GP69 Enjoy the experience

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Enjoy the Experience

Country

Spain, Andorra – Aragón

Implemented by

Technicians of 5 entities: Regional Assembly of Red Cross, Home for the elderly of the Aragonese Institute of Social Services, Andorra City Council, Educational Centre of Adults and Region of Andorra-Sierra de Arcos.

Competences enhanced and general benefits

Enhanced competences: Socializing and interpersonal dialogue

General benefits: reducing loneliness in elderly people, give youth a positive image of the elderly population, fostering intergenerational friendships, promotion of educational work with the elderly, health benefits for the elderly (this programme is developed within the ambit of Andorra’s health policy!)

Type

Programme

Target groups involved

Seniors (from retirement homes, from Centres for the elderly and from associations for elderly)

Children between the ages of 7 and 11 years old

Description

This programme exists since 1999 and started with pilot project in that year. Its continuity has been ensured thanks to the work of a core team of volunteers that commits to the programme year after year.

What does it consist in?

Elderly (from the retirement home, from the Centre for the elderly and from an association for elderly) visit pupils of the 2nd, 3rd and 5th years of primary school to teach them stories, traditions, local cooking, dances, street games and how to make toys with recycled material.

Before and after the visit, the children work on the subjects for each session in class. The teacher further build upon the themes developed during these visits.

Materials and human resources

Material depends on the activity: cooking material, children’s books, paint/pencils/markers, etc.

Advice

To really reap the benefits of such a programme, it is important that it lasts in time:

creation of affective bonds between the elderly and the kids

Building-up of know-how

Because the program consists of a collaboration between different entities, a clear division of the responsibilities/roles amongst entities is of paramount importance

Key stakeholders

Schools, town halls/(local/regional) public authorities, Red Cross or a similar organization, retirement homes, adult education centres, centres for the elderly

Application level

Organizational

Local

Local (municipality level) + regional (county level) + organizational (Red Cross)

Resources

Intergenerational programmes. Towards a society for all ages (p. 61)

Enjoy the experience, retrospective of a healthy ageing initiative in Andorra

Enjoy the experience: a program about senior volunteering and active ageing in rural environment -Andorra (Teruel)

Enjoy the experience Androrra

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Disfrute de la experiencia

País

España, Andorra – Aragón

Ejecutado por

Técnicos de 5 entidades: Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Hogar de personas mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Andorra, Centro Educativo de Adultos y Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

Competencias mejoradas y beneficios generales

Mejora de las competencias: Socialización y diálogo interpersonal

Beneficios generales: reducir la soledad de las personas mayores, dar a los jóvenes una imagen positiva de la población mayor, fomentar las amistades intergeneracionales, promover el trabajo educativo con las personas mayores, beneficios para la salud de las personas mayores (este programa se desarrolla en el ámbito de la política sanitaria de Andorra).

Tipo

Programa

Grupos destinatarios

Personas mayores (de residencias de ancianos, de centros de mayores y de asociaciones de mayores)

Niños de 7 a 11 años

Descripción

Este programa existe desde 1999 y comenzó con un proyecto piloto en ese año. Su continuidad se ha garantizado gracias al trabajo de un equipo básico de voluntarios que se compromete con el programa año tras año.

¿En qué consiste?

Las personas mayores (de la residencia de ancianos, del centro de mayores y de una asociación de mayores) visitan a los alumnos de 2nd , 3rd y 5th de primaria para enseñarles cuentos, tradiciones, cocina local, bailes, juegos callejeros y a fabricar juguetes con material reciclado.

Antes y después de la visita, los niños trabajan en clase los temas de cada sesión. El profesor profundiza en los temas desarrollados durante estas visitas.

Materiales y recursos humanos

El material depende de la actividad: material de cocina, libros infantiles, pintura/lápices/marcadores, etc.

Consejos

Para aprovechar realmente los beneficios de un programa de este tipo, es importante que perdure en el tiempo:

creación de vínculos afectivos entre las personas mayores y los niños

Desarrollo de los conocimientos técnicos

Dado que el programa consiste en una colaboración entre diferentes entidades, es de suma importancia una clara división de las responsabilidades/funciones entre las entidades

Principales interesados

Colegios, ayuntamientos/administraciones públicas (locales/regionales), Cruz Roja u organización similar, residencias de ancianos, centros de educación de adultos, centros para personas mayores

Nivel de aplicación

Organización

Local

Local (nivel municipal) + regional (nivel comarcal) + organizativo (Cruz Roja)

Recursos

Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades (p. 61)

Disfruta de la experiencia, retrospectiva de una iniciativa de envejecimiento saludable en Andorra

Disfruta de la experiencia: un programa sobre voluntariado senior y envejecimiento activo en el medio rural -Andorra (Teruel)

Disfruta de la experiencia Androrra

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Bucurați-vă de experiență

Țara

Spania, Andorra – Aragón

Implementat de

Tehnicieni din 5 entități: Adunarea Regională de Cruce Roșie, Căminul pentru persoane vârstnice al Institutului Aragonez de Servicii Sociale, Primăria din Andorra, Centrul Educațional pentru Adulți și Regiunea Andorra-Sierra de Arcos.

