GP72 Intergenerational encounters

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Intergenerational Encounters in Meco

Country

Spain, Madrid

Implemented by

Educators and occupational therapists from the MICARE primary education institute in collaboration with the home for the elderly Centre Care Meco

Competences enhanced and general benefits

Competences: socialising, interpersonal dialogue, bridging the generational gap

General benefits: combatting loneliness and social isolation in the elderly, intergenerational bonds, intergenerational interaction and exchange of experiences

Type

Activity

Target groups involved

Children of primary school age and older adults

Description

The infants from the MICARE school get together with their neighbours, the older persons living in Centre Care Meco, located in the same building as the school. The educators and occupational therapists organise these encounters to make the most of the fact that the school and the old people’s home are under the same roof.

Materials and human resources

Meeting rooms, with chairs. Possible registration forms, in written and digital formats.

Educators and occupational therapists acting as moderators and facilitators for the proposed activity.

Key stakeholders

Educators and Occupational Therapists in Meco school

Application level

Organizational

Resources

Intergenerational programmes. Towards a society for all ages

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Encuentros intergeneracionales en Meco

País

España, Madrid

Ejecutado por

Educadores y terapeutas ocupacionales del instituto de educación primaria MICARE en colaboración con la residencia de ancianos Centre Care Meco

Competencias mejoradas y beneficios generales

Competencias: socialización, diálogo interpersonal, reducción de la brecha generacional

Beneficios generales: lucha contra la soledad y el aislamiento social de las personas mayores, vínculos intergeneracionales, interacción intergeneracional e intercambio de experiencias.

Tipo

Actividad

Grupos destinatarios

Niños en edad escolar primaria y adultos mayores

Descripción

Los niños de la escuela MICARE se reúnen con sus vecinos, las personas mayores que viven en el Centre Care Meco, situado en el mismo edificio que la escuela. Los educadores y terapeutas ocupacionales organizan estos encuentros para aprovechar que la escuela y la residencia de ancianos están bajo el mismo techo.

Materiales y recursos humanos

Salas de reuniones, con sillas. Posibles formularios de inscripción, en formato escrito y digital.

Educadores y terapeutas ocupacionales que actúen como moderadores y facilitadores de la actividad propuesta.

Principales interesados

Educadores y terapeutas ocupacionales en la escuela de Meco

Nivel de aplicación

Organización

Recursos

Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Întâlniri între generații la Meco

Țara

Spania, Madrid

Implementat de

Educatori și terapeuți ocupaționali de la institutul de învățământ primar MICARE în colaborare cu Căminul pentru persoane vârstnice Centrul de îngrijire Meco

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe: socializare, dialog interpersonal, reducerea diferențelor între generații

Beneficii generale: combaterea singurătății și a izolării sociale a persoanelor în vârstă, legături între generații, interacțiune între generații și schimb de experiență.

Tip

Activitate

Grupuri țintă implicate

Copii de vârstă școlară primară și adulți mai în vârstă

Descriere

Copiii de la școala MICARE se întâlnesc cu vecinii lor, persoanele în vârstă care locuiesc în Centrul de îngrijire Meco, situat în aceeași clădire cu școala. Educatorii și ergoterapeuții organizează aceste întâlniri pentru a profita la maximum de faptul că școala și căminul de bătrâni se află sub același acoperiș.

Materiale și resurse umane

Săli de ședință, cu scaune. Posibile formulare de înregistrare, în format scris și digital.

Educatori și ergoterapeuți care acționează ca moderatori și facilitatori pentru activitatea propusă.

Principalele părți interesate

Educatori și terapeuți ocupaționali în școala Meco

Nivelul aplicației

Organizațional

Resurse

Programe intergeneraționale. Către o societate pentru toate vârstele

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Spotkania międzypokoleniowe w Meco

Kraj

Hiszpania, Madryt

Realizowane przez

Pedagodzy i terapeuci zajęciowi z placówki edukacji podstawowej MICARE we współpracy z domem starców Centrum Opieki Meco

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Kompetencje: socjalizacja, dialog interpersonalny, niwelowanie różnic pokoleniowych

Korzyści ogólne: przeciwdziałanie samotności i izolacji społecznej u osób starszych, więzi międzypokoleniowe, interakcja międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń.

Typ

Działalność

Zaangażowane grupy docelowe

Dzieci w wieku szkoły podstawowej i starsi dorośli

Opis

Dzieci ze szkoły MICARE spotykają się ze swoimi sąsiadami, osobami starszymi mieszkającymi w Centre Care Meco, mieszczącym się w tym samym budynku co szkoła. Wychowawcy i terapeuci zajęciowi organizują te spotkania, aby jak najlepiej wykorzystać fakt, że szkoła i dom starców znajdują się pod jednym dachem.

Materiały i zasoby ludzkie

Sale konferencyjne, z krzesłami. Możliwe formularze rejestracyjne, w formie pisemnej i cyfrowej.

Edukatorzy i terapeuci zajęciowi pełniący rolę moderatorów i facylitatorów proponowanych zajęć.

Kluczowi interesariusze

Wychowawcy i terapeuci zajęciowi w szkole Meco

Poziom aplikacji

Organizacyjne

Zasoby

Programy międzypokoleniowe. W kierunku społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Διαγενεακές συναντήσεις στο Meco

Χώρα

Ισπανία, Μαδρίτη

Υλοποιήθηκε από

Εκπαιδευτικοί και εργοθεραπευτές από το ινστιτούτο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης MICARE σε συνεργασία με το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων Centre Care Meco

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ικανότητες: κοινωνικοποίηση, διαπροσωπικός διάλογος, γεφύρωση του χάσματος των γενεών

Γενικά οφέλη: καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων, δεσμοί μεταξύ των γενεών, αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών και ανταλλαγή εμπειριών.

Τύπος

Δραστηριότητα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Παιδιά δημοτικού σχολείου και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας

Περιγραφή

Τα νήπια του σχολείου MICARE συναντιούνται με τους γείτονές τους, τους ηλικιωμένους που ζουν στο Centre Care Meco, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το σχολείο. Οι παιδαγωγοί και οι εργοθεραπευτές οργανώνουν αυτές τις συναντήσεις για να αξιοποιήσουν στο έπακρο το γεγονός ότι το σχολείο και το γηροκομείο βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Αίθουσες συνεδριάσεων, με καρέκλες. Πιθανές φόρμες εγγραφής, σε γραπτή και ψηφιακή μορφή.

Εκπαιδευτικοί και εργοθεραπευτές που ενεργούν ως συντονιστές και διευκολυντές της προτεινόμενης δραστηριότητας.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Εκπαιδευτικοί και εργοθεραπευτές στο σχολείο Meco

Επίπεδο εφαρμογής

Οργανωτικό

Πόροι

Διαγενεακά προγράμματα. Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629