GP101 Journey everywhere

ENGLISH

ESPAÑOL

ROMÂNĂ

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Title

The Journey Everywhere Intergenerational Project

Country

Spain

Implemented by

The I.E.S Jaranda public secondary education centre alongside the Aula Intergeneracional, the SEPAD public entity and within the Fair for the Elderly (la feria de los mayores) event

Competences enhanced and general benefits

Competences: collaboration with a different generation, cultural, social and environmental conscience, knowledge of literature, culture, geography and history, a broader understanding of traveling as a means of learning and the journey of ageing, researching and organizational skills by carrying out a long’term project

General benefits: combatting loneliness and social isolation in the elderly, intergenerational bonds, intergenerational interaction and exchange of experiences, a great educational experience

Type

Programme

Target groups involved

Children of the second grade in secondary education

Older adults

Description

This experience took place for a duration of two months during the school year 2018-2019. Children of the Jaranda public school regularly met up with seniors to prepare a project that showcased their region’s rich cultural heritage, literature, and natural landdscapes, creating different traveling routes to cover all sides. The teams were called to La Feria de los Mayoresin IFEBA, Badajoz, and in the stand of SEPAD they presented what they had worked on. This fair had teams from all over Spain and even Portugal presenting their regions. Finaly, they were invited in the solemn award ceremony from the Council of Europe, where they could advocate for traveling as an educational method and their towns becoming an active aprt of a connected Europe.

The participants learnt through this experience to be proud of and put value in their cultural and natural environment. They realised that they need to preserve and take care of it, because it has to offer them many learning experiences. Traveling is the best way to learn, and literature poses a great role, because it can help you travel to different worlds just with words. Finally, they found out that people, no matter their age, are on the same journey towards learning.

Materials and human resources

Technological equipment for the research (most probably computers), presentations materials such as paper, markers, other craft-related products, books and a travelling vehicle

Key stakeholders

Secondary education institutes, senior centres, tourism and cultural heritage centres of the region, the European Council

Application level

Regional

Resources

El viaje a todas partes IES Jaranda (video in ES)

Intergenerational Education: a path to social transformation

 

Want to get in touch with other like-minded people?

CLICK to join our online discussion forum

Get involved | Broaden horizons | Build confidence

 

Want to find out more about intergenerational learning?

CLICK to discover everything about The Learning Age

Learn to Learn | Good practices | Online courses

 

Español

Título

El proyecto intergeneracional Journey Everywhere

País

España

Ejecutado por

El centro público de educación secundaria I.E.S Jaranda junto al Aula Intergeneracional, la entidad pública SEPAD y dentro de la feria de los mayores

Competencias mejoradas y beneficios generales

Competencias: colaboración con una generación diferente, conciencia cultural, social y medioambiental, conocimiento de la literatura, la cultura, la geografía y la historia, una comprensión más amplia del viaje como medio de aprendizaje y del viaje del envejecimiento, capacidad de investigación y organización mediante la realización de un proyecto a largo plazo.

Beneficios generales: lucha contra la soledad y el aislamiento social de las personas mayores, vínculos intergeneracionales, interacción e intercambio de experiencias entre generaciones, una gran experiencia educativa

Tipo

Programa

Grupo destinatarios

Niños de segundo curso de enseñanza secundaria

Mayores

Descripción

Esta experiencia tuvo lugar durante dos meses en el curso escolar 2018-2019. Los niños del colegio público Jaranda se reunieron periódicamente con los mayores para preparar un proyecto que diera a conocer el rico patrimonio cultural, la literatura y los paisajes naturales de su región, creando diferentes rutas itinerantes para recorrer todas las vertientes. Los equipos fueron convocados a La Feria de los Mayoresen IFEBA, Badajoz, y en el stand del SEPAD presentaron lo que habían trabajado. En esta feria había equipos de toda España e incluso de Portugal presentando sus regiones. Finalmente, fueron invitados a la solemne ceremonia de entrega de premios del Consejo de Europa, donde pudieron defender el viaje como método educativo y que sus ciudades se conviertan en parte activa de una Europa conectada.

