GP26 Industrial memory

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

The industrial memory – “La memoria industrial” (Donostia, Basque Country)

Country

Spain

Implemented by

Designed and applied by the person responsible for education at the Rezola Museum

Competences enhanced and general benefits

Competences: socializing, active memory, interpersonal dialogue

General benefits: Transmission of collective/historical memory, enhancement of intergenerational dialogue

Type

Activity

Games and talks

Target groups involved

Seniors (age not specified) and children aged 8 to 12

Description

This programme saw the light in 2005 in Donostia (Basque Country). Its goals are two-fold: on the one hand, it aims at older persons and children participating together in activities not usually organised in a museum (traditional games, talks about old trades illustrated by photographs in the museum, etc.) and, on the other, it aims for the older persons to transmit their industrial memory to the children.

This program gathers 20 to 25 school pupils with 10 to 15 elderly.

Materials and human resources

Technical equipment: laptop and speakers for music, extension cables, chairs, tables, etc.

Material to play games: paper, markers, board games, etc.

Advice

Keeping the number of participants within specific limits for easy group management purposes

Key stakeholders

Local history museums, (primary/secondary) schools, centres for elderly

Application level

Local

Resources

Intergenerational Programmes. Towards a society for all ages

Industrial heritage and intergenerational programmes. The case of the Rezola Cement Museum. (presentation)

Further readings

This initiative is part of a broader collaboration between the Museum Rezola and Matia Fundazioa, see:

Museum Cemento Rezola and Matia Fundazioa will collaborate to recover the industrial memory of the Añorga neighbourhood

Museum Cemento Rezola de Añorga inaugurates an exhibition to recover the oral memory of the neighbourhood

 

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

La memoria industrial  (Donostia, País Vasco)

País

España

Ejecutado por

Diseñado y aplicado por el responsable de educación del Museo Rezola

Competencias mejoradas y beneficios generales

Competencias: socialización, memoria activa, diálogo interpersonal.

Beneficios generales: transmisión de la memoria colectiva/histórica, mejora del diálogo intergeneracional.

Tipo

Actividad

Juegos y charlas

Grupos destinatarios

Mayores (edad no especificada) y niños de 8 a 12 años

Descripción

Este programa vio la luz en 2005 en Donostia (País Vasco). Sus objetivos son dos: por un lado, pretende que mayores y niños participen juntos en actividades que no suelen organizarse en un museo (juegos tradicionales, charlas sobre antiguos oficios ilustradas con fotografías del museo, etc.) y, por otro, que los mayores transmitan su memoria industrial a los niños.

Este programa reúne a entre 20 y 25 escolares con entre 10 y 15 mayores..

Materiales y recursos humanos

Equipo técnico: ordenador portátil y altavoces para música, cables alargadores, sillas, mesas, etc.

Material para jugar: papel, rotuladores, juegos de mesa, etc.

Consejos

Mantener el número de participantes dentro de unos límites específicos para facilitar la gestión del grupo

Principales interesados

Museos de historia local, escuelas (primarias/secundarias), centros para personas mayores

Nivel de aplicación

Local

Recursos

Programas intergeneracionales. Hacia una sociedad para todas las edades

Patrimonio industrial y programas intergeneracionales. El caso del Museo del Cemento de Rezola. (presentación)

Otras lecturas

Esta iniciativa forma parte de una colaboración más amplia entre el Museo Rezola y Matia Fundazioa, véase:

Museum Cemento Rezola y Matia Fundazioa colaborarán para recuperar la memoria industrial del barrio de Añorga

El Museo Cemento Rezola de Añorga inaugura una exposición para recuperar la memoria oral del barrio

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Memoria industrială – “La memoria industrial” (Donostia, Țara Bascilor)

Țara

Spania

Implementat de

Conceput și aplicat de către responsabilul cu educația de la Muzeul Rezola

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe: socializare, memorie activă, dialog interpersonal

Beneficii generale: Transmiterea memoriei colective/istorice, îmbunătățirea dialogului între generații.

Tip

Activitate

Jocuri și discuții

Grupuri țintă implicate

Seniori (vârsta nespecificată) și copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani

Descriere

Acest program a fost lansat în 2005 în Donostia (Țara Bascilor). Obiectivele sale sunt duble: pe de o parte, vizează participarea împreună a persoanelor în vârstă și a copiilor la activități care nu sunt organizate în mod obișnuit într-un muzeu (jocuri tradiționale, discuții despre vechile meserii ilustrate prin fotografii din muzeu etc.) și, pe de altă parte, urmărește ca persoanele în vârstă să le transmită copiilor memoria lor industrială.

Acest program reunește între 20 și 25 de elevi și între 10 și 15 bătrâni.

Materiale și resurse umane

Echipament tehnic: laptop și boxe pentru muzică, cabluri prelungitoare, scaune, mese etc.

Materiale pentru jocuri: hârtie, markere, jocuri de societate etc.

