GP85 ShapeMS

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

ShapeMS

Country

Cyprus

Implemented by

IEEN-Youth Empowerment Employment Foundation

Competences enhanced and general benefits

Sharing of knowledge between younger and older people diagnosed with Multiple Sclerosis with the target being employment and active participation to the society

Type

Programme

Target groups involved

People 18-40 and people 40+ diagnosed with Multiple Sclerosis

Description

Half of the patients with Multiple Sclerosis (MS) become unemployed approximately within a decade of their diagnosis with MS. In Europe, only half of the MS patients with an Expanded Disability Status Scale 3 (EDSS 3; fully ambulatory patients) are employed and this is further decreased to 20% of patients with an EDSS 6 (patients needing a walking aid) (Goldenberg M.,2012). This fact has major implications not only for the quality of life (QoL) of MS patients and their families, but also for a high socioeconomic cost stemming from the reduction of people in the workforce. Studies have shown that the perceived utility of persons with MS is decreased compared to age-matched healthy controls groups of participants, even at the very early stages of the disease, where the symptoms are overall mild.

During the project duration, a platform will be developed in order to provide access to people with MS in training material for their future career paths: being an employee or wanting to become self-employed. Volunteer mentors (people 40+) will be able to participate from the partner countries (Cyprus, Italy, Spain and Turkey) enabling the exchange of good practices, resources, techniques and knowledge. This program offers the opportunity to make new friends from around Europe and stay connected with your community. This program offers companionship, socialization and emotional support.

Materials and human resources

Training manual for mentors

Key stakeholders

People with Multiple Sclerosis, healthcare organizations, MS associations, local community

Application level

International

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

ShapeMS

País

Chipre

Ejecutado por

IEEN-Fundación para el Empleo Juvenil

Competencias mejoradas y beneficios  generales

Intercambio de conocimientos entre personas jóvenes y mayores diagnosticadas de esclerosis múltiple con el objetivo de conseguir empleo y una participación activa en la sociedad.

Tipo

Programa

Grupos destinatarios

Personas de 18 a 40 años y mayores de 40 diagnosticadas de esclerosis múltiple

Descripción

La mitad de los pacientes con esclerosis múltiple (EM) se quedan en paro aproximadamente una década después de que se les diagnostique la enfermedad. En Europa, sólo la mitad de los pacientes con EM con una Escala Expandida del Estado de Discapacidad 3 (EDSS 3; pacientes totalmente ambulatorios) tienen empleo y esta cifra se reduce aún más hasta el 20% de los pacientes con una EDSS 6 (pacientes que necesitan una ayuda para caminar) (Goldenberg M.,2012). Este hecho tiene importantes implicaciones no sólo para la calidad de vida (CdV) de los pacientes con EM y sus familias, sino también  un elevado coste socioeconómico derivado de la reducción de personas en la población activa. Los estudios han demostrado que la utilidad percibida de las personas con EM disminuye en comparación con los grupos de participantes de control sanos emparejados por edad, incluso en las primeras fases de la enfermedad, en las que los síntomas son en general leves.

Durante la duración del proyecto, se desarrollará una plataforma para proporcionar acceso a las personas con EM a material de formación para sus futuras trayectorias profesionales: ser empleado o querer convertirse en autónomo. Podrán participar mentores voluntarios (personas mayores de 40 años) de los países socios (Chipre, Italia, España y Turquía) que permitirán el intercambio de buenas prácticas, recursos, técnicas y conocimientos. Este programa ofrece la oportunidad de hacer nuevos amigos de toda Europa y permanecer conectado con su comunidad. Este programa ofrece compañerismo, socialización y apoyo emocional.

Materiales y recursos humanos

Manual de formación para mentores

Principales interesados

Personas con esclerosis múltiple, organizaciones sanitarias, asociaciones de EM, comunidad local

Nivel de aplicación

Internacional

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

ShapeMS

Țara

Cipru

Implementat de

IEEN-Fundația pentru ocuparea forței de muncă pentru tineret

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Schimbul de cunoștințe între persoanele mai tinere și mai în vârstă diagnosticate cu scleroză multiplă cu obiectivul fiind ocuparea forței de muncă și participarea activă la societate

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Persoanele 18-40 și persoanele 40+ diagnosticate cu scleroză multiplă

Descriere

Jumătate dintre pacienții cu scleroză multiplă (SM) devin șomeri aproximativ într-un deceniu de la diagnosticarea lor cu SM. În Europa, doar jumătate dintre pacienții cu SM cu o scală extinsă a statutului de dizabilitate 3 (EDSS 3; pacienți complet ambulatori) sunt angajați, iar acest procent scade la 20% dintre pacienții cu EDSS 6 (pacienți care au nevoie de un ajutor pentru mers) (Goldenberg M.,2012). Acest fapt are implicații majore nu numai pentru calitatea vieții (QoL) a pacienților cu SM și a familiilor acestora, ci și pentru un cost socio-economic ridicat care rezultă din reducerea numărului de persoane din forța de muncă. Studiile au arătat că utilitatea percepută a persoanelor cu SM este diminuată în comparație cu grupurile de participanți sănătoși de control de aceeași vârstă, chiar și în stadiile incipiente ale bolii, când simptomele sunt în general ușoare.