Gracias a esta experiencia, los participantes aprendieron a sentirse orgullosos de su entorno cultural y natural y a valorarlo. Se dieron cuenta de que tienen que preservarlo y cuidarlo, porque puede ofrecerles muchas experiencias de aprendizaje. Viajar es la mejor manera de aprender, y la literatura desempeña un gran papel, porque puede ayudarte a viajar a mundos diferentes sólo con palabras. Por último, descubrieron que las personas, independientemente de su edad, están en el mismo viaje hacia el aprendizaje.

Materiales y recursos humanos

Equipamiento tecnológico para la investigación (probablemente ordenadores), material para presentaciones como papel, rotuladores, otros productos relacionados con la artesanía, libros y un vehículo para desplazarse.

Principales interesados

Institutos de enseñanza secundaria, centros de mayores, centros de turismo y patrimonio cultural de la región, el Consejo Europeo

Nivel de aplicación

Regional

Recursos

El viaje a todas partes IES Jaranda (vídeo en ES)

Educación intergeneracional: una vía para la transformación social

 

¿Quieres ponerte en contacto con personas que piensan como tú?

HAZ CLICK para unirte a nuestro foro de debate en línea

Participa | Amplía horizontes | Aumenta tu confianza

 

¿Quieres saber más sobre el aprendizaje intergeneracional?

HAZ CLICK para descubrir todo sobre The Learning Age

Aprender a aprender | Buenas prácticas | Cursos en línea

 

Română

Titlu

Proiectul Intergenerațional Journey Everywhere

Țara

Spania

Implementat de

Centrul public de învățământ secundar I.E.S. Jaranda alături de Aula Intergenerațională, entitatea publică SEPAD și în cadrul evenimentului Târgul persoanelor vârstnice (la feria de los mayores).

Competențe îmbunătățite și beneficii generale

Competențe: colaborare cu o generație diferită, conștiință culturală, socială și de mediu, cunoștințe de literatură, cultură, geografie și istorie, o înțelegere mai largă a călătoriei ca mijloc de învățare și a călătoriei de îmbătrânire, abilități de cercetare și organizare prin realizarea unui proiect pe termen lung.

Beneficii generale: combaterea singurătății și a izolării sociale a vârstnicilor, legături între generații, interacțiune între generații și schimb de experiențe, o experiență educațională deosebită.

Tip

Program

Grupuri țintă implicate

Copiii din clasa a doua în învățământul secundar

Adulți în vârstă

Descriere

Această experiență s-a desfășurat pe o durată de două luni în anul școlar 2018-2019. Copiii de la școala publică din Jaranda s-au întâlnit în mod regulat cu seniorii pentru a pregăti un proiect care să prezinte patrimoniul cultural bogat al regiunii lor, literatura și peisajele naturale, creând diferite trasee de călătorie pentru a acoperi toate părțile. Echipele au fost chemate la La Feria de los Mayoresin IFEBA, Badajoz, iar în standul SEPAD au prezentat ceea ce au lucrat. La acest târg au participat echipe din toată Spania și chiar din Portugalia, care și-au prezentat regiunile. În cele din urmă, au fost invitați la ceremonia solemnă de premiere din partea Consiliului Europei, unde au putut pleda pentru călătorii ca metodă educațională și pentru ca orașele lor să devină parte activă a unei Europe conectate.

Prin această experiență, participanții au învățat să fie mândri de mediul lor cultural și natural și să îl prețuiască. Ei au realizat că trebuie să îl păstreze și să aibă grijă de el, deoarece le oferă multe experiențe de învățare. Călătoriile sunt cel mai bun mod de a învăța, iar literatura joacă un rol important, deoarece te poate ajuta să călătorești în lumi diferite doar prin cuvinte. În cele din urmă, au aflat că oamenii, indiferent de vârstă, se află în aceeași călătorie spre învățare.

Materiale și resurse umane

Echipamente tehnologice pentru cercetare (cel mai probabil calculatoare), materiale de prezentare, cum ar fi hârtie, markere, alte produse de artizanat, cărți și un vehicul de deplasare.

Principalele părți interesate

Institutele de învățământ secundar, centrele de bătrâni, centrele de turism și de patrimoniu cultural din regiune, Consiliul European

Nivelul aplicației

Regional

Resurse

El viaje a todas partes IES Jaranda (video in ES)

Educația între generații: o cale spre transformarea socială

 

Doriți să intrați în contact cu alte persoane care gândesc la fel?

