GP29 Way of St. James

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Way of St. James Intergenerational experience

Country

Spain

Implemented by

Senior University of La Coruña

Faculty of the Degree in Tourism

Competences enhanced and general benefits

Active ageing

Service-learning

Motivation for Lifelong Learning.

Empathy and respect for the elderly.

Improvement of the competences acquired in the Bachelor’s Degree in Tourism.

Knowledge of Art, History, Geography

Intergenerational coexistence.

Type

Programme

Target groups involved

Students of the Senior University of La Coruña

Students in the 3rd year of the Degree in Tourism at the University of A Coruña

Faculty of the Degree in Tourism

Description

The Way of St. James is a historical, cultural and spiritual reality, which reaches our days with greater intensity and interest than ever before.

The year 2021 was a Compostelan Holy Year, a celebration that takes place when the day dedicated to the Apostle St. James, 25 July, falls on a Sunday. Due to the COVID pandemic, the Holy Year was also extended to 2022.

The Senior University of La Coruña is planning to carry out in the academic year 21-22 a specific training programme “The Way of St. James, memory, Landscape and Management”. This university is part of a university extension of the University of Coruña (UDC) for people over 50 years of age who are no longer working. Its aim is to achieve a more inclusive, educated, critical, active and participatory society.

At the same time, two lecturers from the 3rd year of the Tourism degree programme proposed a service-learning project called “Intergenerational experience on the Camino de Santiago” so that the students could put into practice the knowledge they had acquired during the theoretical classes on the organisation of a trip. Thus, they worked from the approach of a travel agency specialised in the Camino de Santiago and acted as guides for the senior students.

The experience was very enriching for both age groups as they were able, in addition to discovering new corners of Galicia, to share knowledge and experiences.

Three outings took place.

Materials and human resources

Tourist guides.

Hiking equipment.

Travel insurance.

Key stakeholders

Young university students and senior adults

Application level

Local

Resources

Service-learning project: “Intergenerational Experience on the Camino de Santiago”

The Senior University

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Camino de Santiago Experiencia intergeneracional

País

España

Ejecutado por

Universidad Senior de La Coruña

Facultad del Grado en Turismo

Competencias mejoradas y beneficios  generales

Envejecimiento activo

Aprendizaje-servicio

Motivación para el aprendizaje permanente

Empatía y respeto por las personas mayores

Perfeccionamiento de las competencias adquiridas en el Grado en Turismo

Conocimientos de arte, historia y geografía

Convivencia intergeneracional

Tipo

Programa

Grupos destinatarios

Estudiantes de la Universidad Senior de La Coruña

Alumnos de 3º  del Grado en Turismo de la Universidad de A Coruña

Facultad de  Turismo

Descripción

El Camino de Santiago es una realidad histórica, cultural y espiritual, que llega a nuestros días con mayor intensidad e interés que nunca.

El año 2021 fue Año Santo Compostelano, celebración que tiene lugar cuando el día dedicado al Apóstol Santiago, 25 de julio, cae en domingo. Debido a la pandemia de COVID, el Año Santo se prorrogó también hasta 2022.

La Universidad Senior de La Coruña tiene previsto realizar en el curso 21-22 un programa de formación específico “El Camino de Santiago, memoria, paisaje y gestión”. Esta universidad forma parte de una extensión universitaria de la Universidade da Coruña (UDC) para personas mayores de 50 años que ya no trabajan. Su objetivo es conseguir una sociedad más inclusiva, culta, crítica, activa y participativa.

Paralelamente, dos profesores de 3º de la carrera de Turismo propusieron un proyecto de aprendizaje-servicio denominado “Experiencia intergeneracional en el Camino de Santiago” para que los alumnos pusieran en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas sobre la organización de un viaje. Así, trabajaron desde el planteamiento de una agencia de viajes especializada en el Camino de Santiago y actuaron como guías de los alumnos mayores.

La experiencia fue muy enriquecedora para ambos grupos de edad ya que pudieron, además de descubrir nuevos rincones de Galicia, compartir conocimientos y experiencias.

Se realizaron tres salidas.

