GP42 Malinnica's musical tradition

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Malinnica’s musical tradition

Country

Poland

Competences enhanced and general benefits

Intergenerational cooperation and musical skills

Type

Workshop

Target groups involved

Seniors, trainers

Description

The project involves conducting cyclical singing meetings for several people from Bielsk Podlaski and Białystok (willing 4 people are currently declaring participation, this number may increase). They will be held at the house of Wiera Niczyporuk, possibly also at the GOK in Orla. The permanent group will meet on average 2-3 times a month. There will also be open meetings for other volunteers (online advertisements) in Malinniki and Koźliky or Puchły. The topics of the meetings will be largely adapted to the ritual year.

Materials and human resources

Speakers, laptop, musical instruments

Advice

The activity is closely related to the folk tradition of north-eastern Polish; Polish, Belarusian and Ukrainian borderlands.

Application level

Local

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

La tradición musical de Malinnica

País

Polonia

Competencias mejoradas y beneficios  generales

Cooperación intergeneracional y habilidades musicales

Tipo

Taller

Grupos destinatarios

Mayores, formadores

Descripción

El proyecto consiste en realizar encuentros cíclicos de canto para varias personas de Bielsk Podlaski y Białystok (actualmente declaran su participación 4 personas, este número puede aumentar). Se celebrarán en la casa de Wiera Niczyporuk, posiblemente también en el GOK de Orla. El grupo permanente se reunirá una media de 2-3 veces al mes. También habrá reuniones abiertas para otros voluntarios (anuncios en línea) en Malinniki y Koźliky o Puchły. Los temas de las reuniones se adaptarán en gran medida al año ritual.

Materiales y recursos humanos

Altavoces, ordenador portátil, instrumentos musicales

Consejos

La actividad está estrechamente relacionada con la tradición folclórica del noreste de Polonia, zonas fronterizas polacas, bielorrusas y ucranianas.

Nivel de aplicación

Local

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Tradiția muzicală din Malinnica

Țara

Polonia

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Cooperare intergenerațională și abilități muzicale

Tip

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

Seniori, formatori

Descriere

Proiectul presupune desfășurarea unor întâlniri ciclice de canto pentru mai multe persoane din Bielsk Podlaski și Białystok (în prezent, 4 persoane și-au declarat participarea, dar numărul acestora poate crește). Acestea vor avea loc în casa lui Wiera Niczyporuk, eventual și la GOK din Orla. Grupul permanent se va întâlni în medie de 2-3 ori pe lună. Vor exista, de asemenea, întâlniri deschise pentru alți voluntari (anunțuri online) în Malinniki și Koźliky sau Puchły. Subiectele întâlnirilor vor fi adaptate în mare măsură la anul ritual.

Materiale și resurse umane

Difuzoare, laptop, instrumente muzicale

Sfaturi

Activitatea este strâns legată de tradiția populară din nord-estul Poloniei, de la granița dintre Polonia, Belarus și Ucraina.

Nivelul aplicației

Local

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Tradycja muzyczna Malinnicy

Kraj

Polska

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Współpraca międzypokoleniowa i umiejętności muzyczne

Typ

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy, trenerzy

Opis

Projekt zakłada prowadzenie cyklicznych spotkań śpiewaczych dla kilku osób z Bielska Podlaskiego i Białegostoku (chętne 4 osoby deklarują obecnie udział, liczba ta może się zwiększyć). Odbywać się one będą w domu Wiery Niczyporuk, ewentualnie również w GOK w Orli. Stała grupa będzie się spotykać średnio 2-3 razy w miesiącu. Będą też organizowane otwarte spotkania dla innych wolontariuszy (ogłoszenia internetowe) w Malinnikach i Koźlikach lub Puchłach. Tematyka spotkań będzie w dużej mierze dostosowana do roku obrzędowego.

Materiały i zasoby ludzkie

Głośniki, laptop, instrumenty muzyczne

Porady

Działalność ta jest ściśle związana z tradycją ludową północno-wschodniej Polski; pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy.

Poziom aplikacji

Lokalnie

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Η μουσική παράδοση της Μαλίνικα

Χώρα

Πολωνία

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Διαγενεακή συνεργασία και μουσικές δεξιότητες

Τύπος

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι, εκπαιδευτές

Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή κυκλικών συναντήσεων τραγουδιού για αρκετά άτομα από το Bielsk Podlaski και το Białystok (4 άτομα είναι πρόθυμα προς το παρόν για συμμετοχή, αλλά ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί). Θα πραγματοποιούνται στο σπίτι της Wiera Niczyporuk, ενδεχομένως και στον ΓΟΚ στην Orla. Η μόνιμη ομάδα θα συνεδριάζει κατά μέσο όρο 2-3 φορές το μήνα. Θα υπάρχουν επίσης ανοιχτές συναντήσεις για άλλους εθελοντές (ηλεκτρονικές αγγελίες) στο Malinniki και στο Koźliky ή στο Puchły. Τα θέματα των συναντήσεων θα προσαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό στο τελετουργικό έτος.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Ηχεία, φορητός υπολογιστής, μουσικά όργανα

Συμβουλές

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται στενά με τη λαϊκή παράδοση της βορειοανατολικής Πολωνίας, της Πολωνίας, της Λευκορωσίας και των ουκρανικών συνόρων.

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629