) plumas y tinta, así como cualquier material histórico que las mujeres decidan traer (fotos antiguas, libros, etc.).

Consejos

Organización o colaboración con un gran evento para difundir estos conocimientos mediante una presentación, quizá una colaboración con una organización sin ánimo de lucro que luche por los derechos de la mujer.

Nivel de aplicación

Local

Regional

Recursos

Ella tiene quien le escriba IES Jaranda (vídeo en ES)

Educación intergeneracional: Un camino hacia la transformación social

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Ea are pe cineva care să-i scrie

Țara

Spania

Implementat de

Proiectul intergenerațional “She has Someone to Write to Her” (Numele spaniol: Ella tienen quien le escribe), IES Jaranda 2018-2019

Centrul public de învățământ secundar I.E.S Jaranda alături de Aula Integenerațională

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe: înțelegerea istoriei și a rolului femeilor în cadrul acesteia, feminismul și o abilitate sporită de a asculta și de a transfera povești, de a preda, de a face cercetări și de a posta pe blog. Pentru persoanele în vârstă: capacitatea de a scrie, de a-și comunica gândurile și sentimentele, de a utiliza tehnologia și de a se adapta fără probleme la lumea modernă.

Beneficii generale: oferirea unei voci femeilor în vârstă, capacitatea și oportunitatea de a se exprima și de a vorbi despre viața lor, conservarea patrimoniului, o înțelegere mai largă a rolului și dificultăților femeilor în societate de-a lungul anilor, o șansă de a crea legături între generații prin împărtășirea de povești și experiențe, reducerea decalajelor dintre femeile de toate vârstele.

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Copiii din clasa a doua în învățământul secundar

Femei în vârstă (peste 70 de ani)

Descriere

Acest program s-a desfășurat în lunile aprilie-iunie 2019. Elevi și seniori s-au reunit în mod regulat în Aula Integenerațional în încercarea de a face lumină asupra rolului femeilor în istorie, care este adesea uitat și aruncat la o parte atunci când este scris. În acest scop, s-au desfășurat următoarele ateliere:

 • Învățarea scrisului pentru femeile în vârstă care nu au avut șansa unei educații la vremea lor, astfel încât să-și poată exprima gândurile, amintirile și sentimentele la un nivel mai larg și să dobândească o mai mare independență ca femei și ca persoane în vârstă.
 • Scrierea poveștilor acelor femei, cu toate amintirile lor despre greutățile pe care le-au îndurat și rolul pe care l-au jucat.
 • Cercetarea rolului femeii în societate din punct de vedere istoric, precum și a figurilor istorice feminine celebre.
 • Cercetarea mișcării feministe și a drepturilor femeilor, pentru a înțelege ce s-a realizat și ce mai este de făcut.
 • Învățarea femeilor în vârstă cum să folosească tehnologia pentru a se face auzite.

Toate aceste lucruri au fost scrise și documentate în revista pe care au publicat-o, precum și în portalul electronic pe care l-au creat pentru a disemina istoria modernă a femeilor din Spania și pentru a se asigura că aceste informații nu sunt uitate.

Materiale și resurse umane

echipament tehnologic pentru cercetare (cel mai probabil computere), materiale de scris, cum ar fi hârtie și (așa cum se arată în videoclip) penițe și cerneală, precum și orice material istoric pe care femeile decid să îl aducă (fotografii vechi, cărți etc.).

Sfaturi

Organizarea sau colaborarea cu un eveniment de amploare pentru a răspândi aceste cunoștințe printr-o prezentare, poate o colaborare cu o organizație non-profit care luptă pentru drepturile femeilor.

Nivelul aplicației

Local

Regional

Resurse

Ea are pe cineva care să-i scrie la IES Jaranda (video în ES)

Educația intergenerațională: O cale spre transformare socială

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Ma kto do niej pisać

Kraj

Hiszpania

Realizowane przez

Projekt międzypokoleniowy “Ona ma kogoś, kto do niej pisze” (nazwa hiszpańska: Ella tienen quien le escribe), IES Jaranda 2018-2019

Publiczne centrum szkolnictwa średniego I.E.S Jaranda wraz z Aula Integeneracional

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Kompetencje: rozumienie historii i roli kobiet w niej, feminizmu oraz zwiększona umiejętność słuchania i przekazywania opowieści, nauczania, prowadzenia badań i prowadzenia bloga. Dla osób starszych: umiejętność pisania, komunikowania swoich myśli i uczuć, korzystania z technologii i płynnego przystosowania się do współczesnego świata.

Korzyści ogólne: oddanie głosu starszym kobietom, możliwość i okazja do wyrażenia siebie i opowiedzenia o swoim życiu, zachowanie dziedzictwa kulturowego, szersze zrozumienie roli i trudności kobiet w społeczeństwie na przestrzeni lat, szansa na więzi międzypokoleniowe poprzez dzielenie się historiami i doświadczeniami, zniwelowanie różnic między kobietami w różnym wieku.

