GP84 4 Χ F for silver safety

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

4 Χ F for Silver Safety

Country

Cyprus

Implemented by

50plus Hellas, (EU funded project)

Competences enhanced and general benefits

F- food safety:

 • The aim of the project is to provide information on the nutrition needs of older people (the dangers of malnutrition and excess energy intake)
 • Provide information on the hazards of chemicals in our food and the environment
 • Develop culturally appropriate, population-based guidelines for healthy eating
 • Enable seniors to make healthy food choices
 • Provide information on the risks of medication misuse and abuse
 • Highlight the benefits of natural therapies

F – fitness for physical safety:

 • Provide strategies to guard against ever growing violent acts against seniors
 • Present easy to learn self-defense techniques to help seniors protect themselves from assaults and escape from attackers
 • Increase self-confidence: strength to protect oneself comes from an awareness of surroundings, a fearless presence and an understanding of your capabilities
 • Raise awareness that seniors have the right to defend themselves if they feel they are threatened
 • Stress the importance of adopting and maintaining a positive lifestyle that includes physical activity

F – focus on mental well-being:

 • Increase self-esteem and self-satisfaction
 • Introduce strategies for manageing stress and thinking positive
 • Stress the importance of healthy personal relationships with a reference to senior sexuality
 • Raise awareness on the need of changing negative attitudes and stereotypes
 • Promote social engagement

F – fraud:

 • Provide information on cybercrime and the dangers of the internet
 • Propose solutions for safe on line banking and commerce
 • Raise awareness of scams
 • Explore simple strategies on how to protect against unscrupulous marketing practices
 • Provide information on how to get help needed

Type

Workshop

Target groups involved

Older adults

Description

The project introduces methods to seniors in order to protect themselves against the harmful aspects of 21st C life, such as un‐ healthy food and chemicals in the environment, medication over-use and physical as sault, contacts with aggressive toxic people, cybercrime and fraud.

Key stakeholders

Older adults, professionals

Application level

Local

National

Resources

4XF PROJECT TEAM – 50ΚΑΙ ΕΛΛΆΣ…THE 4XF PROJECT 4 Χ F FOR SILVER SAFETY IS A EUROPEAN LIFE

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

4 Χ F para la seguridad de la plata

País

Chipre

Ejecutado por

50plus Hellas, (proyecto financiado por la UE)

Competencias mejoradas y beneficios generales

F- seguridad alimentaria:

 • El objetivo del proyecto es proporcionar información sobre las necesidades nutricionales de las personas mayores (los peligros de la desnutrición y el exceso de ingesta energética).
 • Informar sobre los peligros de las sustancias químicas en los alimentos y el medio ambiente.
 • Elaborar directrices para una alimentación sana, culturalmente apropiadas y basadas en la población.
 • Permitir a los mayores elegir alimentos sanos
 • Proporcionar información sobre los riesgos del uso indebido y el abuso de la medicación
 • Destacar los beneficios de las terapias naturales

F – aptitud para la seguridad física:

 • Proporcionar estrategias para protegerse de los actos violentos cada vez más frecuentes contra las personas mayores.
 • Presentar técnicas de autodefensa fáciles de aprender para ayudar a las personas mayores a protegerse de las agresiones y a escapar de los atacantes.
 • Aumentar la confianza en uno mismo: la fuerza para protegerse proviene de la conciencia del entorno, de una presencia sin miedo y de la comprensión de las propias capacidades.
 • Concienciar a los mayores de que tienen derecho a defenderse si se sienten amenazados.
 • Destacar la importancia de adoptar y mantener un estilo de vida positivo que incluya la actividad física.

F – centrarse en el bienestar mental:

 • Aumentar la autoestima y la autosatisfacción
 • Introducir estrategias para controlar el estrés y pensar en positivo
 • Destacar la importancia de unas relaciones personales sanas, haciendo referencia a la sexualidad de los mayores.
 • Sensibilizar sobre la necesidad de cambiar las actitudes negativas y los estereotipos.
 • Promover el compromiso social

F – fraude:

 • Informar sobre la ciberdelincuencia y los peligros de Internet
 • Proponer soluciones para una banca y un comercio en línea seguros
 • Sensibilizar sobre las estafas
 • Explore estrategias sencillas para protegerse de las prácticas comerciales poco escrupulosas.
 • Proporcionar información sobre cómo obtener la ayuda necesaria

Tipo

Taller

Grupos destinatarios

Mayores

Descripción

El proyecto presenta métodos a las personas mayores para protegerse de los aspectos nocivos de la vida en el siglo XXI, como los alimentos insalubres y las sustancias químicas en el medio ambiente, el uso excesivo de medicamentos y las agresiones físicas, los contactos con personas tóxicas y agresivas, la ciberdelincuencia y el fraude.

