GP12 Intergenerational learning

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Cooperation and Intergenerational Learning

Country

Cyprus

Implemented by

A Grundtvig Partnership (Life Long Learning Programme)

Competences enhanced and general benefits

Improvement of digital skills

Type

Programme

Teaching seminars

Target groups involved

Seniors and young people

Description

Better cooperation between generations can be achieved through the development of solidarity and understanding, developing more creative communication, and cultivating creative and critical thinking. Educational partnerships bring together generations and collaborating institutions. A great way therefore to strengthen cooperation between generations is their participation in European programs covering the objectives and priorities for Intergenerational Learning. A good way to enhance cooperation between generations can be through the acquisition of ICTs (Information and Communication Technologies). Teaching ICTs to seniors is a way to combat isolation and maintain links between families and generations by shrinking the digital gap and opening up new channels of communication.

 • The exchange of experiences and best practices for IG learning through study visits in the meetings at each country
 • The increase of knowledge on different methods, practices and approaches in different EU countries, such as tandem -formation, ICT learning, and communication skills.
 • To raise awareness about the needs and educational priorities of young people and elders and how younger generations can support the elders.
 • To improve the acquisition of key competencies among young people and elders based on the 8 Key competences of Lifelong Learning
 • To create a guide of good practices and approaches

The problems that the project aims to address are:

 • How to ensure young people and seniors remain active throughout life
 • Ways of enhancing cooperation among generations while covering their educational needs
 • Reduce barriers to learning while reducing the risk of social marginalization
 • The improve understanding between generations, breaking existing stereotypes and fostering IG cooperation

Materials and human resources

Management tools (contact book, mailing list, operative plan, monitoring tools, common documents for meetings organization

Key stakeholders

Seniors and young people

Application level

Local

National

Resources

https://e-seniors.asso.fr/FCIGL/index.php

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Cooperación y aprendizaje intergeneracional

País

Chipre

Ejecutado por

Asociación Grundtvig (Programa de Aprendizaje Permanente)

Competencias mejoradas y beneficios generales

Mejora de las competencias digitales

Tipo

Programa

Seminarios de enseñanza

Grupos destinatarios

Mayores y jóvenes

Descripción

Una mejor cooperación entre generaciones puede lograrse mediante el desarrollo de la solidaridad y la comprensión, el desarrollo de una comunicación más creativa y el cultivo del pensamiento creativo y crítico. Las asociaciones educativas unen a las generaciones y a las instituciones colaboradoras. Por lo tanto, una buena manera de reforzar la cooperación entre generaciones es su participación en programas europeos que cubran los objetivos y prioridades del Aprendizaje Intergeneracional. Una buena forma de potenciar la cooperación entre generaciones puede ser la adquisición de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Enseñar TIC a los mayores es una forma de combatir el aislamiento y mantener los vínculos entre familias y generaciones reduciendo la brecha digital y abriendo nuevos canales de comunicación.

 • El intercambio de experiencias y mejores prácticas para el aprendizaje de los GI mediante visitas de estudio en las reuniones de cada país.
 • El aumento de los conocimientos sobre diferentes métodos, prácticas y enfoques en distintos países de la UE, como la formación en tándem, el aprendizaje de las TIC y las habilidades de comunicación.
 • Sensibilizar sobre las necesidades y prioridades educativas de jóvenes y mayores y sobre cómo las generaciones más jóvenes pueden apoyar a los mayores.
 • Mejorar la adquisición de competencias clave entre jóvenes y mayores basándose en las 8 competencias clave del aprendizaje permanente.
 • Crear una guía de buenas prácticas y enfoques.

Los problemas que el proyecto pretende abordar son:

 • Cómo conseguir que jóvenes y mayores se mantengan activos toda la vida.
 • Formas de mejorar la cooperación entre generaciones al tiempo que se cubren sus necesidades educativas.
 • Reducir las barreras al aprendizaje y, al mismo tiempo, el riesgo de marginación social.
 • Mejorar el entendimiento entre generaciones, rompiendo estereotipos y fomentando la cooperación intergeneracional.