Materiales y recursos humanos

Guías turísticos

Equipo de senderismo

Seguro de viaje

Principales interesados

Jóvenes universitarios y adultos mayores

Nivel de aplicación

Local

Recursos

Proyecto de aprendizaje-servicio: “Experiencia intergeneracional en el Camino de Santiago”

La Universidad Senior

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Way of St. James Experiență intergenerațională

Țara

Spania

Implementat de

Senior Universitatea din La Coruña

Facultatea de Turism

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Îmbătrânirea activă

Învățare prin servicii

Motivația pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Empatie și respect pentru persoanele în vârstă.

Îmbunătățirea competențelor dobândite în cadrul studiilor de licență în turism.

Cunoștințe de artă, istorie, geografie

Coexistența între generații.

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Studenții de la Universitatea Senior din La Coruña

Studenți în anul 3 al licenței în turism la Universitatea din A Coruña

Facultatea de Turism

Descriere

Calea Sfântului Iacob este o realitate istorică, culturală și spirituală, care ajunge în zilele noastre cu mai multă intensitate și interes ca niciodată.

Anul 2021 a fost Anul Sfânt Compozit, o sărbătoare care are loc atunci când ziua dedicată Sfântului Apostol Iacob, 25 iulie, cade într-o duminică. Din cauza pandemiei COVID, Anul Sfânt a fost prelungit și în 2022.

Universitatea Senior din La Coruña intenționează să realizeze în anul universitar 21-22 un program de formare specifică “Calea Sfântului Iacob, memorie, peisaj și management”. Această universitate face parte dintr-o extensie universitară a Universității din Coruña (UDC) destinată persoanelor de peste 50 de ani care nu mai lucrează. Scopul său este de a obține o societate mai incluzivă, educată, critică, activă și participativă.

În același timp, două cadre didactice din anul III al programului de licență în turism au propus un proiect de service-learning intitulat “Experiență intergenerațională pe Camino de Santiago”, astfel încât studenții să poată pune în practică cunoștințele dobândite în timpul orelor teoretice de organizare a unei excursii. Astfel, aceștia au lucrat din demersul unei agenții de turism specializate în Camino de Santiago și au acționat ca ghizi pentru studenții seniori.

Experiența a fost foarte îmbogățitoare pentru ambele grupe de vârstă, deoarece, pe lângă faptul că au putut descoperi noi colțuri ale Galiciei, au avut posibilitatea de a împărtăși cunoștințe și experiențe.

Au avut loc trei ieșiri.

Materiale și resurse umane

Ghizi turistici.

Echipament pentru drumeții.

Asigurarea de călătorie.

Principalele părți interesate

Tinerii studenți universitari și adulții în vârstă

Nivelul aplicației

Local

Resurse

Proiect de învățare prin servicii: “Experiență intergenerațională pe Camino de Santiago”

Universitatea Senior

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Droga św. Jakuba Doświadczenie międzypokoleniowe

Kraj

Hiszpania

Realizowane przez

Uniwersytet Seniora w La Coruña

Wydział kierunku studiów “Turystyka”

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Aktywne starzenie się

Service-learning

Motywacja do uczenia się przez całe życie.

Empatia i szacunek dla osób starszych.

Podniesienie kompetencji nabytych na studiach licencjackich na kierunku Turystyka.

Wiedza o sztuce, historii, geografii.

Współżycie międzypokoleniowe.

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Studenci Uniwersytetu Seniora w La Coruña

Studenci 3 roku studiów na kierunku Turystyka na Uniwersytecie w A Coruña

Wydział kierunku studiów turystyka

Opis

Droga św. Jakuba jest rzeczywistością historyczną, kulturową i duchową, która dociera do naszych dni z większą intensywnością i zainteresowaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

Rok 2021 był Kompostelańskim Rokiem Świętym, czyli uroczystością, która ma miejsce, gdy dzień poświęcony Apostołowi św. Jakubowi, 25 lipca, przypada na niedzielę. Ze względu na pandemię COVID, Rok Święty został również przedłużony do 2022 roku.

Uniwersytet Seniora w La Coruña planuje przeprowadzić w roku akademickim 21-22 specjalny program szkoleniowy “Droga św. Jakuba, pamięć, krajobraz i zarządzanie”. Uniwersytet ten jest częścią rozszerzenia Uniwersytetu w Coruña (UDC) dla osób powyżej 50 roku życia, które już nie pracują. Jego celem jest osiągnięcie bardziej integracyjnego, wykształconego, krytycznego, aktywnego i uczestniczącego społeczeństwa.