Sfaturi

Păstrarea numărului de participanți în limite specifice pentru a facilita gestionarea grupului

Principalele părți interesate

Muzee de istorie locală, școli (primare/secundare), centre pentru persoanele în vârstă

Nivelul aplicației

Local

Resurse

Programe intergeneraționale. Către o societate pentru toate vârstele

Patrimoniul industrial și programele intergeneraționale. Cazul Muzeului Cimentului Rezola. (prezentare)

Lecturi suplimentare

Această inițiativă face parte dintr-o colaborare mai largă între Muzeul Rezola și Matia Fundazioa, vezi:

Muzeul Cemento Rezola și Matia Fundazioa vor colabora pentru a recupera memoria industrială a cartierului Añorga

Muzeul Cemento Rezola de Añorga inaugurează o expoziție pentru a recupera memoria orală a cartierului

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Pamięć przemysłowa – “La memoria industrial” (Donostia, Kraj Basków)

Kraj

Hiszpania

Realizowane przez

Zaprojektowane i zastosowane przez osobę odpowiedzialną za edukację w Muzeum Rezola

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Kompetencje: socjalizacja, aktywna pamięć, dialog interpersonalny

Korzyści ogólne: Przekazanie pamięci zbiorowej/historycznej, wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego

Typ

Działalność

Gry i rozmowy

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy (wiek nieokreślony) i dzieci w wieku od 8 do 12 lat

Opis

Program ten ujrzał światło dzienne w 2005 roku w Donostii (Kraj Basków). Jego cele są dwojakie: z jednej strony chodzi o to, by osoby starsze i dzieci uczestniczyły wspólnie w zajęciach, które zwykle nie są organizowane w muzeum (tradycyjne gry, rozmowy o dawnych zawodach ilustrowane fotografiami w muzeum, itp.), a z drugiej strony chodzi o to, by osoby starsze przekazywały dzieciom swoją pamięć o przemyśle.

Program ten gromadzi od 20 do 25 uczniów szkoły wraz z 10-15 osobami starszymi.

Materiały i zasoby ludzkie

Sprzęt techniczny: laptop i głośniki do muzyki, przedłużacze, krzesła, stoły itp.

Materiały do gier: papier, markery, gry planszowe itp.

Porady

Utrzymanie liczby uczestników w określonych granicach dla ułatwienia zarządzania grupą

Kluczowi interesariusze

Lokalne muzea historyczne, szkoły (podstawowe/gimnazjalne), ośrodki dla osób starszych

Poziom aplikacji

Lokalnie

Zasoby

Programy międzypokoleniowe. W kierunku społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych

Dziedzictwo przemysłowe i programy międzypokoleniowe. Przypadek Muzeum Cementu w Rezoli. (prezentacja)

Dalsze lektury

Inicjatywa ta jest częścią szerszej współpracy między Muzeum Rezola a Matia Fundazioa, zob:

Muzeum Cemento Rezola i Matia Fundazioa współpracują w celu odzyskania pamięci przemysłowej dzielnicy Añorga

Muzeum Cemento Rezola de Añorga inauguruje wystawę mającą na celu odzyskanie pamięci ustnej dzielnicy

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Η βιομηχανική μνήμη – “La memoria industrial” (Donostia, Χώρα των Βάσκων)

Χώρα

Ισπανία

Υλοποιήθηκε από

Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του Μουσείου Rezola

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ικανότητες: κοινωνικοποίηση, ενεργός μνήμη, διαπροσωπικός διάλογος

Γενικά οφέλη: Βελτίωση του διαγενεακού διαλόγου.

Τύπος

Δραστηριότητα

Παιχνίδια και συζητήσεις

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι (χωρίς καθορισμένη ηλικία) και παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2005 στη Ντονοστία (Χώρα των Βάσκων). Ο στόχος του είνα διττός: αφενός, στοχεύει στη συμμετοχή ηλικιωμένων και παιδιών μαζί σε δραστηριότητες που δεν οργανώνονται συνήθως σε ένα μουσείο (παραδοσιακά παιχνίδια, συζητήσεις για παλιά επαγγέλματα που απεικονίζονται με φωτογραφίες στο μουσείο, κ.λπ.) και, αφετέρου, στοχεύει στο να μεταδώσουν οι ηλικιωμένοι τη βιομηχανική τους μνήμη στα παιδιά, στους νέους.

Το πρόγραμμα αυτό συγκεντρώνει 20 έως 25 μαθητές με 10 έως 15 ηλικιωμένους.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Τεχνικός εξοπλισμός: φορητός υπολογιστής και ηχεία για μουσική, καλώδια επέκτασης, καρέκλες, τραπέζια κ.λπ.

Υλικό για παιχνίδια: χαρτί, μαρκαδόροι, επιτραπέζια παιχνίδια κ.λπ.

Συμβουλές

Διατήρηση του αριθμού των συμμετεχόντων εντός συγκεκριμένων ορίων για σκοπούς εύκολης διαχείρισης της ομάδας

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Μουσεία τοπικής ιστορίας, (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια) σχολεία, κέντρα για ηλικιωμένους

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Πόροι

Διαγενεακά προγράμματα. Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες

Βιομηχανική κληρονομιά και διαγενεακά προγράμματα. Η περίπτωση του Μουσείου Τσιμέντων Rezola. (παρουσίαση)

Περαιτέρω αναγνώσματα

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Rezola και του Matia Fundazioa, βλ:

Το Μουσείο Cemento Rezola και το Matia Fundazioa θα συνεργαστούν για την ανάκτηση της βιομηχανικής μνήμης της γειτονιάς Añorga

Το Μουσείο Cemento Rezola de Añorga εγκαινιάζει έκθεση για την ανάκτηση της προφορικής μνήμης της γειτονιάς

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629