GP71 “Bestalde” programme

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

“Bestalde” Programme

Country

Spain

Implemented by

“Bestalde” programme, in Vitoria, Basque Country

Fundación ADSIS, in collaboration with retirement home Residencia San Prudencio

Competences enhanced and general benefits

Competences: enhanced intergenerational solidarity, enhanced tolerance (intercultural experience between Muslim inmates and catholic pensioners), enhanced social responsibility, enhanced sense of self-esteem of all participants as they feel they are/can be useful to others

General benefits: reduction of social isolation of elderly, creation of intergenerational affective bonds, better societal awareness of the need to re-insert people deprived of liberty in society, as well as of the socialization needs of the elderly (the elderly and the inmates being two marginalized groups within society)

Type

Programme

Target groups involved

Seniors in retirement homes

Inmates (adults)

Young volunteers (18+)

Description

The Bestalde programme combines two different realities: that of the elderly living in Residencia San Prudencio and that of the inmates of the Nanclares de Oca prison. The two groups enjoy leisure opportunities during so-called “work camps”, getting rid of all stereotypes linked to age and detention. Examples of activities are stimulation workshops, “memory lane” chats, trips, walks and parties. These activities are all aimed at favouring autonomy and healthy lifestyles in order to control the cognitive and motor decline affecting the elderly.

Materials and human resources

Not specified – depends on the activity carried out

Advice

As this activity also aims at facilitating the reinsertion of inmates in society, this program could/should go hand in hand with coaching of inmates preparing them for their life after detention

Key stakeholders

Prisons, retirement homes/residences for the elderly, associations representing the interests of the elderly/detainees

Application level

Organizational

Local

Resources

Intergenerational programmes. Towards a society for all ages (p. 62)

ADSIS

Bestalde Solidarity Experience with the elderly, people deprived of liberty and young volunteers

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

“Programa “Bestalde

País

España

Ejecutado por

Programa “Bestalde”, en Vitoria, País Vasco

Fundación ADSIS, en colaboración con la Residencia San Prudencio

Competencias mejoradas y beneficios generales

Competencias: mejora de la solidaridad intergeneracional, mejora de la tolerancia (experiencia intercultural entre reclusos musulmanes y pensionistas católicos), mejora de la responsabilidad social, mejora del sentimiento de autoestima de todos los participantes al sentir que son/pueden ser útiles a los demás.

Beneficios generales: reducción del aislamiento social de las personas mayores, creación de vínculos afectivos intergeneracionales, mayor concienciación de la sociedad sobre la necesidad de reinsertar a las personas privadas de libertad en la sociedad, así como sobre las necesidades de socialización de las personas mayores (las personas mayores y los reclusos son dos grupos marginados dentro de la sociedad).

Tipo

Programa

Grupos destinatarios

Personas mayores en residencias

Internos (adultos)

Jóvenes voluntarios (18+)

Descripción

El programa Bestalde combina dos realidades diferentes: la de las personas mayores que viven en la Residencia San Prudencio y la de los internos de la prisión de Nanclares de Oca. Los dos grupos disfrutan de oportunidades de ocio durante los llamados “campos de trabajo”, deshaciéndose de todos los estereotipos relacionados con la edad y la detención. Algunos ejemplos de actividades son los talleres de estimulación, las charlas sobre “el camino de los recuerdos”, los viajes, los paseos y las fiestas. Todas estas actividades están encaminadas a favorecer la autonomía y los estilos de vida saludables para controlar el deterioro cognitivo y motor que afecta a las personas mayores.

Materiales y recursos humanos

No especificado – depende de la actividad realizada

Consejos

Dado que esta actividad también tiene por objeto facilitar la reinserción de los reclusos en la sociedad, este programa podría/debería ir de la mano de la preparación de los reclusos para su vida después de la detención.

Principales interesados

Centros penitenciarios, residencias de ancianos, asociaciones que representan los intereses de los ancianos/detenidos.

