GP102 Parenting in a multicultural society

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

Parenting in a multicultural complex society

Country

Cyprus

Implemented by

Cyprus Adult Education Association

Competences enhanced and general benefits

Activation of sensitivity and awareness for children and parents in a multicultural society

Type

Programme

Target groups involved

Parents and children

Description

It was an intergenerational learning project. The main aim was to empower parents to be able to assist their children to grow up, to know their children better, to be able to deal with problems that their children are facing, to help children with their schoolwork, to give them skills to cooperate with the other children and school authorities, to be able to live in a multicultural society. The goal was also to mobilize all resources, local authorities, schools, tutors in adult education, the whole community for helping children integration.

The group of parents, together with the manager of the project, worked out a programme of activities. It was considered important to follow the needs and interests of the participants in order to have maximum success. The main core of the plan of action consisted of discussions on various subjects chosen by the participants. The following subjects were chosen: Problems of single parents, Xenofobia, Violence in the family, Conflict resolution, The role of the local authorities in a multicultural society, The role of the family in a multicultural society, Anorexia in adolescence, Overweight children, Diversity, Migration in Cyprus, The needs of immigrants in a society, Programmes for integration of immigrants in Cyprus, Volunteering as a value, Children’s homework, Dangerous toys, Basic needs of children

Materials and human resources

Training modules

Key stakeholders

Parents and children

Application level

Local

Resources

Parenting in a multicultural complex society

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

Ser padres en una sociedad multicultural compleja

País

Chipre

Ejecutado por

Asociación Chipriota de Educación de Adultos

Competencias mejoradas y beneficios generales

Activación de la sensibilidad y la concienciación de niños y padres en una sociedad multicultural

Tipo

Programa

Grupo destinatarios

Padres e hijos

Descripción

Se trataba de un proyecto de aprendizaje intergeneracional. El objetivo principal era capacitar a los padres para que pudieran ayudar a sus hijos a crecer, conocerlos mejor, ser capaces de abordar los problemas a los que se enfrentan sus hijos, ayudar a los niños con sus tareas escolares, darles habilidades para cooperar con los otros niños y con las autoridades escolares, ser capaces de vivir en una sociedad multicultural. El objetivo era también movilizar todos los recursos, autoridades locales, escuelas, tutores de educación de adultos y toda la comunidad para ayudar a la integración de los niños.

El grupo de padres, junto con el gestor del proyecto, elaboró un programa de actividades. Se consideró importante seguir las necesidades e intereses de los participantes para tener el máximo éxito. El núcleo principal del plan de acción consistía en debates sobre diversos temas elegidos por los participantes. Se eligieron los siguientes temas: Problemas de las familias monoparentales, Xenofobia, Violencia en la familia, Resolución de conflictos, El papel de las autoridades locales en una sociedad multicultural, El papel de la familia en una sociedad multicultural, Anorexia en la adolescencia, Niños con sobrepeso, Diversidad, Migración en Chipre, Las necesidades de los inmigrantes en una sociedad, Programas para la integración de los inmigrantes en Chipre, El voluntariado como valor, Los deberes de los niños, Juguetes peligrosos, Necesidades básicas de los niños…

Materiales y recursos humanos

Módulos de formación

Principales interesados

Padres e hijos

Nivel de aplicación

Local

Recursos

Ser padres en una sociedad multicultural compleja

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Parenting într-o societate complexă multiculturală

Țara

Cipru

Implementat de

Asociația cipriotă pentru educația adulților

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Activarea sensibilității și conștientizării copiilor și părinților într-o societate multiculturală

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Părinți și copii

Descriere

A fost un proiect de învățare între generații. Scopul principal a fost acela de a le da părinților posibilitatea de a-și ajuta copiii să crească, de a-și cunoaște mai bine copiii, de a putea face față problemelor cu care se confruntă copiii lor, de a-i ajuta cu temele de la școală, de a le oferi abilități de cooperare cu ceilalți copii și cu autoritățile școlare, de a putea trăi într-o societate multiculturală. De asemenea, obiectivul a fost de a mobiliza toate resursele, autoritățile locale, școlile, tutorii din cadrul educației adulților, întreaga comunitate pentru a ajuta la integrarea copiilor.

Grupul de părinți, împreună cu managerul de proiect, au elaborat un program de activități. S-a considerat important să se urmărească nevoile și interesele participanților pentru a avea un succes maxim. Nucleul principal al planului de acțiune a constat în discuții pe diferite subiecte alese de participanți. Au fost alese următoarele subiecte: Problemele părinților singuri, Xenofobia, Violența în familie, Rezolvarea conflictelor, Rolul autorităților locale într-o societate multiculturală, Rolul familiei într-o societate multiculturală, Anorexia în adolescență, Copiii supraponderali, Diversitatea, Migrația în Cipru, Nevoile imigranților într-o societate, Programele de integrare a imigranților în Cipru, Voluntariatul ca valoare, Temele copiilor, Jucării periculoase, Nevoile de bază ale copiilor.