Principales interesados

Mayores, profesionales

Nivel de aplicación

Local

Nacional

Recursos

EQUIPO DEL PROYECTO 4XF – 50ΚΑΙ ΕΛΛΆΣ…EL PROYECTO 4XF 4 Χ F FOR SILVER SAFETY IS A EUROPEAN LIFE

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

4 Χ F pentru siguranța

Țara

Cipru

Implementat de

50plus Hellas, (proiect finanțat de UE)

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

F- siguranța alimentară:

 • Scopul proiectului este de a oferi informații privind nevoile nutriționale ale persoanelor în vârstă (pericolele malnutriției și ale consumului excesiv de energie).
 • Furnizarea de informații cu privire la pericolele pe care le prezintă substanțele chimice din alimentele noastre și din mediul înconjurător
 • Elaborarea unor orientări adecvate din punct de vedere cultural, bazate pe populație, pentru o alimentație sănătoasă
 • Permiteți seniorilor să facă alegeri alimentare sănătoase
 • Furnizarea de informații cu privire la riscurile de utilizare greșită și abuz de medicamente
 • Evidențiați beneficiile terapiilor naturale

F – aptitudinea pentru siguranța fizică:

 • Furnizarea de strategii pentru a ne proteja împotriva actelor de violență tot mai numeroase împotriva persoanelor în vârstă
 • Prezintă tehnici de autoapărare ușor de învățat pentru a ajuta seniorii să se protejeze de agresiuni și să scape de atacatori
 • Creșteți încrederea în sine: puterea de a se proteja vine din conștientizarea împrejurimilor, o prezență neînfricată și o înțelegere a capacităților dumneavoastră
 • Conștientizarea faptului că seniorii au dreptul de a se apăra dacă se simt amenințați
 • să sublinieze importanța adoptării și menținerii unui stil de viață pozitiv care să includă activitatea fizică

F – se concentrează pe bunăstarea mentală:

 • Creșterea stimei de sine și a mulțumirii de sine
 • Introduceți strategii de gestionare a stresului și de gândire pozitivă
 • Subliniați importanța unor relații personale sănătoase, cu referire la sexualitatea seniorilor
 • Sensibilizarea cu privire la necesitatea de a schimba atitudinile negative și stereotipurile
 • Promovarea implicării sociale

F – fraudă:

 • Furnizarea de informații privind criminalitatea informatică și pericolele pe care le prezintă internetul
 • Propuneți soluții pentru un comerț și o activitate bancară online sigure.
 • Sensibilizarea cu privire la escrocherii
 • Explorați strategii simple pentru a vă proteja împotriva practicilor de marketing lipsite de scrupule
 • Furnizați informații despre cum să obțineți ajutorul necesar

Tip

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

Adulți în vârstă

Descriere

Proiectul introduce metode pentru persoanele în vârstă pentru a se proteja împotriva aspectelor dăunătoare ale vieții din secolul XXI, cum ar fi alimentele nesănătoase și substanțele chimice din mediul înconjurător, utilizarea excesivă a medicamentelor și a substanțelor fizice, contactele cu persoane agresive și toxice, criminalitatea informatică și frauda.

Principalele părți interesate

Adulți în vârstă, profesioniști

Nivelul aplicației

Local

Național

Resurse

ECHIPA PROIECTULUI 4XF – 50ΚΑΙ ΕΛΛΆΣ…PROIECTUL 4XF 4 Χ F PENTRU SIGURANȚA ARGINTULUI ESTE O VIAȚĂ EUROPEANĂ

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

4 Χ F dla srebrnego bezpieczeństwa

Kraj

Cypr

Realizowane przez

50plus Hellas, (projekt finansowany przez UE)

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

F – bezpieczeństwo żywności:

 • Celem projektu jest dostarczenie informacji na temat potrzeb żywieniowych osób starszych (zagrożenia związane z niedożywieniem i nadmiernym spożyciem energii).
 • Dostarczanie informacji o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi w naszej żywności i środowisku.
 • Opracowanie właściwych kulturowo, opartych na populacji wytycznych dotyczących zdrowego żywienia.
 • Umożliwienie seniorom dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych.
 • Dostarczenie informacji o ryzyku niewłaściwego stosowania i nadużywania leków.
 • Podkreślanie zalet terapii naturalnych.

F – sprawność w zakresie bezpieczeństwa fizycznego:

 • Przedstawienie strategii ochrony przed coraz częstszymi aktami przemocy wobec seniorów.
 • Przedstawienie łatwych do nauczenia się technik samoobrony, które pomogą seniorom obronić się przed napadami i uciec przed napastnikami.
 • Zwiększenie pewności siebie: siła do obrony pochodzi ze świadomości otoczenia, nieustraszonej obecności i zrozumienia swoich możliwości.
 • Uświadamianie seniorom, że mają prawo do obrony, jeśli czują się zagrożeni.
 • Podkreślenie znaczenia przyjęcia i utrzymania pozytywnego stylu życia, który obejmuje aktywność fizyczną.