Nivel de aplicación

Organización

Local

Recursos

Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades (p. 62)

ADSIS

Bestalde Experiencia solidaria con ancianos, personas privadas de libertad y jóvenes voluntarios

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Programul “Bestalde”

Țara

Spania

Implementat de

Programul “Bestalde”, în Vitoria, Țara Bascilor

Fundația ADSIS, în colaborare cu azilul de bătrâni Residencia San Prudencio

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe: solidaritate intergenerațională sporită, toleranță sporită (experiență interculturală între deținuții musulmani și pensionarii catolici), responsabilitate socială sporită, sentimentul sporit al stimei de sine al tuturor participanților, deoarece simt că sunt/pot fi de folos altora.

Beneficii generale: reducerea izolării sociale a vârstnicilor, crearea de legături afective între generații, o mai bună conștientizare de către societate a nevoii de reintegrare a persoanelor private de libertate în societate, precum și a nevoilor de socializare ale vârstnicilor (vârstnicii și deținuții fiind două grupuri marginalizate în societate).

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Seniori în casele de bătrâni

Deținuți (adulți)

Tineri voluntari (18+)

Descriere

Programul Bestalde combină două realități diferite: cea a vârstnicilor care trăiesc în Residencia San Prudencio și cea a deținuților din închisoarea Nanclares de Oca. Cele două grupuri se bucură de oportunități de petrecere a timpului liber în timpul așa-numitelor “tabere de lucru”, scăpând de toate stereotipurile legate de vârstă și detenție. Exemple de activități sunt ateliere de stimulare, discuții pe “calea amintirilor”, excursii, plimbări și petreceri. Toate aceste activități au ca scop favorizarea autonomiei și a unui stil de viață sănătos pentru a controla declinul cognitiv și motor care afectează persoanele în vârstă.

Materiale și resurse umane

Nespecificat – depinde de activitatea desfășurată

Sfaturi

Deoarece această activitate are ca scop și facilitarea reintegrării deținuților în societate, acest program ar putea/ar trebui să meargă mână în mână cu pregătirea deținuților pentru viața de după detenție.

Principalele părți interesate

Închisori, cămine de bătrâni/reședințe pentru persoane vârstnice, asociații care reprezintă interesele persoanelor vârstnice/deținute

Nivelul aplicației

Organizațional

Local

Resurse

Programe intergeneraționale. Către o societate pentru toate vârstele (p. 62)

ADSIS

Bestalde Experiență de solidaritate cu vârstnicii, persoanele private de libertate și tinerii voluntari

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

“Program Bestalde”

Kraj

Hiszpania

Realizowane przez

Program “Bestalde”, w Vitorii, w Kraju Basków

Fundación ADSIS, we współpracy z domem spokojnej starości Residencia San Prudencio

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Kompetencje: zwiększona solidarność międzypokoleniowa, zwiększona tolerancja (doświadczenie międzykulturowe między więźniami muzułmanami a katolickimi emerytami), zwiększona odpowiedzialność społeczna, zwiększone poczucie własnej wartości wszystkich uczestników, ponieważ czują, że są/mogą być użyteczni dla innych.

Korzyści ogólne: zmniejszenie izolacji społecznej osób starszych, tworzenie międzypokoleniowych więzi uczuciowych, większa świadomość społeczna potrzeby ponownego włączenia osób pozbawionych wolności do społeczeństwa, jak również potrzeb socjalizacyjnych osób starszych (osoby starsze i więźniowie to dwie marginalizowane grupy społeczne).

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy w domach spokojnej starości

Więźniowie (dorośli)

Młodzi wolontariusze (18+)

Opis

Program Bestalde łączy dwie różne rzeczywistości: starsze osoby mieszkające w Residencia San Prudencio i więźniów z więzienia Nanclares de Oca. Obie grupy korzystają z możliwości spędzania wolnego czasu podczas tzw. “obozów pracy”, pozbywając się wszelkich stereotypów związanych z wiekiem i pobytem w więzieniu. Przykładami działań są warsztaty stymulacyjne, rozmowy o “ścieżkach pamięci”, wycieczki, spacery i imprezy. Wszystkie te działania mają na celu promowanie autonomii i zdrowego stylu życia, aby kontrolować spadek zdolności poznawczych i motorycznych osób starszych.