Materiale și resurse umane

Module de formare

Principalele părți interesate

Părinți și copii

Nivelul aplicației

Local

Resurse

Parenting într-o societate complexă multiculturală

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Rodzicielstwo w wielokulturowym, złożonym społeczeństwie

Kraj

Cypr

Realizowane przez

Cypryjskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Aktywizacja wrażliwości i świadomości dzieci i rodziców w społeczeństwie wielokulturowym

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Rodzice i dzieci

Opis

Był to międzypokoleniowy projekt edukacyjny. Głównym celem było wzmocnienie pozycji rodziców, aby byli w stanie pomóc swoim dzieciom w dorastaniu, aby lepiej znali swoje dzieci, aby byli w stanie poradzić sobie z problemami, z którymi borykają się ich dzieci, aby pomóc dzieciom w pracy w szkole, aby dać im umiejętności współpracy z innymi dziećmi i władzami szkoły, aby byli w stanie żyć w wielokulturowym społeczeństwie. Celem było również zmobilizowanie wszystkich zasobów, władz lokalnych, szkół, opiekunów w edukacji dorosłych, całej społeczności do pomocy w integracji dzieci.

Grupa rodziców wraz z kierownikiem projektu opracowała program zajęć. Uznano, że aby osiągnąć maksymalny sukces, należy kierować się potrzebami i zainteresowaniami uczestników. Główny trzon planu działania stanowiły dyskusje na różne tematy wybrane przez uczestników. Wybrano następujące tematy: Problemy samotnych rodziców, Ksenofobia, Przemoc w rodzinie, Rozwiązywanie konfliktów, Rola władz lokalnych w społeczeństwie wielokulturowym, Rola rodziny w społeczeństwie wielokulturowym, Anoreksja w okresie dorastania, Nadwaga u dzieci, Różnorodność, Migracja na Cyprze, Potrzeby imigrantów w społeczeństwie, Programy integracji imigrantów na Cyprze, Wolontariat jako wartość, Praca domowa dzieci, Niebezpieczne zabawki, Podstawowe potrzeby dzieci.

Materiały i zasoby ludzkie

Moduły szkoleniowe

Kluczowi interesariusze

Rodzice i dzieci

Poziom aplikacji

Lokalnie

Zasoby

Rodzicielstwo w wielokulturowym, złożonym społeczeństwie

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Γονεϊκότητα σε μια πολυπολιτισμική σύνθετη κοινωνία

Χώρα

Κύπρος

Υλοποιήθηκε από

Κυπριακή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ενισχυμένες ικανότητες και γενικά οφέλη

Ενεργοποίηση της ευαισθησίας και της ευαισθητοποίησης των παιδιών και των γονέων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Γονείς και παιδιά

Περιγραφή

Ήταν ένα πρόγραμμα μάθησης μεταξύ των γενεών. Ο κύριος στόχος ήταν να ενδυναμώσει τους γονείς, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν, να τα γνωρίσουν καλύτερα, να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που έχουν, να βοηθήσουν τα παιδιά με τις σχολικές τους εργασίες, να τους δώσουν δεξιότητες συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις σχολικές αρχές και να είναι σε θέση να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Ο στόχος ήταν επίσης να κινητοποιηθούν όλοι οι πόροι, οι τοπικές αρχές, τα σχολεία, οι καθηγητές στην εκπαίδευση ενηλίκων, ολόκληρη η κοινότητα για να βοηθηθούν τα παιδιά στην ενσωμάτωση.

Η ομάδα των γονέων, μαζί με τον υπεύθυνο του προγράμματος, εκπόνησαν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Θεωρήθηκε σημαντικό να ακολουθηθούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή επιτυχία. Ο κύριος πυρήνας του προγράμματος δράσης αποτελούνταν από συζητήσεις για διάφορα θέματα που επέλεγαν οι συμμετέχοντες. Επιλέχθηκαν τα ακόλουθα θέματα: Προβλήματα μονογονεϊκών οικογενειών, Ξενοφοβία, Βία στην οικογένεια, Επίλυση συγκρούσεων, Ο ρόλος των τοπικών αρχών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, Ο ρόλος της οικογένειας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, Ανορεξία στην εφηβεία, Υπέρβαρα παιδιά, Διαφορετικότητα, Μετανάστευση στην Κύπρο, Οι ανάγκες των μεταναστών σε μια κοινωνία, Προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών στην Κύπρο, Ο εθελοντισμός ως αξία, Η εργασία των παιδιών στο σπίτι, Επικίνδυνα παιχνίδια, Βασικές ανάγκες των παιδιών

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Ενότητες κατάρτισης

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Γονείς και παιδιά

Επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

Πόροι

Γονεϊκότητα σε μια πολυπολιτισμική σύνθετη κοινωνία

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629