GP14 Active and healthy ageing

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Active and Healthy Ageing market growth

Country

Cyprus

Implemented by

ACTIVAGE project

Competences enhanced and general benefits

ACTIVAGE is a European Multi Centric Large Scale Pilot on Smart Living Environments. The main objective is to build the first European IoT ecosystem across 9 Deployment Sites (DS) in seven European countries, reusing and scaling up underlying open and proprietary IoT platforms, technologies and standards, and integrating new interfaces needed to provide interoperability across these heterogeneous platforms, that will enable the deployment and operation at large scale of Active & Healthy Ageing IoT based solutions and services, supporting and extending the independent living of older adults in their living environments, and responding to real needs of caregivers, service providers and public authorities.

Type

Workshop

Target groups involved

Seniors and young people

Description

ACTIVAGE vision is to ignite and catalyse the strategic decisions of:

 1. health and social care policy makers to invest public and private money in scaling up aha services to the whole population of demanding societies.
 2. service providers to adopt new proved cost-effective business models that reduce costs to payers and increase benefits to providers and citizens, making the global health and social care systems more sustainable while reaching broader segments of users.
 3. technology industry to innovate on IoT, wearables and sensor technologies, support standards for interoperability, to ignite a global health and wellbeing market growth.
 4. SMEs and entrepreneurs to create innovative solutions and technologies in a growing demanding market.
 5. private and public financial and business development services to fund innovation ecosystems around ACTIVAGE deployment sites and elsewhere, fuel innovation and competitiveness

Materials and human resources

Tools and methodologies

Key stakeholders

Seniors, older people, policy makers, service providers,

Application level

National

Resources

ACTIVAGE Project

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Crecimiento del mercado del envejecimiento activo y saludable

País

Chipre

Ejecutado por

Proyecto ACTIVAGE

Competencias mejoradas y beneficios generales

ACTIVAGE es un proyecto piloto europeo multicéntrico a gran escala sobre entornos vitales inteligentes. El objetivo principal es construir el primer ecosistema IoT europeo a través de 9 Sitios de Despliegue (DS) en siete países europeos, reutilizando y escalando plataformas IoT abiertas y propietarias subyacentes, tecnologías y estándares, e integrando nuevas interfaces necesarias para proporcionar interoperabilidad a través de estas plataformas heterogéneas, que permitirán el despliegue y operación a gran escala de soluciones y servicios basados en IoT de Envejecimiento Activo y Saludable; apoyando y ampliando la vida independiente de los adultos mayores en sus entornos de vida y respondiendo a las necesidades reales de los cuidadores, proveedores de servicios y autoridades públicas.

Tipo

Taller

Grupos destinatarios

Mayores y jóvenes

Descripción

La visión de ACTIVAGE es encender y catalizar las decisiones estratégicas de:

 1. los responsables políticos de sanidad y asistencia social que inviertan dinero público y privado en ampliar los servicios  a toda la población de las sociedades exigentes.
 2. los proveedores de servicios para que adopten nuevos modelos empresariales rentables que reduzcan los costes para los pagadores y aumenten los beneficios para los proveedores y los ciudadanos, haciendo más sostenibles los sistemas sanitarios y sociales mundiales y llegando a segmentos más amplios de usuarios.
 3. la industria tecnológica a innovar en IoT, wearables y tecnologías de sensores, apoyar los estándares para la interoperabilidad, para encender un crecimiento global del mercado de la salud y el bienestar.
 4. PYMES y emprendedores para crear soluciones y tecnologías innovadoras en un mercado cada vez más exigente.
 5. Servicios financieros y de desarrollo empresarial públicos y privados para financiar ecosistemas de innovación en torno a los lugares de despliegue de ACTIVAGE y en otros lugares, impulsar la innovación y la competitividad

Materiales y recursos humanos

Herramientas y metodologías

Principales interesados

Personas mayores, responsables políticos, proveedores de servicios

Nivel de aplicación

Nacional

Recursos

Proyecto ACTIVAGE

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Creșterea pieței îmbătrânirii active și sănătoase

Țara

Cipru

Implementat de

Proiectul ACTIVAGE

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

ACTIVAGE este un proiect pilot european multicentric la scară largă privind mediile de viață inteligente. Obiectivul principal este de a construi primul ecosistem IoT european în 9 situri de desfășurare (DS) din șapte țări europene, reutilizând și extinzând platformele, tehnologiile și standardele IoT deschise și proprietare care stau la bază și integrând noile interfețe necesare pentru a asigura interoperabilitatea între aceste platforme eterogene, care vor permite implementarea și operarea pe scară largă a soluțiilor și serviciilor IoT bazate pe îmbătrânirea activă și sănătoasă, care să sprijine și să extindă viața independentă a persoanelor în vârstă în mediul lor de viață și să răspundă nevoilor reale ale îngrijitorilor, furnizorilor de servicii și autorităților publice.

Tip

Atelier de lucru

Grupuri țintă implicate

Seniori și tineri

Descriere

Viziunea ACTIVAGE este de a aprinde și cataliza deciziile strategice ale:

 1. factorii de decizie în domeniul sănătății și al asistenței sociale să investească bani publici și privați în extinderea serviciilor aha la întreaga populație a societăților exigente.
 2. Furnizorii de servicii să adopte noi modele de afaceri dovedite a fi rentabile, care să reducă costurile pentru plătitori și să sporească beneficiile pentru furnizori și cetățeni, ceea ce face ca sistemele globale de sănătate și de asistență socială să fie mai durabile, ajungând în același timp la segmente mai largi de utilizatori.
 3. industria tehnologică să inoveze în domeniul IoT, al tehnologiilor purtabile și al senzorilor, să sprijine standardele de interoperabilitate, pentru a stimula creșterea pieței globale a sănătății și a bunăstării.
 4. IMM-urile și antreprenorii să creeze soluții și tehnologii inovatoare pe o piață tot mai exigentă.
 5. servicii financiare și de dezvoltare a afacerilor publice și private pentru a finanța ecosistemele de inovare din jurul locurilor de desfășurare ACTIVAGE și din alte părți, pentru a stimula inovarea și competitivitatea.