F – koncentracja na dobrostanie psychicznym:

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości i zadowolenia z siebie.
 • Wprowadzenie strategii radzenia sobie ze stresem i pozytywnego myślenia.
 • Podkreślenie znaczenia zdrowych relacji osobistych z odniesieniem do seksualności seniorów
 • Uświadamianie potrzeby zmiany negatywnych postaw i stereotypów.
 • Wspieranie zaangażowania społecznego.

F – oszustwo:

 • Dostarczanie informacji o cyberprzestępczości i zagrożeniach płynących z Internetu.
 • Proponowanie rozwiązań dla bezpiecznej bankowości i handlu on-line.
 • Zwiększanie świadomości na temat oszustw.
 • Poznaj proste strategie, jak chronić się przed pozbawionymi skrupułów praktykami marketingowymi.
 • Dostarczenie informacji o tym, jak uzyskać potrzebną pomoc

Typ

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

Starsze osoby dorosłe

Opis

Projekt wprowadza metody dla seniorów w celu ochrony przed szkodliwymi aspektami życia XXI wieku, takimi jak: nie- zdrowa żywność i chemia w środowisku, nadużywanie leków i fizyczne as sault, kontakty z agresywnymi toksycznymi osobami, cyberprzestępczość i oszustwa.

Kluczowi interesariusze

Starsze osoby dorosłe, specjaliści

Poziom aplikacji

Lokalnie

Krajowa

Zasoby

ZESPÓŁ PROJEKTU 4XF – 50ΚΑΙ ΕΛΛΆΣ…PROJEKT 4XF 4 Χ F FOR SILVER SAFETY IS A EUROPEAN LIFE

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

4 Χ F για ασημένια ασφάλεια

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

50plus Hellas, (έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ)

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

F– ασφάλεια τροφίμων:

 • Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διατροφικές ανάγκες των ηλικιωμένων (κίνδυνοι υποσιτισμού και υπερβολικής πρόσληψης ενέργειας).
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους των χημικών ουσιών στα τρόφιμά μας και στο περιβάλλον
 • Ανάπτυξη πολιτισμικά κατάλληλων, βασισμένων στον πληθυσμό κατευθυντήριων γραμμών για υγιεινή διατροφή
 • Δώστε τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να κάνουν υγιεινές επιλογές τροφίμων
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους κατάχρησης και κατάχρησης φαρμάκων
 • Επισημάνετε τα πλεονεκτήματα των φυσικών θεραπειών

F – καταλληλότητα για σωματική ασφάλεια:

 • Παροχή στρατηγικών για την προστασία από τις ολοένα αυξανόμενες βίαιες πράξεις κατά των ηλικιωμένων
 • Παρουσιάζουν τεχνικές αυτοάμυνας που μαθαίνονται εύκολα και βοηθούν τους ηλικιωμένους να προστατεύονται από επιθέσεις και να ξεφεύγουν από τους επιτιθέμενους.
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης: η δύναμη να προστατεύει κανείς τον εαυτό του προέρχεται από την επίγνωση του περιβάλλοντος, την ατρόμητη παρουσία και την κατανόηση των δυνατοτήτων του.
 • Ευαισθητοποίηση ότι οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εάν αισθάνονται ότι απειλούνται
 • Τονίζουν τη σημασία της υιοθέτησης και διατήρησης ενός θετικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει σωματική δραστηριότητα

F – εστίαση στην ψυχική ευημερία:

 • Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοϊκανοποίησης
 • Εισαγωγή στρατηγικών για τη διαχείριση του άγχους και τη θετική σκέψη
 • Τονίστε τη σημασία των υγιών προσωπικών σχέσεων με αναφορά στην ανώτερη σεξουαλικότητα
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αλλαγής των αρνητικών στάσεων και στερεοτύπων
 • Προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης

F – απάτη:

 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τους κινδύνους του διαδικτύου
 • Πρόταση λύσεων για ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και εμπόριο μέσω διαδικτύου
 • Ευαισθητοποίηση για τις απάτες
 • Εξερευνήστε απλές στρατηγικές για την προστασία από αδίστακτες πρακτικές μάρκετινγκ
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λήψης της αναγκαίας βοήθειας

Τύπος

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι ενήλικες

Περιγραφή

Το πρόγραμμα εισάγει μεθόδους στους ηλικιωμένους προκειμένου να προστατευτούν από τις βλαβερές πτυχές της ζωής του 21ου αιώνα, όπως η μη υγιεινή διατροφή και τα χημικά στο περιβάλλον, η υπερβολική χρήση φαρμάκων και η σωματική καταπόνηση, οι επαφές με επιθετικά τοξικά άτομα, το κυβερνοέγκλημα και η απάτη.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ηλικιωμένοι, επαγγελματίες

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Εθνικό

Πόροι

4XF PROJECT TEAM – 50ΚΑΙ ΕΛΛΆΣ…THE 4XF PROJECT 4 Χ F FOR SILVER SAFETY IS A EUROPEAN LIFE

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629