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Dzieci z klas drugich w szkołach średnich

Kobiety starsze (powyżej 70 roku życia)

Opis

Ten program odbył się w miesiącach kwiecień-czerwiec w 2019 roku. Studenci i senior zbierali się regularnie w Aula Integeneracional, próbując rzucić światło na rolę kobiet w historii, która często jest zapomniana i rzucona na bok, gdy jest pisana. W tym celu prowadzone były następujące warsztaty:

 • Nauczenie starszych kobiet, które w swoim czasie nie miały szansy na edukację, jak pisać, aby mogły wyrażać swoje myśli, wspomnienia i uczucia w szerszym aspekcie i zyskać większą niezależność jako kobiety i jako seniorki.
 • Spisanie historii tych kobiet, ze wszystkimi ich wspomnieniami o trudach, które znosiły i roli, jaką odgrywały.
 • Badanie roli kobiet w społeczeństwie w ujęciu historycznym, a także słynnych kobiecych postaci historycznych.
 • Badanie ruchu feministycznego i praw kobiet, aby zrozumieć, co udało się osiągnąć i co jeszcze trzeba zrobić.
 • Uczenie starszych kobiet, jak korzystać z technologii, aby dać sobie głos.

Wszystko to zostało spisane i udokumentowane w wydawanym przez nie czasopiśmie, a także w portalu internetowym, który stworzyły w celu upowszechnienia współczesnej historii kobiet w Hiszpanii, a także po to, aby te informacje nie zostały zapomniane.

Materiały i zasoby ludzkie

Sprzęt technologiczny do badań (najprawdopodobniej komputery), materiały piśmiennicze takie jak papier oraz (jak pokazano na filmie) pióra i atrament, a także wszelkie materiały historyczne, które kobiety zdecydują się przynieść (stare zdjęcia, książki itp.).

Porady

Organizacja lub współpraca z dużym wydarzeniem w celu rozpowszechnienia tej wiedzy poprzez prezentację, być może współpraca z organizacją non-profit, która walczy o prawa kobiet.

Poziom aplikacji

Lokalnie

Regionalny

Zasoby

Ma kto do niej pisać IES Jaranda (wideo w ES)

Edukacja międzypokoleniowa: Droga do transformacji społecznej

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Έχει κάποιον να γράφει

Χώρα

Ισπανία

Υλοποιήθηκε από

Διαγενεακό πρόγραμμα “Έχει κάποιον να γράφει” (ισπανική ονομασία: Ella tienen quien le escribe), IES Jaranda 2018-2019

Το δημόσιο κέντρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I.E.S Jaranda παράλληλα με την Aula Integeneracional

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Ικανότητες: κατανόηση της ιστορίας και του ρόλου της γυναίκας σε αυτήν, φεμινισμός, καθώς και ενισχυμένη ικανότητα ακρόασης και μεταφοράς ιστοριών, διδασκαλίας, έρευνας και δημοσίευσης ιστολογίου. Για τους ηλικιωμένους: η ικανότητα να γράφουν, να επικοινωνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και να προσαρμόζονται ομαλά στον σύγχρονο κόσμο.

Γενικά οφέλη: η παροχή φωνής στις ηλικιωμένες γυναίκες, η δυνατότητα και η ευκαιρία να εκφραστούν και να μιλήσουν για τη ζωή τους, η διατήρηση της κληρονομιάς, η ευρύτερη κατανόηση του ρόλου και των δυσκολιών των γυναικών στην κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων, η ευκαιρία για δεσμούς μεταξύ των γενεών μέσω της ανταλλαγής ιστοριών και εμπειριών, η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ γυναικών όλων των ηλικιών.

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Παιδιά της δεύτερης τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 70 ετών)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιος-Ιούνιος του 2019. Μαθητές και ανώτεροι συγκεντρώθηκαν τακτικά στην Aula Integeneracional σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στο ρόλο της γυναίκας στην ιστορία, ο οποίος συχνά ξεχνιέται και παραμερίζεται όταν γράφεται. Για τον σκοπό αυτό, διεξήχθησαν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Διδάσκοντας σε ηλικιωμένες γυναίκες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν στην εποχή τους πώς να γράφουν, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά τους σε μια ευρύτερη διάσταση και να αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία ως γυναίκες και ως ηλικιωμένες.
 • Καταγράφοντας τις ιστορίες αυτών των γυναικών, με όλες τις αναμνήσεις τους για τις κακουχίες που υπέστησαν και το ρόλο που έπαιξαν.
 • Έρευνα του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία ιστορικά, καθώς και διάσημων γυναικείων ιστορικών προσωπικοτήτων.
 • Έρευνα για το φεμινιστικό κίνημα και τα δικαιώματα των γυναικών, για να κατανοήσουμε τι έχει επιτευχθεί και τι πρέπει να γίνει ακόμη.
 • Διδάσκοντας τις ηλικιωμένες γυναίκες πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αποκτήσουν φωνή.

Όλα τα παραπάνω γράφτηκαν και καταγράφηκαν στο περιοδικό που εξέδωσαν, καθώς και στην ηλεκτρονική πύλη που δημιούργησαν για τη διάδοση της σύγχρονης ιστορίας των γυναικών στην Ισπανία και για να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα ξεχαστούν.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Τεχνολογικό εξοπλισμό για την έρευνα (πιθανότατα ηλεκτρονικούς υπολογιστές), υλικό γραφής όπως χαρτί και (όπως φαίνεται στο βίντεο) πένα και μελάνι, καθώς και οποιοδήποτε ιστορικό υλικό αποφασίσουν να φέρουν οι γυναίκες (παλιές φωτογραφίες, βιβλία κ.λπ.).

Συμβουλές

Οργάνωση ή συνεργασία με μια μεγάλη εκδήλωση για τη διάδοση αυτής της γνώσης μέσω μιας παρουσίασης, ίσως μια συνεργασία με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών.

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Περιφερειακή

Πόροι

Έχει κάποιον να της γράψει IES Jaranda (βίντεο στο ES)

Διαγενεακή εκπαίδευση: Μια πορεία προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629