CLICK pentru a vă alătura forumului nostru de discuții online

Implică-te | Lărgește-ți orizonturile | Dezvoltă încrederea în sine

 

Doriți să aflați mai multe despre învățarea intergenerațională?

CLICK pentru a afla totul despre The Learning Age

Învață să înveți | Bune practici | Cursuri online

 

Polski

Tytuł

Projekt międzypokoleniowy “Journey Everywhere”

Kraj

Hiszpania

Realizowane przez

Publiczny ośrodek szkolnictwa średniego I.E.S Jaranda wraz z Aula Intergeneracional, podmiot publiczny SEPAD oraz w ramach imprezy Targi dla Starszych (la feria de los mayores)

Podniesienie kompetencji i korzyści ogólne

Kompetencje: współpraca z innym pokoleniem, świadomość kulturowa, społeczna i środowiskowa, znajomość literatury, kultury, geografii i historii, szersze rozumienie podróżowania jako sposobu uczenia się i podróży w starość, umiejętności badawcze i organizacyjne poprzez realizację projektu długoterminowego.

Korzyści ogólne: przeciwdziałanie samotności i izolacji społecznej osób starszych, więzi międzypokoleniowe, interakcja międzypokoleniowa i wymiana doświadczeń, wspaniałe doświadczenie edukacyjne.

Typ

Program

Zaangażowane grupy docelowe

Dzieci z klas drugich w szkołach średnich

Starsze osoby dorosłe

Opis

To działanie odbywało się przez okres dwóch miesięcy w roku szkolnym 2018-2019. Dzieci ze szkoły publicznej w Jarandzie regularnie spotykały się z seniorami, aby przygotować projekt, który pokazywał bogate dziedzictwo kulturowe, literaturę i naturalne krajobrazy ich regionu, tworząc różne trasy podróży, aby objąć wszystkie jego części. Drużyny zostały wezwane na La Feria de los Mayoresin IFEBA, Badajoz, i na stoisku SEPAD zaprezentowały to, nad czym pracowały. Na tych targach zespoły z całej Hiszpanii, a nawet z Portugalii prezentowały swoje regiony. Na koniec zostali zaproszeni na uroczystą ceremonię wręczenia nagród przez Radę Europy, gdzie mogli opowiedzieć się za podróżowaniem jako metodą edukacyjną i za tym, aby ich miasta stały się aktywnym elementem połączonej Europy.

Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy nauczyli się być dumni i cenić swoje środowisko kulturowe i naturalne. Zdali sobie sprawę, że należy je chronić i dbać o nie, ponieważ ma ono do zaoferowania wiele doświadczeń edukacyjnych. Podróżowanie jest najlepszym sposobem uczenia się, a literatura odgrywa tu wielką rolę, ponieważ może pomóc w podróży do innych światów tylko za pomocą słów. Wreszcie dowiedzieli się, że ludzie, niezależnie od wieku, są w tej samej podróży w kierunku nauki.

Materiały i zasoby ludzkie

Sprzęt techniczny do badań (np. komputery), materiały do prezentacji, takie jak papier, markery, inne produkty związane z rzemiosłem, książki i pojazd do podróży.

Kluczowi interesariusze

Szkoły średnie, centra senioralne, ośrodki turystyki i dziedzictwa kulturowego regionu, Rada Europejska

Poziom aplikacji

Regionalny

Zasoby

El viaje a todas partes IES Jaranda (video w ES)

Edukacja międzypokoleniowa: droga do transformacji społecznej

 

 

Chcesz nawiązać kontakt z ludźmi myślącymi podobnie do Ciebie?

KLIKNIJ, aby dołączyć do naszego internetowego forum dyskusyjnego

Zaangażuj się | Poszerzaj horyzonty | Buduj pewność siebie

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce międzypokoleniowej?