W tym samym czasie dwóch wykładowców z III roku studiów turystycznych zaproponowało projekt service-learningowy pod nazwą “Międzypokoleniowe doświadczenie na Camino de Santiago”, aby studenci mogli w praktyce wykorzystać wiedzę, którą zdobyli podczas zajęć teoretycznych na temat organizacji wyjazdu. W ten sposób pracowali z podejścia biura podróży specjalizującego się w Camino de Santiago i działali jako przewodnicy dla starszych studentów.

Doświadczenie to było bardzo wzbogacające dla obu grup wiekowych, gdyż oprócz odkrywania nowych zakątków Galicji, mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniami.

Odbyły się trzy wyjazdy.

Materiały i zasoby ludzkie

Przewodniki turystyczne.

Sprzęt do uprawiania turystyki pieszej.

Ubezpieczenie podróżne.

Kluczowi interesariusze

Młodzi studenci i starsi dorośli

Poziom aplikacji

Lokalnie

Zasoby

Projekt Service-learning: “Międzypokoleniowe doświadczenie na Camino de Santiago”.

Uniwersytet Seniora

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Way of St. James – Διαγενεακή εμπειρία

Χώρα

Ισπανία

Υλοποιήθηκε από

Πανεπιστήμιο της Λα Κορούνια

Σχολή του πτυχίου στον τομέα του τουρισμού

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ενεργός γήρανση

Εκμάθηση υπηρεσιών

Κίνητρα για δια βίου μάθηση

Ενσυναίσθηση και σεβασμός για τους ηλικιωμένους

Βελτίωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πτυχίο τουρισμού

Γνώση τέχνης, ιστορίας, γεωγραφίας

Διαγενεακή συνύπαρξη

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Φοιτητές του Ανώτερου Πανεπιστημίου της La Coruña

Φοιτητές στο 3ο έτος του πτυχίου Τουρισμού του Πανεπιστημίου της Α Κορούνια

Σχολή του πτυχίου στον τομέα του τουρισμού

Περιγραφή

Ο Δρόμος του Αγίου Ιακώβου είναι μια ιστορική, πολιτιστική και πνευματική πραγματικότητα, η οποία φτάνει στις μέρες μας με μεγαλύτερη ένταση και ενδιαφέρον από ποτέ άλλοτε.

Το έτος 2021 ήταν το ιερό έτος Compostelan, μια γιορτή που λαμβάνει χώρα όταν η ημέρα αφιερωμένη στον Απόστολο Άγιο Ιάκωβο, η 25η Ιουλίου, πέφτει σε Κυριακή. Λόγω της πανδημίας COVID, το Άγιο Έτος παρατάθηκε μέχρι το 2022.

Το Ανώτερο Πανεπιστήμιο της La Coruña σχεδιάζει να πραγματοποιήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 21-22 ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης “Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου, μνήμη, τοπίο και διαχείριση”. Το εν λόγω πανεπιστήμιο αποτελεί μέρος μιας πανεπιστημιακής επέκτασης του Πανεπιστημίου της Coruña (UDC) για άτομα άνω των 50 ετών που δεν εργάζονται πλέον. Στόχος του είναι να επιτύχει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μορφωμένη, κριτική, ενεργή και συμμετοχική.

Ταυτόχρονα, δύο καθηγητές του 3ου έτους του προγράμματος σπουδών στον τομέα του Τουρισμού πρότειναν ένα πρόγραμμα μάθησης υπηρεσιών με τίτλο “Διαγενεακή εμπειρία στο Camino de Santiago”, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων σχετικά με την οργάνωση ενός ταξιδιού. Έτσι, εργάστηκαν από την προσέγγιση ενός ταξιδιωτικού γραφείου που ειδικεύεται στο Camino de Santiago και λειτούργησαν ως οδηγοί για τους τελειόφοιτους φοιτητές.

Η εμπειρία ήταν πολύ εμπλουτιστική και για τις δύο ηλικιακές ομάδες, καθώς είχαν τη δυνατότητα, εκτός από το να ανακαλύψουν νέες γωνιές της Γαλικίας, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδρομές.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Τουριστικοί οδηγοί.

Εξοπλισμός πεζοπορίας.

Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Νέοι φοιτητές πανεπιστημίου και ηλικιωμένοι ενήλικες

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Πόροι

Σχέδιο μάθησης υπηρεσιών: “Camino de Santiago”

Το Senior University

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629