Pe durata proiectului, va fi dezvoltată o platformă pentru a oferi persoanelor cu SM acces la materiale de formare pentru viitoarele lor cariere profesionale: să fie angajați sau să dorească să devină lucrători pe cont propriu. Vor putea participa mentori voluntari (persoane de peste 40 de ani) din țările partenere (Cipru, Italia, Spania și Turcia), ceea ce va permite schimbul de bune practici, resurse, tehnici și cunoștințe. Acest program oferă oportunitatea de a vă face noi prieteni din întreaga Europă și de a rămâne conectați cu comunitatea dumneavoastră. Acest program oferă companie, socializare și sprijin emoțional.

Materiale și resurse umane

Manual de formare pentru mentori

Principalele părți interesate

Persoanele cu scleroză multiplă, organizațiile de asistență medicală, asociațiile de SM, comunitatea locală

Nivelul aplicației

Internațional

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

ShapeMS

Kraj

Cypr

Realizowane przez

IEEN – Fundacja na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Wymiana wiedzy pomiędzy młodszymi i starszymi osobami ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym, której celem jest zatrudnienie i aktywny udział w życiu społecznym.

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Osoby w wieku 18-40 lat oraz osoby 40+, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane

Opis

Połowa pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) staje się bezrobotna w ciągu dekady od rozpoznania SM. W Europie tylko połowa pacjentów z MS z Rozszerzoną Skalą Niepełnosprawności 3 (EDSS 3; pacjenci w pełni sprawni) jest zatrudniona, a odsetek ten zmniejsza się do 20% pacjentów z EDSS 6 (pacjenci wymagający pomocy przy chodzeniu) (Goldenberg M.,2012). Fakt ten ma poważne implikacje nie tylko dla jakości życia (QoL) pacjentów z SM i ich rodzin, ale także dla wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych wynikających z redukcji osób zatrudnionych. Badania wykazały, że postrzegana użyteczność osób z SM jest obniżona w porównaniu z dopasowanymi wiekowo zdrowymi grupami kontrolnymi uczestników, nawet na bardzo wczesnym etapie choroby, kiedy objawy są ogólnie łagodne.

W czasie trwania projektu powstanie platforma, która zapewni osobom z SM dostęp do materiałów szkoleniowych dotyczących ich przyszłych ścieżek kariery: bycia pracownikiem lub chęci samozatrudnienia. Mentorzy wolontariusze (osoby 40+) będą mogli uczestniczyć z krajów partnerskich (Cypr, Włochy, Hiszpania i Turcja) umożliwiając wymianę dobrych praktyk, zasobów, technik i wiedzy. Program ten oferuje możliwość nawiązania nowych znajomości z całej Europy i utrzymania więzi ze swoją społecznością. Program ten oferuje towarzystwo, socjalizację i wsparcie emocjonalne.

Materiały i zasoby ludzkie

Podręcznik szkoleniowy dla mentorów

Kluczowi interesariusze

Osoby ze stwardnieniem rozsianym, organizacje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia MS, społeczność lokalna

Poziom aplikacji

Międzynarodowy

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

ShapeMS

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

IEEN-Youth Empowerment Employment Foundation

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων με διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας με στόχο την απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Άτομα 18-40 ετών και άτομα 40+ που έχουν διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας

Περιγραφή

Οι μισοί από τους ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) μένουν άνεργοι περίπου μέσα σε μια δεκαετία από τη διάγνωσή τους. Στην Ευρώπη, μόνο οι μισοί από τους ασθενείς με ΣΚΠ με Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας 3 (EDSS 3- πλήρως περιπατητικοί ασθενείς) εργάζονται και το ποσοστό αυτό μειώνεται περαιτέρω στο 20% των ασθενών με EDSS 6 (ασθενείς που χρειάζονται βοήθημα βάδισης) (Goldenberg M.,2012). Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα ζωής (QoL) των ασθενών με ΣΚΠ και των οικογενειών τους, αλλά και στο υψηλό κοινωνικοοικονομικό κόστος που απορρέει από τη μείωση των ατόμων στο εργατικό δυναμικό. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μειωμένη σε σύγκριση με τις ομάδες συμμετεχόντων υγιούς ελέγχου που αντιστοιχούν στην ηλικία τους, ακόμη και στα πολύ πρώιμα στάδια της νόσου, όπου τα συμπτώματα είναι συνολικά ήπια.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα που θα παρέχει πρόσβαση σε άτομα με ΣΚΠ σε εκπαιδευτικό υλικό για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία: να είναι εργαζόμενοι ή να θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Εθελοντές μέντορες (άτομα 40+) θα μπορούν να συμμετέχουν από τις χώρες εταίρους (Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία) επιτρέποντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πόρων, τεχνικών και γνώσεων. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία να κάνετε νέους φίλους από όλη την Ευρώπη και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την κοινότητά σας. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει συντροφικότητα, κοινωνικοποίηση και συναισθηματική υποστήριξη.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Εγχειρίδιο κατάρτισης για μέντορες

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης, ενώσεις ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, τοπική κοινότητα

Επίπεδο εφαρμογής

Διεθνές

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629