KLIKNIJ aby dowiedzieć się wszystkiego o The Learning Age

Naucz się uczyć | Dobre praktyki | Kursy online

 

Ελληνικα

Τίτλος

Το διαγενεακό πρόγραμμα Journey Everywhere

Χώρα

Ισπανία

Υλοποιήθηκε από

Το δημόσιο εκπαιδευτικό κέντρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I.E.S Jaranda μαζί με την Aula Intergeneracional, τον δημόσιο φορέα SEPAD και στο πλαίσιο της εκδήλωσης Fair for the Elderly (la feria de los mayores)

Βελτίωση ικανοτήτων και γενικά οφέλη

Ικανότητες: συνεργασία με μια διαφορετική γενιά, πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, γνώση της λογοτεχνίας, του πολιτισμού, της γεωγραφίας και της ιστορίας, ευρύτερη κατανόηση του ταξιδιού ως μέσου μάθησης και του ταξιδιού της γήρανσης, ερευνητικές και οργανωτικές δεξιότητες με την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου έργου.

Γενικά οφέλη: καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων, δεσμοί μεταξύ των γενεών, αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών και ανταλλαγή εμπειριών, μια σπουδαία εκπαιδευτική εμπειρία.

Τύπος

Πρόγραμμα

Εμπλεκόμενες ομάδες-στόχοι

Παιδιά της δεύτερης τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ηλικιωμένοι ενήλικες

Περιγραφή

Η εμπειρία αυτή πραγματοποιήθηκε για διάστημα δύο μηνών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019. Τα παιδιά του δημόσιου σχολείου Jaranda συναντήθηκαν τακτικά με τους τελειόφοιτους για να προετοιμάσουν ένα έργο που παρουσίαζε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη λογοτεχνία και τα φυσικά τοπία της περιοχής τους, δημιουργώντας διαφορετικές ταξιδιωτικές διαδρομές για να καλύψουν όλες τις πλευρές. Οι ομάδες κλήθηκαν στη La Feria de los Mayoresin IFEBA, Badajoz, και στο περίπτερο του SEPAD παρουσίασαν αυτό που είχαν δουλέψει. Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν ομάδες από όλη την Ισπανία, ακόμη και από την Πορτογαλία, οι οποίες παρουσίασαν τις περιοχές τους. Τελικά, κλήθηκαν στην επίσημη τελετή βράβευσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το ταξίδι ως εκπαιδευτική μέθοδο και τις πόλεις τους να γίνουν ενεργό μέρος μιας συνδεδεμένης Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες έμαθαν μέσω αυτής της εμπειρίας να είναι υπερήφανοι και να δίνουν αξία στο πολιτιστικό και φυσικό τους περιβάλλον. Συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να το διατηρούν και να το φροντίζουν, επειδή έχει να τους προσφέρει πολλές μαθησιακές εμπειρίες. Τα ταξίδια είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης και η λογοτεχνία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, διότι μπορεί να σας βοηθήσει να ταξιδέψετε σε διαφορετικούς κόσμους μόνο με τις λέξεις. Τέλος, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, βρίσκονται στο ίδιο ταξίδι προς τη μάθηση.

Υλικά και ανθρώπινοι πόροι

Τεχνολογικός εξοπλισμός για την έρευνα (πιθανότατα υπολογιστές), υλικά παρουσίασης όπως χαρτί, μαρκαδόροι, άλλα προϊόντα χειροτεχνίας, βιβλία και ένα όχημα μεταφοράς.

Βασικοί ενδιαφερόμενοι

Ινστιτούτα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα ηλικιωμένων, κέντρα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Επίπεδο εφαρμογής

Περιφερειακή

Πόροι

El viaje a todas partes IES Jaranda (video in ES)

Διαγενεακή εκπαίδευση: ένας δρόμος προς τον κοινωνικό μετασχηματισμό

 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με άτομα που σκέφτονται σαν εσάς;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας φόρουμ συζητήσεων

Συμμετέχετε | Διευρύνετε τους ορίζοντες | Χτίστε αυτοπεποίθηση

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαγενεακή μάθηση;

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανακαλύψετε τα πάντα για το The Learning Age

Μάθετε να μαθαίνετε | Καλές πρακτικές | Διαδικτυακά μαθήματα

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents. The contents reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus+ Strategic partnership to develop open educational resources for intergenerational learning to commit together as citizens of the XXI century,

ID 2021-1-ES01-KA220-ADU-000029629