Materiales y recursos humanos

Herramientas de gestión (agenda de contactos, lista de correo, plan operativo, herramientas de seguimiento, documentos comunes para la organización de reuniones).

Principales interesados

Mayores y jóvenes

Nivel de aplicación

Local

Nacional

Recursos

https://e-seniors.asso.fr/FCIGL/index.php

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Cooperare și învățare intergenerațională

Țara

Cipru

Implementat de

Un parteneriat Grundtvig (Programul de învățare pe tot parcursul vieții)

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Îmbunătățirea competențelor digitale

Tip

Program

Seminare de predare

Grupuri țintă implicate

Seniori și tineri

Descriere

O mai bună cooperare între generații poate fi realizată prin dezvoltarea solidarității și a înțelegerii, prin dezvoltarea unei comunicări mai creative și prin cultivarea gândirii creative și critice. Parteneriatele educaționale reunesc generațiile și instituțiile colaboratoare. Prin urmare, o modalitate excelentă de a consolida cooperarea între generații este participarea acestora la programele europene care acoperă obiectivele și prioritățile învățării între generații. O modalitate bună de a consolida cooperarea între generații poate fi achiziționarea de TIC (Tehnologii ale informației și comunicațiilor). Predarea TIC persoanelor în vârstă este o modalitate de a combate izolarea și de a menține legăturile dintre familii și generații prin reducerea decalajului digital și deschiderea de noi canale de comunicare.

 • Schimbul de experiență și de bune practici pentru învățarea IG prin vizite de studiu în cadrul reuniunilor din fiecare țară.
 • Creșterea cunoștințelor privind diferitele metode, practici și abordări din diferite țări ale UE, cum ar fi formarea în tandem, învățarea prin TIC și competențele de comunicare.
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile și prioritățile educaționale ale tinerilor și ale vârstnicilor și la modul în care generațiile tinere pot sprijini vârstnicii.
 • Îmbunătățirea dobândirii de competențe cheie în rândul tinerilor și al vârstnicilor pe baza celor 8 competențe cheie ale învățării pe tot parcursul vieții.
 • Crearea unui ghid de bune practici și abordări

Problemele pe care proiectul își propune să le abordeze sunt:

 • Cum să ne asigurăm că tinerii și seniorii rămân activi pe tot parcursul vieții
 • Modalități de consolidare a cooperării între generații, acoperind în același timp nevoile educaționale ale acestora
 • Reducerea barierelor în calea învățării, reducând în același timp riscul de marginalizare socială
 • Îmbunătățirea înțelegerii între generații, eliminarea stereotipurilor existente și încurajarea cooperării între IG

Materiale și resurse umane

Instrumente de management (agendă de contacte, listă de corespondență, plan operațional, instrumente de monitorizare, documente comune pentru organizarea de întâlniri)

Principalele părți interesate

Seniori și tineri

Nivelul aplicației

Local

Național

Resurse

https://e-seniors.asso.fr/FCIGL/index.php

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Współpraca i uczenie się międzypokoleniowe

Kraj

Cypr

Realizowane przez

Partnerstwo Grundiga (program uczenia się przez całe życie)

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Poprawa umiejętności cyfrowych

Typ

Program

Seminaria dydaktyczne

Zaangażowane grupy docelowe

Seniorzy i młodzież

Opis

Lepszą współpracę między pokoleniami można osiągnąć poprzez rozwój solidarności i zrozumienia, rozwijanie bardziej kreatywnej komunikacji oraz kultywowanie twórczego i krytycznego myślenia. Partnerstwa edukacyjne łączą pokolenia i współpracujące instytucje. Doskonałym sposobem na wzmocnienie współpracy między pokoleniami jest zatem ich udział w programach europejskich obejmujących cele i priorytety uczenia się międzypokoleniowego. Dobrym sposobem na wzmocnienie współpracy między pokoleniami może być nabywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nauczanie seniorów TIK to sposób na przeciwdziałanie izolacji i podtrzymywanie więzi między rodzinami i pokoleniami poprzez zmniejszanie luki cyfrowej i otwieranie nowych kanałów komunikacji.

 • Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk dla IG learning poprzez wizyty studyjne w ramach spotkań w każdym kraju
 • Wzrost wiedzy na temat różnych metod, praktyk i podejść w różnych krajach UE, takich jak tandem – formation, uczenie się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności komunikacyjne.
 • Uświadamianie potrzeb i priorytetów edukacyjnych młodzieży i starszych oraz tego, jak młodsze pokolenia mogą wspierać starszych.
 • Poprawa nabywania kluczowych kompetencji przez młodzież i osoby starsze w oparciu o 8 kluczowych kompetencji w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”.
 • Stworzenie przewodnika dobrych praktyk.

Problemy, które projekt ma na celu rozwiązać to:

 • Jak sprawić, by młodzież i seniorzy pozostali aktywni przez całe życie.
 • Sposoby wzmacniania współpracy między pokoleniami przy jednoczesnym zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjnych.
 • Zmniejszenie barier w nauce przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka marginalizacji społecznej.
 • Poprawa zrozumienia między pokoleniami, przełamywanie istniejących stereotypów i wspieranie współpracy IG.

Materiały i zasoby ludzkie

Narzędzia do zarządzania: książka kontaktowa, lista mailingowa, plan operacyjny, narzędzia do monitoringu, wspólne dokumenty do organizacji spotkań.

Kluczowi interesariusze

Seniorzy i młodzież

Poziom aplikacji

Lokalnie

Krajowa

Zasoby

https://e-seniors.asso.fr/FCIGL/index.php

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Συνεργασία και διαγενεακή μάθηση

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

Σύμπραξη Grundtvig (Πρόγραμμα δια βίου μάθησης)

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Τύπος

Πρόγραμμα

Σεμινάρια διδασκαλίας

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Ηλικιωμένοι και νέοι

Περιγραφή

Η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γενεών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης της αλληλεγγύης και της κατανόησης, της ανάπτυξης πιο δημιουργικής επικοινωνίας και της καλλιέργειας της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Οι εκπαιδευτικές συμπράξεις φέρνουν κοντά τις γενιές και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Ένας πολύ καλός τρόπος λοιπόν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γενεών είναι η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα που καλύπτουν τους στόχους και τις προτεραιότητες για τη Διαγενεακή Μάθηση. Ένας καλός τρόπος για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γενεών μπορεί να είναι η απόκτηση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Η διδασκαλία των ΤΠΕ στους ηλικιωμένους είναι ένας τρόπος για την καταπολέμηση της απομόνωσης και τη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των οικογενειών και των γενεών με τη συρρίκνωση του ψηφιακού χάσματος και το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας.

 • Η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη μάθηση της ΔΓ μέσω επισκέψεων μελέτης στις συναντήσεις σε κάθε χώρα.
 • Η αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους, πρακτικές και προσεγγίσεις σε διάφορες χώρες της ΕΕ, όπως η διαμόρφωση σε συνδυασμό, η μάθηση με ΤΠΕ και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των νέων και των ηλικιωμένων και πώς οι νεότερες γενιές μπορούν να στηρίξουν τους ηλικιωμένους.
 • Βελτίωση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων με βάση τις 8 βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης
 • Δημιουργία ενός οδηγού ορθών πρακτικών και προσεγγίσεων

Τα προβλήματα που στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο είναι:

 • Πώς να διασφαλιστεί ότι οι νέοι και οι ηλικιωμένοι παραμένουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους
 • Τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των γενεών με ταυτόχρονη κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών
 • Μείωση των φραγμών στη μάθηση με ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης
 • Η βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των γενεών, η άρση των υφιστάμενων στερεοτύπων και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΠΓ.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Εργαλεία διαχείρισης (βιβλίο επαφών, κατάλογος αλληλογραφίας, επιχειρησιακό σχέδιο, εργαλεία παρακολούθησης, κοινά έγγραφα για την οργάνωση συνεδριάσεων)

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ηλικιωμένοι και νέοι

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Εθνικό

Πόροι

https://e-seniors.asso.fr/FCIGL/index.php

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629