Materiały i zasoby ludzkie

Nie określono – zależy od wykonywanej działalności

Porady

Ponieważ działanie to ma również na celu ułatwienie ponownej integracji osadzonych w społeczeństwie, program ten mógłby/powinien iść w parze z coachingiem dla osadzonych, przygotowującym ich do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Kluczowi interesariusze

Więzienia, domy spokojnej starości/mieszkania dla osób starszych, stowarzyszenia reprezentujące interesy osób starszych/osób przebywających w zakładach karnych

Poziom aplikacji

Organizacyjne

Lokalnie

Zasoby

Programy międzypokoleniowe. W kierunku społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych (s. 62)

ADSIS

Bestalde Doświadczenie solidarności z osobami starszymi, pozbawionymi wolności i młodymi wolontariuszami

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Πρόγραμμα “Bestalde”

Χώρα

Ισπανία

Υλοποιήθηκε από

Πρόγραμμα “Bestalde”, στη Βιτόρια, Χώρα των Βάσκων

Fundación ADSIS, σε συνεργασία με το γηροκομείο Residencia San Prudencio

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ικανότητες: ενισχυμένη αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ανεκτικότητα (διαπολιτισμική εμπειρία μεταξύ μουσουλμάνων κρατουμένων και καθολικών συνταξιούχων), ενισχυμένη κοινωνική ευθύνη και αυτοεκτίμηση όλων των συμμετεχόντων, καθώς αισθάνονται ότι είναι/μπορούν να είναι χρήσιμοι στους άλλους.

Γενικά οφέλη: μείωση της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων, δημιουργία διαγενεακών συναισθηματικών δεσμών, καλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά την ανάγκη επανένταξης των στερημένων της ελευθερίας ατόμων στην κοινωνία, καθώς και τις ανάγκες κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων (οι ηλικιωμένοι και οι κρατούμενοι είναι δύο περιθωριοποιημένες ομάδες μέσα στην κοινωνία).

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι σε οίκους ευγηρίας

Κρατούμενοι (ενήλικες)

Νέοι εθελοντές (18+)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Bestalde συνδυάζει δύο διαφορετικές πραγματικότητες: εκείνη των ηλικιωμένων που ζουν στο Residencia San Prudencio και εκείνη των κρατουμένων της φυλακής Nanclares de Oca. Οι δύο ομάδες απολαμβάνουν ευκαιρίες αναψυχής κατά τη διάρκεια των λεγόμενων “κατασκηνώσεων εργασίας”, ξεφορτώνοντας όλα τα στερεότυπα που συνδέονται με την ηλικία και την κράτηση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι τα εργαστήρια τόνωσης, οι συνομιλίες για “διαδρομές μνήμης”, οι εκδρομές, οι περίπατοι και τα πάρτι. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να ευνοήσουν την αυτονομία και τον υγιεινό τρόπο ζωής, προκειμένου να ελεγχθεί η γνωστική και κινητική παρακμή που πλήττει τους ηλικιωμένους.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Δεν προσδιορίζεται – εξαρτάται από την ασκούμενη δραστηριότητα

Συμβουλές

Δεδομένου ότι η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία, το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε/πρέπει να συμβαδίζει με την καθοδήγηση των κρατουμένων, προετοιμάζοντάς τους για τη ζωή τους μετά την κράτηση.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Φυλακές, γηροκομεία/οίκοι ευγηρίας, ενώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ηλικιωμένων/αποφυλακισμένων

Επίπεδο εφαρμογής

Οργανωτικό

Τοπικό

Πόροι

Διαγενεακά προγράμματα. Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες (σελ. 62)

ADSIS

Bestalde Εμπειρία αλληλεγγύης με ηλικιωμένους, άτομα που στερούνται την ελευθερία τους και νέους εθελοντές

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629