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe îmbunătățite: Socializare și dialog interpersonal

Beneficii generale: reducerea singurătății persoanelor vârstnice, oferirea unei imagini pozitive a populației vârstnice în rândul tinerilor, încurajarea prieteniilor între generații, promovarea activității educaționale cu vârstnicii, beneficii pentru sănătatea vârstnicilor (acest program este dezvoltat în cadrul politicii de sănătate a Andorrei!).

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Seniori (din casele de bătrâni, din centrele de bătrâni și din asociațiile pentru vârstnici)

Copii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani

Descriere

Acest program există din 1999 și a început cu un proiect pilot în acel an. Continuitatea sa a fost asigurată datorită activității unei echipe de voluntari care se dedică programului an de an.

În ce constă?

Bătrânii (de la azilul de bătrâni, de la Centrul pentru vârstnici și de la o asociație pentru vârstnici) vizitează elevii din clasele primare 2nd , 3rd și 5th pentru a-i învăța povești, tradiții, bucătărie locală, dansuri, jocuri de stradă și cum să confecționeze jucării din materiale reciclate.

Înainte și după vizită, copiii lucrează în clasă la subiectele pentru fiecare sesiune. Profesorul se bazează în continuare pe temele dezvoltate în timpul acestor vizite.

Materiale și resurse umane

Materialul depinde de activitate: materiale de gătit, cărți pentru copii, vopsea/creioane/markere etc.

Sfaturi

Pentru a profita cu adevărat de beneficiile unui astfel de program, este important ca acesta să dureze în timp:

crearea de legături afective între vârstnici și copii

Consolidarea know-how-ului

Deoarece programul constă într-o colaborare între diferite entități, este extrem de importantă o diviziune clară a responsabilităților/rolurilor între entități.

Principalele părți interesate

Școli, primării/autorități publice (locale/regionale), Crucea Roșie sau o organizație similară, cămine de bătrâni, centre de educație a adulților, centre pentru persoanele în vârstă

Nivelul aplicației

Organizațional

Local

Local (la nivel de municipiu) + regional (la nivel de județ) + organizațional (Crucea Roșie)

Resurse

Programe intergeneraționale. Către o societate pentru toate vârstele (p. 61)

Bucurați-vă de experiență, retrospectivă a unei inițiative de îmbătrânire sănătoasă în Andorra

Bucură-te de experiență: un program de voluntariat pentru seniori și îmbătrânire activă în mediul rural -Andorra (Teruel)

Bucurați-vă de experiență Androrra

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Ciesz się doświadczeniem

Kraj

Hiszpania, Andora – Aragón

Realizowane przez

Technicy z 5 podmiotów: Regionalne Zgromadzenie Czerwonego Krzyża, Dom dla osób starszych Aragońskiego Instytutu Usług Społecznych, Urząd Miasta Andory, Centrum Edukacyjne Dorosłych oraz Region Andora-Sierra de Arcos.

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Zwiększone kompetencje: Socjalizacja i dialog interpersonalny

Korzyści ogólne: zmniejszenie samotności u osób starszych, przekazanie młodzieży pozytywnego wizerunku populacji starszej, wspieranie przyjaźni międzypokoleniowych, promocja pracy edukacyjnej z osobami starszymi, korzyści zdrowotne dla osób starszych (program ten jest rozwijany w ramach polityki zdrowotnej Andory)!

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy (z domów spokojnej starości, z ośrodków dla osób starszych i ze stowarzyszeń dla osób starszych)

Dzieci w wieku od 7 do 11 lat

Opis

Program istnieje od 1999 roku i w tym samym roku rozpoczął się jego pilotaż. Jego ciągłość została zapewniona dzięki pracy podstawowego zespołu wolontariuszy, którzy z roku na rok angażują się w realizację programu.

Na czym polega?

Starsi (z domu spokojnej starości, z centrum dla osób starszych i ze stowarzyszenia dla osób starszych) odwiedzają uczniów klas 2nd , 3rd i 5th szkoły podstawowej, aby uczyć ich historii, tradycji, lokalnej kuchni, tańców, gier ulicznych i tego, jak robić zabawki z materiałów z recyklingu.

Przed i po wizycie dzieci pracują w klasie nad tematami dotyczącymi każdej sesji. Nauczyciel dalej rozbudowuje tematy opracowane podczas tych wizyt.

Materiały i zasoby ludzkie

Materiał zależy od zajęć: materiały kulinarne, książki dla dzieci, farby/ołówki/markery itp.