Materiale și resurse umane

Instrumente și metodologii

Principalele părți interesate

Seniori, persoane în vârstă, factori de decizie politică, furnizori de servicii,

Nivelul aplicației

Național

Resurse

Proiectul ACTIVAGE

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Wzrost rynku Active and Healthy Ageing

Kraj

Cypr

Realizowane przez

projekt ACTIVAGE

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

ACTIVAGE to europejski wieloośrodkowy projekt pilotażowy na dużą skalę dotyczący inteligentnych środowisk życia. Głównym celem jest zbudowanie pierwszego europejskiego ekosystemu IoT w 9 miejscach rozmieszczenia (DS) w siedmiu krajach europejskich, ponowne wykorzystanie i skalowanie podstawowych otwartych i zastrzeżonych platform IoT, technologii i standardów, a także integracja nowych interfejsów niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności między tymi heterogenicznymi platformami, które umożliwią wdrożenie i działanie na dużą skalę rozwiązań i usług opartych na IoT w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, wspierając i rozszerzając niezależne życie starszych osób w ich środowiskach życia i odpowiadając na rzeczywiste potrzeby opiekunów, usługodawców i władz publicznych.

Typ

Warsztat

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy i młodzież

Opis

Wizja ACTIVAGE to zachęcanie i katalizowanie strategicznych decyzji:

 1. decydentów w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej do inwestowania publicznych i prywatnych pieniędzy w zwiększanie skali usług aha dla całej populacji wymagających społeczeństw;
 2. usługodawców do przyjęcia nowych sprawdzonych, opłacalnych modeli biznesowych, które ograniczają koszty ponoszone przez płatników i zwiększają korzyści dla usługodawców i obywateli, dzięki czemu światowe systemy opieki zdrowotnej i społecznej stają się bardziej zrównoważone, a jednocześnie docierają do szerszych segmentów użytkowników;
 3. branży technologicznej, aby wprowadzać innowacje w zakresie technologii IoT, wearables i czujników, wspierać standardy interoperacyjności, aby zapoczątkować wzrost globalnego rynku zdrowia i dobrego samopoczucia;
 4. MŚP i przedsiębiorców do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii na rosnącym wymagającym rynku;
 5. prywatne i publiczne usługi finansowe i rozwoju biznesu w celu finansowania ekosystemów innowacji wokół miejsc rozmieszczenia ACTIVAGE i gdzie indziej, napędzania innowacji i konkurencyjności.

Materiały i zasoby ludzkie

Narzędzia i metodologie

Kluczowi interesariusze

Seniorzy, osoby starsze, decydenci, dostawcy usług,

Poziom aplikacji

Krajowa

Zasoby

AKTYWIZACJA Projekt

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Ανάπτυξη της ενεργούς και υγιούς γήρανσης

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

Έργο ACTIVAGE

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Το ACTIVAGE είναι ένα ευρωπαϊκό πολυκεντρικό πιλοτικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για έξυπνα περιβάλλοντα διαβίωσης. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος IoT σε 9 περιοχές ανάπτυξης (DS) σε επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με επαναχρησιμοποίηση και κλιμάκωση των υποκείμενων ανοικτών και ιδιόκτητων πλατφορμών, τεχνολογιών και προτύπων IoT και με την ενσωμάτωση νέων διεπαφών που απαιτούνται για την παροχή διαλειτουργικότητας μεταξύ αυτών των ετερογενών πλατφορμών. Οι πλατφόρμες αυτές θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα λύσεων και υπηρεσιών IoT που βασίζονται στην ενεργό και υγιή γήρανση, υποστηρίζοντας και επεκτείνοντας την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στο περιβάλλον διαβίωσής τους και ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες των φροντιστών, των παρόχων υπηρεσιών και των δημόσιων αρχών.

Τύπος

Εργαστήριο

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι και νέοι

Περιγραφή

Το όραμα της ACTIVAGE είναι να πυροδοτήσει και να καταλύσει τις στρατηγικές αποφάσεις των:

 1. υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα για να επενδύσουν δημόσιο και ιδιωτικό χρήμα στην επέκταση των υπηρεσιών υγείας σε όλο τον πληθυσμό των απαιτητικών κοινωνιών.
 2. παροχών υπηρεσιών να υιοθετήσουν νέα αποδεδειγμένα οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα που μειώνουν το κόστος για τους πληρωτές και αυξάνουν τα οφέλη για τους παρόχους και τους πολίτες, καθιστώντας τα παγκόσμια συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας πιο βιώσιμα, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν ευρύτερα τμήματα χρηστών.
 3. τεχνολογικών βιομηχανιών να καινοτομήσει σε τεχνολογίες IoT, φορητών και αισθητήρων, να υποστηρίξει πρότυπα για διαλειτουργικότητα και να πυροδοτήσει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς υγείας και ευεξίας.
 4. μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες σε μια αυξανόμενη απαιτητική αγορά.
 5. υπηρεσιών ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση οικοσυστημάτων καινοτομίας γύρω από τους χώρους ανάπτυξης του ACTIVAGE και αλλού, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Εργαλεία και μεθοδολογίες

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, πάροχοι υπηρεσιών,

Επίπεδο εφαρμογής

Εθνικό

Πόροι

Έργο ACTIVAGE

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629