Porady

Aby naprawdę czerpać korzyści z takiego programu, ważne jest, aby trwał on w czasie:

tworzenie więzi afektywnych między osobami starszymi a dziećmi

Tworzenie know-how

Ponieważ program polega na współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, jasny podział obowiązków/roli pomiędzy podmiotami jest niezwykle ważny

Kluczowi interesariusze

Szkoły, ratusze/(lokalne/regionalne) władze publiczne, Czerwony Krzyż lub podobna organizacja, domy spokojnej starości, ośrodki kształcenia dorosłych, ośrodki dla osób starszych

Poziom aplikacji

Organizacyjne

Lokalnie

Lokalny (poziom gminy) + regionalny (poziom powiatu) + organizacyjny (Czerwony Krzyż)

Zasoby

Programy międzypokoleniowe. W kierunku społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych (s. 61)

Ciesz się doświadczeniem, retrospekcja inicjatywy zdrowego starzenia się w Andorze

Ciesz się doświadczeniem: program dotyczący wolontariatu seniorów i aktywnego starzenia się w środowisku wiejskim -Andora (Teruel)

Ciesz się doświadczeniem Androrra

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Απολαύστε την εμπειρία

Χώρα

Ισπανία, Ανδόρα – Αραγονία

Υλοποιήθηκε από

Τεχνικοί 5 οντοτήτων: Στέγη ηλικιωμένων του Ινστιτούτου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αραγονίας, Δημοτικό Συμβούλιο της Ανδόρας, Εκπαιδευτικό Κέντρο Ενηλίκων και Περιφέρεια της Ανδόρας-Sierra de Arcos.

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Ενισχυμένες ικανότητες: Κοινωνικοποίηση και διαπροσωπικός διάλογος

Γενικά οφέλη: μείωση της μοναξιάς των ηλικιωμένων, θετική εικόνα των νέων για τον ηλικιωμένο πληθυσμό, ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των γενεών, προώθηση της εκπαιδευτικής εργασίας με τους ηλικιωμένους, οφέλη για την υγεία των ηλικιωμένων (το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής υγείας της Ανδόρας!).

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι (από οίκους ευγηρίας, κέντρα ηλικιωμένων και ενώσεις ηλικιωμένων)

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 11 ετών

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό υπάρχει από το 1999 και ξεκίνησε με πιλοτικό πρόγραμμα το ίδιο έτος. Η συνέχειά του εξασφαλίζεται χάρη στο έργο μιας βασικής ομάδας εθελοντών που δεσμεύεται για το πρόγραμμα χρόνο με το χρόνο.

Σε τι συνίσταται;

Ηλικιωμένοι (από το γηροκομείο, από το κέντρο ηλικιωμένων και από έναν σύλλογο ηλικιωμένων) επισκέπτονται τους μαθητές των τάξεων 2nd , 3rd και 5th του δημοτικού σχολείου για να τους διδάξουν ιστορίες, παραδόσεις, τοπική μαγειρική, χορούς, παιχνίδια του δρόμου και πώς να φτιάχνουν παιχνίδια με ανακυκλωμένα υλικά.

Πριν και μετά την επίσκεψη, τα παιδιά ασχολούνται με τα θέματα της κάθε συνεδρίας στην τάξη. Ο δάσκαλος αξιοποιεί περαιτέρω τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Το υλικό εξαρτάται από τη δραστηριότητα: υλικά μαγειρικής, παιδικά βιβλία, χρώματα/μολύβια/σημαστές κ.λπ.

Συμβουλές

Για να αποκομίσετε πραγματικά τα οφέλη ενός τέτοιου προγράμματος, είναι σημαντικό να έχει διάρκεια στο χρόνο:

δημιουργία συναισθηματικών δεσμών μεταξύ των ηλικιωμένων και των παιδιών

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Επειδή το πρόγραμμα συνίσταται σε συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων, ο σαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων/ρόλων μεταξύ των φορέων είναι υψίστης σημασίας.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Σχολεία, δημαρχεία/(τοπικές/περιφερειακές) δημόσιες αρχές, Ερυθρός Σταυρός ή παρόμοια οργάνωση, γηροκομεία, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, κέντρα ηλικιωμένων.

Επίπεδο εφαρμογής

Οργανωτικό

Τοπικό

Τοπικό (επίπεδο δήμου) + περιφερειακό (επίπεδο νομού) + οργανωτικό (Ερυθρός Σταυρός)

Πόροι

Διαγενεακά προγράμματα. Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες (σελ. 61)

Απολαύστε την εμπειρία, αναδρομή σε μια πρωτοβουλία για την υγιή γήρανση στην Ανδόρα

Απολαύστε την εμπειρία: ένα πρόγραμμα για τον εθελοντισμό των ηλικιωμένων και την ενεργό γήρανση σε αγροτικό περιβάλλον -Ανδόρα (Teruel)

Απολαύστε την εμπειρία Androrra

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629